§ 5. - Szczegółowe zasady opracowywania programu wychodzenia z bezdomności oraz zakres i sposób jego realizacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.126.1390

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2001 r.
§  5.
1.
W czasie realizacji programu ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby bezdomnej współdziała z osobą bezdomną, osobami przez nią wskazanymi i podmiotami, o których mowa w § 3 pkt 3, uczestniczącymi w programie.
2.
Osoba bezdomna w czasie realizacji programu informuje pracownika socjalnego o występujących trudnościach w jego realizacji.
3.
Pracownik socjalny sprawdza bieżąco, nie rzadziej niż co dwa tygodnie, realizację programu.