Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.46.213

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 sierpnia 1957 r.

DEKRET
z dnia 23 sierpnia 1957 r.
o realizacji zaległości w obowiązkowych dostawach mleka.

Art.  1.
1. Gospodarstwa rolne, które do dnia 1 września 1957 r. nie wykonają zaległych obowiązkowych dostaw mleka z roku 1956 i lat ubiegłych, zobowiązane są do uiszczenia w zamian tych zaległości równoważnika pieniężnego.
2. Wysokość równoważnika pieniężnego (ust. 1) stanowi różnicę między ceną dostaw obowiązkowych a ceną skupu mleka przez uspołeczniony aparat skupu w roku 1957, powiększoną o 10% tej różnicy.
Art.  2.
1. Do równoważnika pieniężnego stosuje się odpowiednio przepisy o zobowiązaniach podatkowych.
2. Nie uiszczony w terminie równoważnik pieniężny podlega przymusowemu ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.
Art.  3.

Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Minister Finansów określą w drodze rozporządzenia szczegółowe zasady oraz tryb ustalania i pobierania równoważnika pieniężnego.

Art.  4.

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.