Szczegółowe zasady udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokość stopy procentowej oraz warunki spłaty. - Dz.U.1995.35.174 - OpenLEX

Szczegółowe zasady udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokość stopy procentowej oraz warunki spłaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.35.174

Akt utracił moc
Wersja od: 2 stycznia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 24 marca 1995 r.
w sprawie szczegółowych zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokości stopy procentowej oraz warunków spłaty.

Na podstawie art. 18 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 1) zarządza się, co następuje:
 Pożyczki udzielane są ze środków Funduszu Pracy.
1.  2
 Ubiegający się o uzyskanie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, zwanej dalej "działalnością", składa w powiatowym urzędzie pracy wniosek określający:
1)
kwotę wnioskowanej pożyczki,
2)
rodzaj zamierzonej działalności,
3)
kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanej pożyczki, środków własnych oraz innych źródeł finansowania,
4)
szczegółową specyfikację i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanej pożyczki,
5)
przewidywane koszty i dochody prowadzenia działalności,
6)
proponowany okres karencji oraz termin spłaty pożyczki,
7)
proponowane formy zabezpieczenia spłaty pożyczki.
2.  3
 Pracodawca lub jednoosobowy przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie pożyczki na utworzenie dodatkowych miejsc pracy, składa w powiatowym urzędzie pracy wniosek zawierający dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4, 6 i 7, oraz dodatkowo następujące informacje:
1)
liczbę deklarowanych do utworzenia dodatkowych miejsc pracy dla skierowanych bezrobotnych,
2)
kalkulację wydatków utworzenia dodatkowych miejsc pracy w ramach wnioskowanej pożyczki, środków własnych oraz innych źródeł finansowania,
3)
rodzaj pracy oraz wymagania kwalifikacyjne i inne w stosunku do bezrobotnych, którzy będą mogli być skierowani na utworzone dodatkowe miejsca pracy,
4)
stan zatrudnienia w zakładzie pracy w poszczególnych miesiącach w okresie ostatnich 12 miesięcy lub krótszym okresie, jeżeli zakład działa krócej niż 12 miesięcy,
5)
informacje o sytuacji finansowej wnioskodawcy, wraz z opinią banku prowadzącego obsługę rachunków oraz właściwego urzędu skarbowego.
3. 
Wnioskodawca obowiązany jest złożyć zabezpieczenie spłaty pożyczki w formie poręczenia, weksla, hipoteki, gwarancji bankowej, zastawu na prawach lub rzeczach, blokady rachunków bankowych lub w innej wiarygodnej formie.
 Umowy o udzielenie pożyczek zawierane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
1. 
Pożyczka na podjęcie działalności może być udzielona w wysokości przewidzianej na utworzenie jednego miejsca pracy.
2. 
Pożyczka na utworzenie dodatkowych miejsc pracy może być udzielona, jeżeli:
1)
pracodawca w okresie ostatnich 12 miesięcy nie zmniejszył zatrudnienia, chyba że wynikało to z sezonowości produkcji lub usług,
2)
pracodawcy nie udzielono dotychczas pożyczki na utworzenie dodatkowych miejsc pracy lub jeżeli pracodawca dotrzymał warunków umowy i spłacił poprzednią pożyczkę wraz z oprocentowaniem,
3) 5
 pracodawcy lub jednoosobowemu przedsiębiorcy nie udzielono pożyczki na podjęcie działalności albo jeżeli pracodawca lub jednoosobowy przedsiębiorca dotrzymał warunków umowy i spłacił tę pożyczkę wraz z oprocentowaniem.
3.  6
 Pożyczka na utworzenie 20 lub więcej dodatkowych miejsc pracy może być udzielona po uzyskaniu pozytywnej opinii powiatowej rady zatrudnienia.
4. 
Umowa o udzielenie pożyczki może przewidywać:
1)
wypłacanie pożyczkobiorcy środków w kilku ratach oraz uzależnienie uruchomienia kolejnych rat od rozliczenia się pożyczkobiorcy z wykorzystania uprzednio przekazanych środków,
2)
przekazywanie środków z udzielonej pożyczki na rachunek bankowy dostawców przewidzianych w specyfikacji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, zakupów przez pożyczkobiorcę.
5.  7
 O przyznaniu lub odmowie udzielenia pożyczki starosta powiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej w okresie nie przekraczającym 30 dni od złożenia wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów. W przypadku gdy wniosek wymaga rozpatrzenia przez powiatową radę zatrudnienia, zawiadomienie wnioskodawcy powinno nastąpić w okresie nie przekraczającym 20 dni od wyrażenia opinii przez tę radę.
1.  8
 Pożyczki na podjęcie działalności oraz utworzenie dodatkowych miejsc pracy są oprocentowane od dnia ich wypłacenia przez powiatowy urząd pracy.
2.  9
 Oprocentowanie pożyczek w stosunku rocznym wynosi 50%, a w powiatach (gminach) uznanych za zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym 30% zmiennej stopy oprocentowania kredytu lombardowego.
3.  10
 Zmienną stopę oprocentowania kredytu lombardowego przyjmuje się w wysokości ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Narodowego Banku Polskiego, na podstawie odrębnych przepisów.
4. 
Odsetki od udzielanych pożyczek nie podlegają kapitalizacji.
5.  11
 W przypadku niedotrzymania warunków umowy pożyczkobiorca jest obowiązany niezwłocznie zwrócić pożyczkę wraz z odsetkami w wysokości 120% stopy oprocentowania kredytu lombardowego, obowiązującej w dniu żądania przez starostę jej zwrotu.
6.  12
 W przypadku niespłacenia w terminie lub w pełnej wysokości rat ustalonych w decyzji o odroczeniu lub o rozłożeniu na raty spłaty pożyczki, pożyczkobiorca jest obowiązany niezwłocznie zwrócić pożyczkę wraz z odsetkami w wysokości 120% stopy oprocentowania kredytu lombardowego, obowiązującej w dniu upływu terminu zapłaty określonego w decyzji.
1. 
Umowy o udzielenie pożyczki na działalność mogą przewidywać możliwość jej umorzenia w wysokości do 50% kwoty udzielanej pożyczki pod warunkiem prowadzenia działalności przez okres co najmniej 24 miesięcy.
2. 
Kwota umorzenia pożyczki nie może przekroczyć, w dniu jej umorzenia, nie spłaconej części pożyczki.
3. 
W przypadku umorzenia kwoty pożyczki, umorzeniu podlegają również odsetki, jakie przysługiwałyby od kwoty umorzonej.
1.  14
 Umowy o udzielenie pożyczki na działalność mogą przewidywać dokonanie przez starostę zwrotu pożyczkobiorcy do 80% kosztów szkolenia, konsultacji lub doradztwa dotyczących podejmowanej działalności, w kwocie nie przekraczającej jednak przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy pożyczki.
2. 
Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, następuje z Funduszu Pracy po udokumentowaniu przez pożyczkobiorcę ich poniesienia, w okresie nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy pożyczki.
 Umowy o udzielenie pożyczki na podjęcie działalności lub na utworzenie dodatkowych miejsc pracy mogą przewidywać okres karencji spłaty kapitału i odsetek od udzielonej pożyczki nieprzekraczający 12 miesięcy. Okres całkowitej spłaty pożyczki nie może przekroczyć 4 lat od dnia jej wypłacenia przez powiatowy urząd pracy.
Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy (Dz. U. Nr 122, poz. 539).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.166.1243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 2001 r. (Dz.U.01.35.413) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 maja 2001 r.

2 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.166.1243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
3 § 2 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 lutego 1997 r. (Dz.U.97.25.133) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 1997 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.166.1243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 3 grudnia 2001 r. (Dz.U.01.145.1633) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 stycznia 2002 r.

4 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.166.1243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
5 § 4 ust. 2 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 3 grudnia 2001 r. (Dz.U.01.145.1633) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 stycznia 2002 r.
6 § 4 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.166.1243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
7 § 4 ust. 5:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.166.1243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 3 grudnia 2001 r. (Dz.U.01.145.1633) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 stycznia 2002 r.

8 § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.166.1243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.
9 § 5 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 28 lutego 1997 r. (Dz.U.97.25.133) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 1997 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.166.1243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 2001 r. (Dz.U.01.35.413) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 maja 2001 r.

10 § 5 ust. 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 28 lutego 1997 r. (Dz.U.97.25.133) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 1997 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 3 grudnia 2001 r. (Dz.U.01.145.1633) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 stycznia 2002 r.

11 § 5 ust. 5:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 28 lutego 1997 r. (Dz.U.97.25.133) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 1997 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.166.1243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 2001 r. (Dz.U.01.35.413) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 maja 2001 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 3 grudnia 2001 r. (Dz.U.01.145.1633) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 stycznia 2002 r.

12 § 5 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 3 lit. c) rozporządzenia z dnia 3 grudnia 2001 r. (Dz.U.01.145.1633) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 stycznia 2002 r.
13 § 6a dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 28 lutego 1997 r. (Dz.U.97.25.133) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 1997 r.
14 § 6a ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1998 r. (Dz.U.98.166.1243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1999 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 3 grudnia 2001 r. (Dz.U.01.145.1633) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 stycznia 2002 r.

15 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 10 kwietnia 2001 r. (Dz.U.01.35.413) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 maja 2001 r.