§ 5. - Szczegółowy tryb i sposób działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. - Dz.U.2020.2242 t.j. - OpenLEX

§ 5. - Szczegółowy tryb i sposób działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2242 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 grudnia 2020 r.
§  5. 
1. 
Rzecznik prowadzi dokumentację skarg pacjenta oraz podjętych działań i wykonywanych czynności.
2. 
Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, dzieli się na:
1)
indywidualną, odnoszącą się do skarg lub pytań poszczególnych pacjentów;
2)
zbiorczą, dotyczącą poszczególnych rodzajów skarg lub pytań.
3. 
Przechowywanie i ochrona dokumentacji odbywa się zgodnie z przepisami o dokumentacji medycznej.