§ 4. - Szczegółowe zasady udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokość stopy procentowej oraz warunki spłaty. - Dz.U.1995.35.174 - OpenLEX

§ 4. - Szczegółowe zasady udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokość stopy procentowej oraz warunki spłaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.35.174

Akt utracił moc
Wersja od: 2 stycznia 2002 r.
§  4. 
1. 
Pożyczka na podjęcie działalności może być udzielona w wysokości przewidzianej na utworzenie jednego miejsca pracy.
2. 
Pożyczka na utworzenie dodatkowych miejsc pracy może być udzielona, jeżeli:
1)
pracodawca w okresie ostatnich 12 miesięcy nie zmniejszył zatrudnienia, chyba że wynikało to z sezonowości produkcji lub usług,
2)
pracodawcy nie udzielono dotychczas pożyczki na utworzenie dodatkowych miejsc pracy lub jeżeli pracodawca dotrzymał warunków umowy i spłacił poprzednią pożyczkę wraz z oprocentowaniem,
3) 5
 pracodawcy lub jednoosobowemu przedsiębiorcy nie udzielono pożyczki na podjęcie działalności albo jeżeli pracodawca lub jednoosobowy przedsiębiorca dotrzymał warunków umowy i spłacił tę pożyczkę wraz z oprocentowaniem.
3.  6
 Pożyczka na utworzenie 20 lub więcej dodatkowych miejsc pracy może być udzielona po uzyskaniu pozytywnej opinii powiatowej rady zatrudnienia.
4. 
Umowa o udzielenie pożyczki może przewidywać:
1)
wypłacanie pożyczkobiorcy środków w kilku ratach oraz uzależnienie uruchomienia kolejnych rat od rozliczenia się pożyczkobiorcy z wykorzystania uprzednio przekazanych środków,
2)
przekazywanie środków z udzielonej pożyczki na rachunek bankowy dostawców przewidzianych w specyfikacji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, zakupów przez pożyczkobiorcę.
5.  7
 O przyznaniu lub odmowie udzielenia pożyczki starosta powiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej w okresie nie przekraczającym 30 dni od złożenia wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów. W przypadku gdy wniosek wymaga rozpatrzenia przez powiatową radę zatrudnienia, zawiadomienie wnioskodawcy powinno nastąpić w okresie nie przekraczającym 20 dni od wyrażenia opinii przez tę radę.
5 § 4 ust. 2 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 3 grudnia 2001 r. (Dz.U.01.145.1633) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 stycznia 2002 r.
6 § 4 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.166.1243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
7 § 4 ust. 5:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.166.1243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 3 grudnia 2001 r. (Dz.U.01.145.1633) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 stycznia 2002 r.