§ 2. - Szczegółowe zasady opracowywania programu wychodzenia z bezdomności oraz zakres i sposób jego realizacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.126.1390

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2001 r.
§  2.
Pracownik socjalny przed przystąpieniem do opracowania programu dokonuje szczegółowej analizy sytuacji życiowej oraz indywidualnych cech osoby bezdomnej zgłaszającej gotowość przystąpienia do programu, w której należy uwzględnić:
1)
sytuację rodzinną i materialną,
2)
płeć i wiek,
3)
wykształcenie,
4)
zdolność do zatrudnienia,
5)
sytuację zdrowotną, w tym występujące uzależnienia od alkoholu lub innych środków odurzających,
6)
powody i okres pozostawania w bezdomności.