Szczegółowe zasady prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakres i terminy składania informacji o obrocie materiałem siewnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.133.928

Akt utracił moc
Wersja od: 4 sierpnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 5 lipca 2007 r.
w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji o obrocie materiałem siewnym

Na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271 i Nr 80, poz. 541) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe zasady prowadzenia przez prowadzącego obrót dokumentacji dotyczącej:
a)
wytwarzania materiału siewnego, w przypadku gdy został on przez niego wytworzony lub zakontraktowany,
b)
procesów technologicznych przerobu, a w szczególności czyszczenia, suszenia, sortowania, zaprawiania, otoczkowania, pakowania i przepakowywania materiału siewnego,
c)
sposobu postępowania z materiałem siewnym niezaliczonym do kategorii elitarny, kategorii kwalifikowany lub kategorii standard,
d)
tworzenia partii materiału siewnego z materiału siewnego, z wyłączeniem materiału siewnego ziemniaka, wytworzonego przez różnych producentów lub w różnych latach,
e)
tworzenia mieszanek materiału siewnego,
f)
obrotu materiałem siewnym;
2)
zakres i terminy składania pisemnych informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym, w tym materiałem przywożonym z państw trzecich.
1.
Prowadzący obrót materiałem siewnym roślin rolniczych i warzywnych prowadzi dokumentację:
1)
wytwarzania materiału siewnego, która w zależności od gatunku obejmuje w szczególności:
a)
umowę kontraktacji wraz z kopią dokumentu zakupu materiału siewnego - w przypadku gdy materiał siewny został zakontraktowany,
b)
świadectwo oceny polowej,
c)
świadectwo oceny laboratoryjnej,
d)
świadectwo mieszanki nasiennej,
e)
świadectwo oceny cech zewnętrznych materiału siewnego ziemniaka,
f)
świadectwo laboratoryjnej oceny zdrowotności materiału siewnego ziemniaka,
g)
dokument zakupu materiału siewnego użytego do siewu lub sadzenia,
h)
dokument przyjęcia do magazynu i wydania z magazynu, wskazujący gatunek, odmianę, kategorię lub stopień kwalifikacji, numer i masę partii, a w przypadku materiału siewnego przed oceną laboratoryjną - również numer świadectwa oceny polowej,
i)
kopię dokumentu towarzyszącego;
2)
procesów technologicznych przerobu, a w szczególności czyszczenia, suszenia, sortowania, zaprawiania, otoczkowania, pakowania i przepakowywania materiału siewnego, która obejmuje informacje o:
a)
masie materiału siewnego przekazanego do przerobu ze wskazaniem gatunku, odmiany, kategorii lub stopnia kwalifikacji i numeru partii,
b)
masie materiału siewnego po przerobie,
c)
masie odpadów,
d)
dacie rozpoczęcia i zakończenia przerobu,
e)
masie zużytej zaprawy lub substancji otoczkującej,
f)
ilości opakowań oraz masie materiału siewnego po przepakowaniu;
3)
sposobu postępowania z materiałem siewnym niezaliczonym do kategorii elitarny, kategorii kwalifikowany lub kategorii standard, która obejmuje:
a)
kopię dokumentu sprzedaży materiału siewnego na cele niesiewne albo
b)
protokół przekazania materiału siewnego na cele niesiewne, albo
c)
dokument wydania materiału siewnego z magazynu, albo
d) 1
protokół zniszczenia materiału siewnego, albo
e) 2
protokół przekazania materiału siewnego niespełniającego wymagań jakościowych dotyczących zdolności kiełkowania, określonych w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego - w przypadku nowo tworzonej partii materiału siewnego;
4)
tworzenia partii materiału siewnego z materiału siewnego, z wyłączeniem materiału siewnego ziemniaka, wytworzonego przez różnych producentów lub w różnych latach, która obejmuje:
a)
świadectwa oceny polowej partii wchodzących w skład utworzonej partii,
b) 3
świadectwa oceny laboratoryjnej lub informacje o wynikach badań poszczególnych partii wchodzących w skład utworzonej partii, lub informacje o dyskwalifikacji poszczególnych partii wchodzących w skład utworzonej partii w przypadku, gdy dyskwalifikacja miała miejsce z powodu niespełnienia wymagań jakościowych dotyczących zdolności kiełkowania, określonych w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego,
c)
dokument łączenia i ujednolicenia zawierający specyfikację oraz rozliczenie ilościowe partii materiału siewnego wchodzących w skład utworzonej partii,
d)
świadectwo oceny laboratoryjnej utworzonej partii;
5)
tworzenia mieszanek materiału siewnego, która obejmuje:
a)
świadectwa oceny laboratoryjnej każdego składnika tworzonej mieszanki materiału siewnego,
b)
dokument tworzenia mieszanki materiału siewnego zawierający:
specyfikację partii materiału siewnego będących składnikami mieszanki materiału siewnego oraz rozliczenie ilościowe partii wszystkich składników wchodzących w skład mieszanki materiału siewnego,
numer partii wytworzonej mieszanki materiału siewnego,
nazwę lub typ użytkowania wytworzonej partii mieszanki materiału siewnego,
datę rozpoczęcia i zakończenia cyklu produkcyjnego wytwarzania partii mieszanki materiału siewnego,
masę partii mieszanki materiału siewnego wytworzonej w jednym cyklu produkcyjnym,
c)
świadectwo mieszanki nasiennej;
6)
obrotu materiałem siewnym, która obejmuje:
a)
dokumenty nabycia materiału siewnego,
b)
dokumenty sprzedaży materiału siewnego,
c)
dokumenty zakupu etykiet urzędowych,
d)
ewidencję etykiet urzędowych prowadzoną dla każdej partii materiału siewnego oznaczonej tymi etykietami, zawierającą informacje dotyczące:
nazwy gatunku i odmiany,
kategorii lub stopnia kwalifikacji materiału siewnego,
numeru partii,
liczby nabytych, wykorzystanych, uszkodzonych lub niewykorzystanych etykiet urzędowych,
e)
dokumentację przepakowywania i przeetykietowania materiału siewnego obejmującą:
pisemną zgodę wprowadzającego materiał siewny do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku materiału siewnego pochodzącego z innego państwa członkowskiego, lub
pisemną zgodę przedsiębiorcy, którego numer z rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym znajduje się na etykiecie materiału siewnego przed jego przepakowaniem.
2.
Dokumentację, o której mowa w ust. 1, przechowuje się przez okres 3 lat od zakończeniu roku, w którym została sporządzona, z wyjątkiem dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 6 lit. a i b, które przechowuje się przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym zostały sporządzone.
1.
Dokument sprzedaży materiału siewnego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 lit. b, powinien zawierać:
1)
imię i nazwisko albo nazwę oraz miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres sprzedawcy oraz kupującego;
2)
datę sprzedaży materiału siewnego i kolejny, niepowtarzalny numer dokumentu sprzedaży;
3)
cenę jednostkową materiału siewnego;
4)
ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie;
5)
nazwę gatunku i odmiany, kategorię lub stopień kwalifikacji materiału siewnego;
6)
numer partii materiału siewnego;
7)
czytelny podpis wystawcy dokumentu sprzedaży oraz jego pieczęć, jeżeli się nią posługuje.
2.
Obowiązek określony w ust. 1 pkt 5 nie dotyczy dokumentów sprzedaży mieszanek materiału siewnego.
3.
Przepis ust. 1 nie dotyczy sprzedaży materiału siewnego przez prowadzącego obrót, ewidencjonującego obrót materiałem siewnym i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.
4.
Prowadzący obrót, o którym mowa w ust. 3, prowadzi ewidencję sprzedanego materiału siewnego zawierającą:
1)
nazwę gatunku i odmiany,
2)
kategorię lub stopień kwalifikacji,
3)
numer partii,
4)
masę materiału siewnego

- i przechowywuje ją przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym została ona sporządzona.

5. 4
Przepisu ust. 4 nie stosuje się do prowadzenia ewidencji materiału siewnego roślin warzywnych przeznaczonego dla ostatecznego nieprofesjonalnego odbiorcy.
1. 5
Prowadzący obrót składa pisemną informację dotyczącą obrotu materiałem siewnym, który po raz pierwszy wprowadza do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Informacja dotycząca obrotu materiałem siewnym, z wyłączeniem mieszanek materiału siewnego, zawiera:
1)
adresy miejsc (punktów sprzedaży), w których jest prowadzony obrót materiałem siewnym;
2)
nazwę gatunku;
3)
kategorię lub stopień kwalifikacji materiału siewnego;
4)
stan początkowy masy materiału siewnego;
5) 6
przychód masy materiału siewnego:
a)
z produkcji własnej lub kontraktacji,
b)
przywiezionego z innych państw członkowskich Unii Europejskiej,
c)
przywiezionego z państw trzecich;
6) 7
sposób zagospodarowania materiału siewnego przez:
a)
sprzedaż na cele siewne,
b)
przeklasyfikowanie na cele niesiewne,
c)
wykorzystanie do siewu w posiadanym gospodarstwie rolnym,
d)
wykorzystanie do sporządzania mieszanek materiału siewnego;
7)
stan końcowy masy materiału siewnego.
3. 8
Informacja dotycząca obrotu materiałem siewnym, o którym mowa w ust. 2 pkt 5 lit. c, zawiera ponadto:
1)
nazwę odmiany;
2)
ilość materiału siewnego;
3)
nazwę państwa, w którym materiał siewny został wyprodukowany, i państwa, w którym materiał ten został zakupiony.
4.
Informacja dotycząca obrotu mieszankami materiału siewnego zawiera:
1)
stan początkowy masy mieszanek materiału siewnego;
2)
przychód masy mieszanek materiału siewnego:
a)
wytworzonych przez prowadzącego obrót,
b)
zakupionych przez prowadzącego obrót poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2a) 9
sposób zagospodarowania masy mieszanek materiału siewnego przez:
a)
wykorzystanie na cele siewne,
b)
przeklasyfikowanie na cele niesiewne;
3)
stan końcowy masy mieszanek materiału siewnego.
1.
Dostawca składa pisemną informację dotyczącą obrotu materiałem rozmnożeniowym i nasadzeniowym roślin warzywnych, który po raz pierwszy wprowadza do obrotu.
2.
Informacja dotycząca obrotu materiałem rozmnożeniowym i nasadzeniowym roślin warzywnych zawiera:
1)
stan początkowy ilości materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych;
2)
przychód ilości materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych pochodzącego z produkcji własnej lub kontraktacji;
3)
sposób zagospodarowania materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych przez sprzedaż tego materiału;
4)
stan końcowy ilości materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych.
Informacje dotyczące obrotu materiałem siewnym:
1)
obejmują:
a)
gatunki roślin uprawnych określone w załączniku do rozporządzenia,
b)
mieszanki pastewne;
2)
są składane w terminie do dnia 31 lipca - za okres od dnia 1 lipca roku poprzedzającego rok złożenia informacji do dnia 30 czerwca roku, w którym informacja jest składana.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji o obrocie materiałem siewnym (Dz. U. Nr 74, poz. 679).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 5, który wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

ZAŁĄCZNIK 

GATUNKI ROŚLIN UPRAWNYCH OBJĘTE INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI OBROTU MATERIAŁEM SIEWNYM

Lp.Nazwa polskaNazwa łacińska
123
ROŚLINY ROLNICZE
Rośliny zbożowe
1JęczmieńHordeum vulgare L.
2Kukurydza (z wyłączeniem kukurydzy cukrowej i kukurydzy pękającej)Zea mays L.
3Mieszańce sorga zwyczajnego i trawy sudańskiejSorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf.
4Mozga kanaryjska (kanar)Phalaris canariensis L.
5OwiesAvena sativa L.
6Pszenica orkisz Triticum spelta L.
7Pszenica twardaTriticum durum Desf.
8Pszenica zwyczajnaTriticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.
9Pszenżytox Triticosecale Wittm.
10RyżOryza sativa L.
11Sorgo zwyczajneSorghum bicolor (L.) Moench
12Trawa sudańskaSorghum sudanense (Piper) Stapf.
13ŻytoSecale cereale L.
Rośliny oleiste i włókniste
1Bawełna Gossypium spp.
2Gorczyca białaSinapis alba L.
3Gorczyca czarnaBrassica nigra (L.) Koch
4Gorczyca sarepska Brassica junacea (L.) Czern. et Cosson
5Kminek zwyczajnyCarum carvi L.
6KonopieCannabis sativa L.
7Krokosz barwierski

(saflor barwierski)

Carthamus tinctorius L.
8Len zwyczajnyLinum usitatissimum L.
9MakPapaver somniferum L.
10Orzech ziemnyArachis hypogaea L.
11RzepakBrassica napus L. (partim)
12RzepikBrassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs
13SłonecznikHelianthus annuus L.
14SojaGlycine max (L.) Merrill
Rośliny pastewne - strączkowe
1BobikVicia faba L. (partim)
2Groch siewnyPisum sativum L. (partim)
3Łubin białyLupinus albus L.
4Łubin wąskolistnyLupinus angustifolius L.
5Łubin żółtyLupinus luteus L.
6Wyka kosmataVicia villosa Roth
7Wyka pannońskaVicia pannonica Crantz
8Wyka siewnaVicia sativa L.
Rośliny pastewne - motylkowate drobnonasienne
1Esparceta siewnaOnobrychis viciifolia Scop.
2Komonica zwyczajnaLotus corniculatus L.
3Koniczyna egipska

(koniczyna aleksandryjska)

Trifolium alexandrinum L.
4Koniczyna białaTrifolium repens L.
5Koniczyna łąkowa

(koniczyna czerwona)

Trifolium pratense L.
6Koniczyna krwistoczerwona

(inkarnatka)

Trifolium incarnatum L.
7Koniczyna perskaTrifolium resupinatum L.
8Koniczyna białoróżowa

(koniczyna szwedzka)

Trifolium hybridum L.
9Kozieradka pospolita

(koniczyna grecka)

Trigonella foenum-graecum L.
10Lucerna chmielowaMedicago lupulina L.
11Lucerna mieszańcowaMedicago x varia T. Martyn
12Lucerna siewnaMedicago sativa L.
13Siekiernica włoskaHedysarum coronarium L.
Rośliny pastewne - trawy
1Cynodon palczastyCynodon dactylon (L.) Pers.
2FestuloliumFestuca spp. x Lolium spp.
3Konietlica łąkowaTrisetum flavescens (L.) P. Beauv.
4Kostrzewa czerwonaFestuca rubra L.
5Kostrzewa łąkowaFestuca pratensis Hudson
6Kostrzewa owczaFestuca ovina L.
7Kostrzewa trzcinowaFestuca arundinacea Schreber
8Kupkówka pospolitaDactylis glomerata L.
9Mietlica białawaAgrostis gigantea Roth
10Mietlica pospolitaAgrostis capillaris L.
11Mietlica psiaAgrostis canina L.
12Mietlica rozłogowaAgrostis stolonifera L.
13Mozga HardingaPhalaris aquatica L.
14Rajgras wyniosły

(rajgras francuski)

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv., ex J.S. et K.B. Presl
15Stokłosa uniolowataBromus catharticus Vahl
16Stokłosa alaskańskaBromus sitchensis Trin.
17Tymotka kolankowataPhleum bertolonii DC.
18Tymotka łąkowaPhleum pratense L.
19Wiechlina zwyczajnaPoa trivialis L.
20Wiechlina błotnaPoa palustris L.
21Wiechlina gajowaPoa nemoralis L.
22Wiechlina łąkowaPoa pratensis L.
23Wiechlina rocznaPoa annua L.
24Wyczyniec łąkowyAlopecurus pratensis L.
25Życica mieszańcowa

(rajgras oldenburski)

Lolium x boucheanum Kunth
26Życica trwała

(rajgras angielski)

Lolium perenne L.
27Życica wielokwiatowa

(rajgras włoski i rajgras holenderski)

Lolium multiflorum Lam.
Rośliny pastewne - inne gatunki
1BrukiewBrassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.
2Facelia błękitnaPhacelia tanacetifolia Benth.
3Kapusta pastewnaBrassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L.
4Rzodkiew oleistaRaphanus sativus L. var. oleiformis Pers.
Burak
1Burak cukrowyBeta vulgaris L.
2Burak pastewnyBeta vulgaris L.
Ziemniak
1ZiemniakSolanum tuberosum L.
Rośliny warzywne
1BóbVicia faba L. (partim)
2BrokułBrassica oleracea L. convar. botrytis (L) Alef.var. cymosa Duch.
3Burak ćwikłowyBeta vulgaris L. var. conditiva Alef.
4Burak liściowyBeta vulgaris L. var. vulgaris
5CebulaAllium cepa L.
6CykoriaCichorium intybus L. (partim)
7Czosnek pospolity1)Allium sativum L.
8Dynia olbrzymiaCucurbita maxima Duchesne
9Dynia zwyczajnaCucurbita pepo L.
10EndywiaCichorium endivia L.
11Fasola wielokwiatowaPhaseolus coccineus L.
12Fasola zwykłaPhaseolus vulgaris L.
13Groch siewny łuskowy i cukrowyPisum sativum L. (partim)
14JarmużBrassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. sabellica L.
15KalafiorBrassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.
16KalarepaBrassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes L.
17Kapusta brukselskaBrassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC.
18Kapusta głowiasta białaBrassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.
19Kapusta głowiasta czerwonaBrassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC.
20Kapusta pekińskaBrassica pekinensis (Lour.) Rupr.
21Kapusta włoskaBrassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L.
22Karczoch hiszpański (kard) Cynara cardunculus L.
23Karczoch zwyczajny1)Cynara scolymus L.
24Kawon (arbuz) Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
25Koper włoski (fenkuł) Foeniculum vulgare Miller
26MarchewDaucus carota L.
27MelonCucumis melo L.
28OberżynaSolanum melongena L.
29OgórekCucumis sativus L.
30PaprykaCapsicum annuum L.
31PietruszkaPetroselinum crispum (Miller) Nyman ex A.W. Hill
32PomidorLycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
33PorAllium porrum L.
34Rabarbar1)Rheum spp.
35Roszponka warzywnaValerianella locusta (L.) Laterrade
36RzepaBrassica rapa L. var. rapa
37Rzodkiew, rzodkiewkaRaphanus sativus L.
38SałataLactuca sativa L.
39SelerApium graveolens L.
40Cebula siedmiolatka1) (czosnek dęty) Allium fistulosum L.
41Skorzonera (wężymord) Scorzonera hispanica L.
42Szalotka1)Allium ascolanicum L.
43SzparagAsparagus officinalis L.
44SzpinakSpinacia oleracea L.
45Trybuła ogrodowaAnthriscus cerefolium (L.) Hoffm.
1) Dotyczy materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego z wyłączeniem nasion.
1 § 2 ust. 1 pkt 3 lit. d) zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. a) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 30 czerwca 2009 r. (Dz.U.09.114.951) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 sierpnia 2009 r.
2 § 2 ust. 1 pkt 3 lit. e) dodana przez § 1 pkt 1 lit. a) tiret drugie rozporządzenia z dnia 30 czerwca 2009 r. (Dz.U.09.114.951) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 sierpnia 2009 r.
3 § 2 ust. 1 pkt 4 lit. b) zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 30 czerwca 2009 r. (Dz.U.09.114.951) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 sierpnia 2009 r.
4 § 3 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 czerwca 2009 r. (Dz.U.09.114.951) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 sierpnia 2009 r.
5 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 30 czerwca 2009 r. (Dz.U.09.114.951) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 sierpnia 2009 r.
6 § 4 ust. 2 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 30 czerwca 2009 r. (Dz.U.09.114.951) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 sierpnia 2009 r.
7 § 4 ust. 2 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 30 czerwca 2009 r. (Dz.U.09.114.951) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 sierpnia 2009 r.
8 § 4 ust. 3 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 3 lit. c) rozporządzenia z dnia 30 czerwca 2009 r. (Dz.U.09.114.951) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 sierpnia 2009 r.
9 § 4 ust. 4 pkt 2a dodany przez § 1 pkt 3 lit. d) rozporządzenia z dnia 30 czerwca 2009 r. (Dz.U.09.114.951) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 sierpnia 2009 r.