§ 3. - Szczegółowe zasady i tryb nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej", tryb przedstawiania wniosków, wzór medalu, tryb jego wręczania i sposób noszenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.99.1073

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 kwietnia 2010 r.
§  3. 
1. 
Medal nadaje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania z własnej inicjatywy albo na wniosek:
1)
ministrów (kierowników urzędów centralnych),
2)
rektorów szkół wyższych,
3)
wojewodów,
4)
organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
5)
organu prowadzącego przedszkole, szkołę lub placówkę,
6)
władz statutowych organizacji społecznych lub stowarzyszeń prowadzących statutową działalność oświatowo-wychowawczą,
7)
władz statutowych ogólnokrajowych organizacji związkowych,
8)
kierowników placówek dyplomatycznych lub konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
Wniosek organu prowadzącego przedszkole, szkołę lub placówkę wymaga pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.