§ 1. - Szczegółowy tryb i sposób działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. - Dz.U.2020.2242 t.j. - OpenLEX

§ 1. - Szczegółowy tryb i sposób działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2242 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 grudnia 2020 r.
§  1. 
1. 
Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, zwany dalej "Rzecznikiem", realizuje swoje zadania w szczególności przez:
1)
przyjmowanie ustnych i pisemnych skarg pacjenta przebywającego w szpitalu psychiatrycznym, skarg rodziny pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad pacjentem oraz ocenę zasadności skargi;
2)
zapewnienie pacjentowi dostępu do informacji prawnej;
3)
pomoc w sporządzeniu i złożeniu skargi do kierownika szpitala psychiatrycznego lub innych instytucji;
4)
udzielanie pomocy pacjentowi wypisanemu ze szpitala psychiatrycznego, jeśli skarga została złożona w trakcie pobytu pacjenta w szpitalu psychiatrycznym, a procedura rozpatrywania skargi nie została zakończona.
2. 
Rzecznik przed rozpoczęciem postępowania wyjaśniającego w związku z ustną lub pisemną skargą informuje pacjenta o zakresie swoich kompetencji.