Szczegółowy tryb i sposób działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2242 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 grudnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 13 stycznia 2006 r.
w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

Na podstawie art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685) zarządza się, co następuje:
1. 
Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, zwany dalej "Rzecznikiem", realizuje swoje zadania w szczególności przez:
1)
przyjmowanie ustnych i pisemnych skarg pacjenta przebywającego w szpitalu psychiatrycznym, skarg rodziny pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad pacjentem oraz ocenę zasadności skargi;
2)
zapewnienie pacjentowi dostępu do informacji prawnej;
3)
pomoc w sporządzeniu i złożeniu skargi do kierownika szpitala psychiatrycznego lub innych instytucji;
4)
udzielanie pomocy pacjentowi wypisanemu ze szpitala psychiatrycznego, jeśli skarga została złożona w trakcie pobytu pacjenta w szpitalu psychiatrycznym, a procedura rozpatrywania skargi nie została zakończona.
2. 
Rzecznik przed rozpoczęciem postępowania wyjaśniającego w związku z ustną lub pisemną skargą informuje pacjenta o zakresie swoich kompetencji.
Rzecznik wykonuje czynności, o których mowa w § 1, w oddziałach psychiatrycznych w szpitalach ogólnych, klinikach psychiatrycznych, sanatoriach dla osób z zaburzeniami psychicznymi i innych zakładach leczniczych sprawujących całodobową opiekę psychiatryczną lub odwykową, przy czym swoim działaniem obejmuje obszar terytorialny nie większy niż trzy sąsiadujące ze sobą województwa, w zależności od rozmieszczenia tych zakładów.
Rzecznik, z własnej inicjatywy, dokonuje oceny przestrzegania praw pacjentów, w szczególności w odniesieniu do pacjentów:
1)
przyjętych do szpitala psychiatrycznego bez zgody;
2)
wobec których zastosowano przymus bezpośredni;
3)
niezdolnych do wyrażenia zgody lub stosunku do przyjęcia albo leczenia;
4)
przebywających w szpitalu psychiatrycznym na mocy orzeczenia sądowego o zastosowaniu środka zabezpieczającego.
Rzecznik prowadzi działalność informacyjno-edukacyjną poprzez:
1)
organizowanie we współpracy z samorządem pacjentów spotkań mających na celu informację o prawach przysługujących pacjentowi;
2)
wyjaśnianie pacjentowi, jego rodzinie, przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu lub faktycznemu wątpliwości, w szczególności związanych ze skierowaniem i przyjęciem do szpitala psychiatrycznego, stosowaniem środków przymusu oraz postępowaniem leczniczym.
1. 
Rzecznik prowadzi dokumentację skarg pacjenta oraz podjętych działań i wykonywanych czynności.
2. 
Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, dzieli się na:
1)
indywidualną, odnoszącą się do skarg lub pytań poszczególnych pacjentów;
2)
zbiorczą, dotyczącą poszczególnych rodzajów skarg lub pytań.
3. 
Przechowywanie i ochrona dokumentacji odbywa się zgodnie z przepisami o dokumentacji medycznej.
Rzecznik przedstawia Rzecznikowi Praw Pacjenta okresowe informacje dotyczące przestrzegania praw pacjenta oraz działań podejmowanych w tym zakresie, nie rzadziej niż 2 razy w roku, a także w przypadku zażądania informacji przez Rzecznika Praw Pacjenta.
1. 
Rzecznik umieszcza na tablicach informacyjnych w oddziałach psychiatrycznych w szpitalach ogólnych, klinikach psychiatrycznych, sanatoriach dla osób z zaburzeniami psychicznymi i innych zakładach leczniczych sprawujących całodobową opiekę psychiatryczną lub odwykową informację o możliwości korzystania z pomocy Rzecznika przez pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub osobę sprawującą faktyczną opiekę nad pacjentem.
2. 
Na tablicach informacyjnych umieszcza się dni, godziny i miejsca przyjęć Rzecznika.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U.2020.1470).