§ 5. - Szczegółowe zasady, zakres i tryb przeprowadzania kontroli działalności i stanu majątkowego zakładów ubezpieczeń. - Dz.U.1996.74.353 - OpenLEX

§ 5. - Szczegółowe zasady, zakres i tryb przeprowadzania kontroli działalności i stanu majątkowego zakładów ubezpieczeń.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.74.353

Akt utracił moc
Wersja od: 3 lipca 1996 r.
§  5.
1.
Podstawą przeprowadzenia kontroli jest pisemne polecenie przeprowadzenia kontroli, wydane przez Prezesa Urzędu.
2.
Polecenie przeprowadzenia kontroli zawiera:
1)
imiona i nazwiska oraz numery legitymacji służbowych inspektorów, ze wskazaniem inspektora kierującego zespołem kontrolnym,
2)
nazwę zakładu ubezpieczeń,
3)
szczegółowy zakres kontroli,
4)
miejsce przeprowadzania kontroli,
5)
wskazanie jednostek organizacyjnych objętych kontrolą,
6)
termin ważności polecenia przeprowadzenia kontroli.
3.
Kontrola przeprowadzana w siedzibie zakładu ubezpieczeń wykonywana jest co najmniej przez dwóch inspektorów.
4.
W przypadku przeprowadzania kontroli poza siedzibą zakładu ubezpieczeń może ona być wykonywana przez jednego inspektora. W tym przypadku przysługują mu uprawnienia inspektora kierującego zespołem kontrolnym.
5.
W trakcie przeprowadzania kontroli Prezes Urzędu może zmienić szczegółowy zakres kontroli, miejsce przeprowadzenia kontroli i termin ważności polecenia.
6.
Zmiana inspektora przeprowadzającego kontrolę może być dokonana wyłącznie w przypadku wyłączenia inspektora od udziału w kontroli z przyczyn określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego, w razie ustania stosunku pracy inspektora lub jeżeli z przyczyn leżących po jego stronie inspektor nie będzie w stanie dokonywać przez dłuższy czas czynności kontrolnych.