§ 10. - Szczegółowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykaz stanowisk i kwalifikacji niezbędnych do ich zajmowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.9.46

Akt utracił moc
Wersja od: 5 lutego 1997 r.
§  10.
1.
Celem wizytacji jest ustalenie oceny warunków i efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki, a w szkołach i placówkach publicznych - także zgromadzenie informacji o jakości pracy jej dyrektora.
2.
Wizytacja jest końcowym etapem sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołą lub placówką w okresie od wizytacji poprzednio przeprowadzonej.
3.
Wizytację przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 5 lat. Wizytacja nie może trwać dłużej niż 14 dni.
4.
Wizytację szkoły lub placówki prowadzonej przez organ nie posiadający uprawnień do sprawowania nadzoru pedagogicznego przeprowadza się po zawiadomieniu tego organu.
5.
Wizytację prowadzi jednoosobowo, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7, pracownik nadzoru, o którym mowa w § 6 ust. 1.
6.
W wizytacji zespołu szkół, w których skład wchodzi przedszkole, może uczestniczyć pracownik nadzoru pełniący nadzór nad przedszkolami.
7.
W wizytacji szkół, o których mowa w art. 35 ust. 2 ustawy, uczestniczy pracownik nadzoru wyznaczony przez kuratora oświaty do sprawowania nadzoru nad nauczaniem przedmiotów ogólnokształcących.