§ 1. - Szczegółowe zasady prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakres i terminy składania informacji o obrocie materiałem siewnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.133.928

Akt utracił moc
Wersja od: 4 sierpnia 2009 r.
§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe zasady prowadzenia przez prowadzącego obrót dokumentacji dotyczącej:
a)
wytwarzania materiału siewnego, w przypadku gdy został on przez niego wytworzony lub zakontraktowany,
b)
procesów technologicznych przerobu, a w szczególności czyszczenia, suszenia, sortowania, zaprawiania, otoczkowania, pakowania i przepakowywania materiału siewnego,
c)
sposobu postępowania z materiałem siewnym niezaliczonym do kategorii elitarny, kategorii kwalifikowany lub kategorii standard,
d)
tworzenia partii materiału siewnego z materiału siewnego, z wyłączeniem materiału siewnego ziemniaka, wytworzonego przez różnych producentów lub w różnych latach,
e)
tworzenia mieszanek materiału siewnego,
f)
obrotu materiałem siewnym;
2)
zakres i terminy składania pisemnych informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym, w tym materiałem przywożonym z państw trzecich.