§ 9. - Szczegółowe zasady i tryb nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej", tryb przedstawiania wniosków, wzór medalu, tryb jego wręczania i sposób noszenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.99.1073

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 kwietnia 2010 r.
§  9. 
Osoby, którym nadano "Medal Komisji Edukacji Narodowej" na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie rozporządzenia, zachowują prawo do jego noszenia.