§ 1. - Szczegółowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykaz stanowisk i kwalifikacji niezbędnych do ich zajmowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.9.46

Akt utracił moc
Wersja od: 5 lutego 1997 r.
§  1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496),
2)
organie sprawującym nadzór pedagogiczny - należy przez to rozumieć kuratora oświaty oraz organy wymienione w art. 35 ust. 1, ust. 2 pkt 2-4, ust. 2a i art. 25 ust. 4 ustawy,
3)
szkole - należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne przedszkola i szkoły, wymienione w art. 2 pkt 1 i 2 ustawy,
4)
placówce - należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne placówki wymienione w art. 2 pkt 3-5, 7 i 10 ustawy,
5)
nauczycielach - należy przez to rozumieć także wychowawców i innych pracowników pedagogicznych szkół i placówek,
6)
pracownikach nadzoru - należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w kuratoriach oświaty, w urzędach organów sprawujących nadzór pedagogiczny lub w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy, na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych wymienionych w § 18 ust. 1.