§ 3. - Szczegółowe zasady opracowywania programu wychodzenia z bezdomności oraz zakres i sposób jego realizacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.126.1390

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2001 r.
§  3.
Program opracowuje się z uwzględnieniem analizy, o której mowa w § 2. Program ten powinien zawierać:
1)
zakres i rodzaj działań osoby bezdomnej, uwzględniający aktywne współdziałanie osoby bezdomnej z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu własnych problemów życiowych,
2)
zakres i rodzaj działań pracownika socjalnego dostosowany do potrzeb życiowych osoby bezdomnej, polegający w szczególności na pracy socjalnej oraz pomocy w:
a)
uzyskaniu należnych świadczeń,
b)
kierowaniu na leczenie uzależnień oraz w trakcie trwania leczenia,
c)
uzyskaniu zatrudnienia,
d)
uzyskaniu konsultacji prawnej i psychologicznej,
e)
rozwiązaniu problemów rodzinnych, mieszkaniowych,
3)
wykaz podmiotów, o których mowa w art. 12a ustawy, lub osób wspierających osobę bezdomną w realizacji programu,
4)
dane i zakres działań osoby wspierającej osobę bezdomną w realizacji programu, wskazanej przez osobę bezdomną lub przez podmioty, o których mowa w pkt 3,
5)
harmonogram działań podejmowanych przez osobę bezdomną i inne osoby uczestniczące w programie oraz etapy i czas ich realizacji, dostosowane do potrzeb i sytuacji osoby bezdomnej,
6)
terminy spotkań pracownika socjalnego z osobą bezdomną związane z etapami realizacji programu.