Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.49.244

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 września 1957 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU ORAZ MINISTRA FINANSÓW
z dnia 7 września 1957 r.
w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu ustalania i pobierania równoważnika pieniężnego w zamian zaległości w obowiązkowych dostawach mleka.

Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 23 sierpnia 1957 r. o realizacji zaległości w obowiązkowych dostawach mleka (Dz. U. Nr 46, poz. 213) zarządza się, co następuje:
§  1. Do uiszczenia równoważnika pieniężnego w zamian zaległości w obowiązkowych dostawach mleka zobowiązany jest właściciel gospodarstwa rolnego, a gdy gospodarstwo zostało wydzierżawione lub jest faktycznie użytkowane przez inną osobę - dzierżawca lub użytkownik.
§  2. Organem powołanym do ustalania i pobierania równoważnika pieniężnego jest prezydium gromadzkiej (miejskiej) rady narodowej tej gromady (miasta), na terenie której położone jest dane gospodarstwo.
§  3.
1. Po stwierdzeniu, że gospodarstwo rolne nie wykonało do dnia 1 września 1957 r. zaległych obowiązkowych dostaw mleka z roku 1956 i lat ubiegłych, prezydium gromadzkiej (miejskiej) rady narodowej ustala wysokość równoważnika pieniężnego oraz wzywa nakazem płatniczym właściciela (użytkownika, dzierżawcę) gospodarstwa do uiszczenia równoważnika pieniężnego w terminie 14 dni od daty doręczenia nakazu płatniczego.
2. Prezydia gromadzkich (miejskich) rad narodowych mogą w uzasadnionych przypadkach (klęska żywiołowa, wysoka w stosunku do możliwości płatniczych zobowiązanego kwota należności itp.) na wniosek zobowiązanego wyrazić zgodę na ratalne dokonywanie spłat.
§  4.
1. Od decyzji ustalającej wysokość równoważnika pieniężnego przysługuje zobowiązanemu prawo odwołania.
2. Odwołanie wnosi się do prezydium powiatowej rady narodowej za pośrednictwem prezydium gromadzkiej (miejskiej) rady narodowej, które wydało zaskarżoną decyzję.
3. Odwołanie powinno być wniesione w terminie 14 dni od daty doręczenia nakazu płatniczego.
4. Odwołanie powinno być rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty wniesienia odwołania.
5. Decyzja prezydium powiatowej rady narodowej jest ostateczna.
6. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje obowiązku wypłaty równoważnika pieniężnego.
§  5. Po wysłaniu nakazów płatniczych prezydium gromadzkiej (miejskiej) rady narodowej sporządza wykazy należności dla inkasentów podatkowych.
§  6. Jeżeli właściciel (użytkownik, dzierżawca) gospodarstwa rolnego nie uiści równoważnika pieniężnego, prezydium gromadzkiej (miejskiej) rady narodowej wysyła mu upomnienia egzekucyjne.
§  7. Po upływie terminu upomnienia prezydium gromadzkiej (miejskiej) rady narodowej wystawia tytuł wykonawczy i przesyła go do wykonania wydziałowi finansowemu prezydium powiatowej rady narodowej.
§  8. Przepisy niniejszego rozporządzenia dotyczące prezydiów gromadzkich (miejskich) i powiatowych rad narodowych stosuje się odpowiednio do prezydiów rad narodowych osiedli oraz prezydiów rad narodowych dzielnicowych oraz miejskich miast stanowiących powiaty i miast wyłączonych z województw.
§  9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.