Szczegółowe zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami artystycznymi oraz wykaz stanowisk i kwalifikacji niezbędnych do ich zajmowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.123.558

Akt utracił moc
Wersja od: 17 grudnia 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 6 grudnia 1993 r.
w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami artystycznymi oraz wykazu stanowisk i kwalifikacji niezbędnych do ich zajmowania.

Na podstawie art. 35 ust. 6 w związku z ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 oraz z 1992 r. Nr 26, poz. 113 i Nr 54, poz. 254) zarządza się, co następuje.
Nadzór pedagogiczny sprawowany jest poprzez nauczycieli zatrudnionych w Ministerstwie Kultury i Sztuki i w Centrum Edukacji Artystycznej, utworzonym rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 26 maja 1992 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 210), na stanowiskach określonych w § 5 ust. 1.
1.
Nadzór pedagogiczny ma na celu określanie warunków sprzyjających realizacji przyjętych założeń polityki oświatowej w zakresie kształcenia artystycznego poprzez:
1)
gromadzenie informacji o stanie kształcenia artystycznego,
2)
inspirowanie nauczycieli do samodzielnej, twórczej pracy oraz innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych, a także tworzenie warunków wymiany doświadczeń w tym zakresie,
3)
analizowanie i ocenianie wyników oraz poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli oraz szkół i placówek,
4)
udzielanie pomocy szkołom i placówkom w rozwiązywaniu bieżących problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz informowanie o aktualnych problemach oświatowych i obowiązujących przepisach prawnych,
5)
inicjowanie, koordynowanie i organizowanie współpracy między nauczycielami, nauczycielami i nauczycielami akademickimi, szkołami, między szkołami i szkołami wyższymi, z organami gmin oraz stowarzyszeniami i organizacjami, o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy o systemie oświaty.
2.
Realizacja nadzoru pedagogicznego następuje w toku stałej i systematycznej współpracy z nauczycielami oraz szkołami i placówkami poprzez:
1)
dokonywanie bieżących przeglądów, hospitacji i wizytacji pracy nauczycieli oraz szkół i placówek,
2)
badanie wyników nauczania, którymi obejmuje się w cyklu kształcenia przedmioty ustalone w planach nauczania, w tym także ocenianie efektywności kształcenia w poszczególnych zawodach i specjalizacjach,
3)
analizowanie dokumentacji szkolnej dotyczącej nauczania i wychowania.
1.
Przedmiotem hospitacji są wszystkie formy zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych organizowanych przez szkołę lub placówkę i prowadzonych przez nauczycieli.
2.
Każdy nauczyciel powinien być hospitowany co najmniej dwukrotnie w ciągu roku szkolnego.
3.
Hospitacją należy obejmować całą jednostkę lekcyjną (zajęć). Hospitujący nie może wprowadzać zmian dotyczących tematu zajęć i przyjętego przez nauczyciela metodycznego toku postępowania.
4.
Wnioski i spostrzeżenia w hospitacji należy omówić z nauczycielem bezpośrednio po hospitacji, a w szczególnych przypadkach najpóźniej w ciągu trzech dni po jej przeprowadzeniu.
5.
Do przeprowadzenia hospitacji zajęć realizowanych przez nauczycieli upoważnieni są dyrektorzy szkół i placówek oraz inni nauczyciele pełniący funkcje kierownicze, a także pracownicy zajmujący stanowiska wymienione w § 5 ust. 1 - w stosunku do zajęć realizowanych przez dyrektorów szkół lub placówek.
1.
Wizytacja jest końcowym etapem ustalania okresowej diagnozy i oceny poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki. Wizytacja powinna być przeprowadzona nie rzadziej niż raz na 5 lat.
2.
Prowadzący wizytację, przed jej rozpoczęciem, przedstawia radzie pedagogicznej i radzie szkoły lub placówki program wizytacji, a po zakończeniu czynności wizytacyjnych dokonuje podsumowania wyników wizytacji, które wraz z propozycjami wniosków i zaleceń przedstawia radzie pedagogicznej i radzie szkoły lub placówki.
3.
Po zakończeniu wizytacji prowadzący wizytację przekazuje dyrektorowi wizytowanej szkoły lub placówki zalecenia powizytacyjne oraz określa termin ich realizacji. Kopię zaleceń przekazuje się organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę.
4.
Do przeprowadzenia wizytacji upoważnieni są pracownicy zajmujący stanowiska wymienione w § 5 ust. 1.
5.
Wizytację szkoły lub placówki prowadzonej przez organ inny niż Minister Kultury i Sztuki przeprowadza się po wcześniejszym powiadomieniu tego organu.
1.
Ustala się następujący wykaz stanowisk, których zajmowanie wymaga kwalifikacji pedagogicznych:
1)
w Ministerstwie Kultury i Sztuki:
a)
dyrektor i wicedyrektor departamentu realizującego statutowe i regulaminowe zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego,
b)
główni wizytatorzy, starsi wizytatorzy i wizytatorzy,
2)
w Centrum Edukacji Artystycznej:
a)
dyrektor i wicedyrektor wykonujący zadania Centrum w zakresie nadzoru pedagogicznego,
b)
starsi wizytatorzy i wizytatorzy.
2.
Na stanowiskach wymienionych w ust. 1 można zatrudniać nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w przepisach o szczegółowych kwalifikacjach wymaganych od nauczycieli i co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej oraz nauczycieli akademickich posiadających co najmniej pięcioletni staż pracy.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.