§ 1. - Szczegółowe zasady opracowywania programu wychodzenia z bezdomności oraz zakres i sposób jego realizacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.126.1390

Akt utracił moc
Wersja od: 31 października 2001 r.
§  1.
1.
Indywidualny program wychodzenia z bezdomności, zwany dalej "programem", zapewnia osobie bezdomnej wsparcie w procesie wychodzenia z bezdomności i jego realizacja przez tę osobę jest warunkiem korzystania przez osobę bezdomną ze świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
2.
Program, o którym mowa w ust. 1, opracowuje pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu ma miejsce pobytu osoby bezdomnej, zwany dalej "pracownikiem socjalnym", korzystając w miarę możliwości z informacji i konsultacji podmiotów, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej "ustawą".