Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Szczegółowy tryb postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.236.1707

Akt utracił moc
Wersja od: 19 grudnia 2006 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym;
2)
obwinionym - rozumie się przez to studenta, przeciwko któremu zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające lub dyscyplinarne;
3)
stronach - rozumie się przez to obwinionego oraz rzecznika dyscyplinarnego.
§  2.
W sprawach wymienionych w art. 211 ustawy orzekają:
1)
w pierwszej instancji - komisja dyscyplinarna,
2)
w drugiej instancji - odwoławcza komisja dyscyplinarna

- w składzie złożonym z przewodniczącego składu orzekającego, którym jest nauczyciel akademicki, oraz w równej liczbie z nauczycieli akademickich i studentów.

§  3.
1.
W toku postępowania wyjaśniającego oraz postępowania dyscyplinarnego obwinionemu należy umożliwić złożenie wszelkich wyjaśnień, które uważa się za istotne dla sprawy.
2.
Obwiniony ma prawo odmówić złożenia wyjaśnień, o czym należy go poinformować.