Szczegółowe zasady i tryb nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej", tryb przedstawiania wniosków, wzór medalu, tryb jego wręczania i sposób noszenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.99.1073

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 kwietnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 20 września 2000 r.
w sprawie szczegółowych zasad nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej", trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia.

Na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239 i Nr 22, poz. 291) zarządza się, co następuje:
Medal Komisji Edukacji Narodowej, zwany dalej "Medalem", jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli:
1)
autorom wybitnych prac pedagogicznych, wyróżniających się nowatorskich podręczników i pomocy naukowych,
2)
nauczycielom legitymującym się co najmniej siedmioletnią wyróżniającą się działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, inicjującym i podejmującym nowatorskie formy i metody pracy edukacyjnej,
3)
autorom utworów literackich, popularnonaukowych, dzieł scenicznych, muzycznych, plastycznych, filmowych, widowisk telewizyjnych i audycji radiowych, które wywierają szczególnie wartościowy wpływ wychowawczy i edukacyjny na dzieci i młodzież,
4)
nauczycielom akademickim legitymującym się wybitnym dorobkiem w zakresie oświaty i wychowania,
5)
działaczom społecznym i związkowym, fundatorom oraz innym osobom, których działalność wydatnie przyczynia się do rozwoju oświaty i wychowania,
6)
wyróżniającym się pracownikom nadzoru i doradztwa pedagogicznego oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli,
7)
obywatelom polskim mieszkającym za granicą, cudzoziemcom i innym osobom, którzy swoją działalnością przyczyniają się do promowania Polski za granicą i rozwoju współpracy międzynarodowej w zakresie oświaty i wychowania,
8)
innym osobom legitymującym się wybitnym, uznanym dorobkiem w zakresie oświaty i wychowania.
1. 
Medal ma kształt koła o średnicy 36 mm i wykonany jest z metalu koloru jasnobrązowego. Na awersie Medalu widnieje wizerunek otwartej książki przełożonej gałązką drzewa laurowego oraz napis w otoku "Medal Komisji Edukacji Narodowej"; na rewersie Medalu jest umieszczony napis "Rzeczpospolita Polska", w dolnej i górnej części Medalu jest umieszczony wizerunek gałązek drzewa laurowego. Medal jest zawieszony na czerwonej wstążce o szerokości 35 mm z trzema pionowymi białymi paskami - dwoma o szerokości 5 mm umieszczonymi po zewnętrznych stronach wstążki oraz środkowym o szerokości 2 mm.
2. 
Wzór Medalu stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
1. 
Medal nadaje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania z własnej inicjatywy albo na wniosek:
1)
ministrów (kierowników urzędów centralnych),
2)
rektorów szkół wyższych,
3)
wojewodów,
4)
organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
5)
organu prowadzącego przedszkole, szkołę lub placówkę,
6)
władz statutowych organizacji społecznych lub stowarzyszeń prowadzących statutową działalność oświatowo-wychowawczą,
7)
władz statutowych ogólnokrajowych organizacji związkowych,
8)
kierowników placówek dyplomatycznych lub konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
Wniosek organu prowadzącego przedszkole, szkołę lub placówkę wymaga pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
1. 
Wniosek o nadanie Medalu powinien zawierać:
1)
dane osobowe,
2)
uzasadnienie nadania Medalu.
2. 
Wniosek o nadanie Medalu powinien być zgłoszony nie później niż do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego.
3. 
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
1. 
Medal wraz z legitymacją stwierdzającą nadanie Medalu wręcza minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, inni ministrowie prowadzący szkoły i placówki, rektorzy szkół wyższych, wojewodowie, kuratorzy oświaty lub inne osoby upoważnione przez ministra.
2. 
Wzór legitymacji stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
Medal nosi się na lewej stronie piersi, bezpośrednio po orderach i odznaczeniach państwowych, podczas uroczystości organizowanych w szczególności z okazji świąt państwowych i Dnia Edukacji Narodowej.
 Medal może być nadawany pośmiertnie.
W razie zagubienia albo zniszczenia Medalu lub legitymacji wydaje się wtórny egzemplarz Medalu lub legitymacji.
Osoby, którym nadano "Medal Komisji Edukacji Narodowej" na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie rozporządzenia, zachowują prawo do jego noszenia.
Traci moc zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 maja 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej" oraz ustalenia jego wzoru i sposobu noszenia (Monitor Polski Nr 18, poz. 121).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR "MEDALU KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ"

skala 1:1

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Strona pierwsza
WNIOSEK O NADANIE

"Medalu Komisji Edukacji Narodowej"

1. Dane ogólne
a) imię i nazwiskoa) ........................................................................
b) imiona rodzicówb) ........................................................................
2. Miejsce urodzenia3. Data urodzenia
4. Miejsce zamieszkania
5. Miejsce pracy i stanowisko lub rodzaj wykonywanej działalności
.............................. ............................................................... ......................................
(miejscowość) (nazwa pracodawcy) (stanowisko)
6. Wykształcenie ogólnespecjalność
7. .......................................................................................................................................................

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe lub funkcja osoby odpowiedzialnej za ścisłość ww. danych)

................................... ...........................

(miejscowość i data) (podpis)

strona druga

8. Uzasadnienie nadania Medalu
9. Organ przedstawiający wniosek ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania
...................... ....................... ................................ ........................

(data) (miejscowość) (nazwa organu) (podpis)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR LEGITYMACJI "MEDALU KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ"

skala 1:1,1

Okładka z wytłoczonym godłem państwowym koloru złotego

wzór

1 § 7 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2010 r. (Dz.U.10.63.392) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 kwietnia 2010 r.