Szczegółowe zasady opracowywania programu wychodzenia z bezdomności oraz zakres i sposób jego realizacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.126.1390

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 11 października 2001 r.
w sprawie szczegółowych zasad opracowywania programu wychodzenia z bezdomności oraz zakresu i sposobu jego realizacji.

Na podstawie art. 25b ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238 oraz z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973 i Nr 111, poz. 1194) zarządza się, co następuje:
1.
Indywidualny program wychodzenia z bezdomności, zwany dalej "programem", zapewnia osobie bezdomnej wsparcie w procesie wychodzenia z bezdomności i jego realizacja przez tę osobę jest warunkiem korzystania przez osobę bezdomną ze świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
2.
Program, o którym mowa w ust. 1, opracowuje pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu ma miejsce pobytu osoby bezdomnej, zwany dalej "pracownikiem socjalnym", korzystając w miarę możliwości z informacji i konsultacji podmiotów, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej "ustawą".
Pracownik socjalny przed przystąpieniem do opracowania programu dokonuje szczegółowej analizy sytuacji życiowej oraz indywidualnych cech osoby bezdomnej zgłaszającej gotowość przystąpienia do programu, w której należy uwzględnić:
1)
sytuację rodzinną i materialną,
2)
płeć i wiek,
3)
wykształcenie,
4)
zdolność do zatrudnienia,
5)
sytuację zdrowotną, w tym występujące uzależnienia od alkoholu lub innych środków odurzających,
6)
powody i okres pozostawania w bezdomności.
Program opracowuje się z uwzględnieniem analizy, o której mowa w § 2. Program ten powinien zawierać:
1)
zakres i rodzaj działań osoby bezdomnej, uwzględniający aktywne współdziałanie osoby bezdomnej z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu własnych problemów życiowych,
2)
zakres i rodzaj działań pracownika socjalnego dostosowany do potrzeb życiowych osoby bezdomnej, polegający w szczególności na pracy socjalnej oraz pomocy w:
a)
uzyskaniu należnych świadczeń,
b)
kierowaniu na leczenie uzależnień oraz w trakcie trwania leczenia,
c)
uzyskaniu zatrudnienia,
d)
uzyskaniu konsultacji prawnej i psychologicznej,
e)
rozwiązaniu problemów rodzinnych, mieszkaniowych,
3)
wykaz podmiotów, o których mowa w art. 12a ustawy, lub osób wspierających osobę bezdomną w realizacji programu,
4)
dane i zakres działań osoby wspierającej osobę bezdomną w realizacji programu, wskazanej przez osobę bezdomną lub przez podmioty, o których mowa w pkt 3,
5)
harmonogram działań podejmowanych przez osobę bezdomną i inne osoby uczestniczące w programie oraz etapy i czas ich realizacji, dostosowane do potrzeb i sytuacji osoby bezdomnej,
6)
terminy spotkań pracownika socjalnego z osobą bezdomną związane z etapami realizacji programu.
1.
Kierownik ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce pobytu osoby bezdomnej po zatwierdzeniu programu, o którym mowa w § 3, zawiera z osobą bezdomną umowę w sprawie realizacji indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności, na okres nie krótszy niż trzy miesiące.
2.
Umowa powinna zawierać:
1)
datę i miejsce jej zawarcia,
2)
określenie stron umowy,
3)
oznaczenie okresu, na jaki została zawarta,
4)
zobowiązanie stron do realizacji działań ustalonych w programie,
5)
zobowiązanie osoby bezdomnej do informowania pracownika socjalnego o zamiarze opuszczania miejsca pobytu, w którym program jest realizowany,
6)
zobowiązanie osoby bezdomnej, w razie potrzeby, do podjęcia terapii lub leczenia, w uzgodnionym w programie terminie,
7)
informację o dacie objęcia osoby bezdomnej ubezpieczeniem zdrowotnym,
8)
powody i warunki rozwiązania umowy, w szczególności związane z zaprzestaniem przez osobę bezdomną realizacji programu lub zakończeniem programu.
3.
Program stanowi załącznik do umowy.
1.
W czasie realizacji programu ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby bezdomnej współdziała z osobą bezdomną, osobami przez nią wskazanymi i podmiotami, o których mowa w § 3 pkt 3, uczestniczącymi w programie.
2.
Osoba bezdomna w czasie realizacji programu informuje pracownika socjalnego o występujących trudnościach w jego realizacji.
3.
Pracownik socjalny sprawdza bieżąco, nie rzadziej niż co dwa tygodnie, realizację programu.
1.
Dniem rozpoczęcia realizacji programu jest dzień podpisania umowy, o której mowa w § 4 ust. 1.
2.
Zaprzestanie realizacji programu następuje w dniu:
1)
stwierdzenia, że nastąpiło uporczywe naruszanie przez osobę bezdomną postanowień programu uniemożliwiające jego dalszą realizację,
2)
opuszczenia przez osobę bezdomną miejsca, w którym program jest realizowany, bez udzielenia informacji, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 5,
3)
oświadczenia osoby bezdomnej o odstąpieniu od realizacji programu.
3.
Zakończenie programu następuje w dniu, w którym osoba objęta tym programem przestała być osobą bezdomną.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.