Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.71.478

Akt utracił moc
Wersja od: 30 lipca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 6 kwietnia 2007 r.
w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych *

Na podstawie art. 47 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.2)) i art. 29 ust. 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
Przepisy rozporządzenia regulują szczegółowe zasady gospodarki finansowej oraz gospodarowania środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej "Funduszem", działającego na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej "ustawą", w tym sposób umarzania zobowiązań wobec Funduszu w postaci należności pieniężnych, do których nie mają zastosowania przepisy:
1)
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.4));
2)
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych;
3)
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty, rozkładania na raty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 67, poz. 439, z 1999 r. Nr 16, poz. 148, z 2003 r. Nr 100, poz. 929 oraz z 2004 r. Nr 174, poz. 1810).
Podstawą gospodarki finansowej Funduszu jest roczny plan finansowy Funduszu, o którym mowa w art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zwany dalej "planem finansowym Funduszu", sporządzany w trybie przewidzianym dla opracowania projektu ustawy budżetowej.
1.
Plan finansowy Funduszu obejmuje:
1)
przychody i wydatki;
2)
stan Funduszu na początek i koniec roku budżetowego, ujmujący w szczególności środki pieniężne, należności i zobowiązania.
2.
W poszczególnych pozycjach planu finansowego Funduszu ujmuje się:
1)
przychody według źródeł ich pochodzenia;
2)
wydatki na zadania realizowane przez Fundusz i jednostki samorządu terytorialnego;
3)
wydatki na zadania, o których mowa w art. 47 ust. 1 i 2 ustawy;
4)
koszty obsługi zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
5)
koszty bieżące Funduszu;
6)
koszty finansowe i operacyjne;
7)
wydatki inwestycyjne własne.
1.
Rada Nadzorcza Funduszu zatwierdza projekt planu finansowego Funduszu, przed przekazaniem tego projektu przez Prezesa Zarządu Funduszu Ministrowi Finansów w terminie ustalonym w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej.
2.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wstępnych kwotach wydatków przekazuje te informacje Zarządowi Funduszu.
1.
Wydatki Funduszu ujęte w planie finansowym Funduszu są dokonywane zgodnie z przeznaczeniem, w granicach kwot określonych w tym planie, do wysokości kwot posiadanych środków finansowych, obejmujących bieżące przychody, w tym dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego i pozostałości środków z okresów poprzednich, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Wydatki wyższe niż planowane mogą być dokonywane bez zmiany planu finansowego Funduszu, jeżeli znajdą pokrycie w ponadplanowych przychodach i pozostałościach środków z okresów poprzednich, po uzyskaniu, wydanej na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, pozytywnej opinii komisji sejmowej właściwej do spraw budżetu.
3.
Z wnioskiem o wystąpienie przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego do komisji sejmowej właściwej do spraw budżetu Zarząd Funduszu może wystąpić po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Funduszu. Do wniosku dołącza się uzasadnienie proponowanego dokonania wydatków wyższych niż planowane.
4.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, po otrzymaniu wniosku Zarządu Funduszu, może wystąpić do komisji sejmowej właściwej do spraw budżetu o opinię w sprawie proponowanego dokonania wydatków wyższych niż planowane.
1.
Przeniesienie wydatków pomiędzy poszczególnymi pozycjami planu finansowego Funduszu, zwane dalej "przeniesieniem", wymaga zmiany tego planu.
2.
Zarząd Funduszu po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Funduszu może wystąpić do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z wnioskiem o wydanie zgody na dokonanie przeniesienia, do którego dołącza uzasadnienie proponowanych zmian.
3.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przed wydaniem zgody na dokonanie przeniesienia:
1)
występuje do Ministra Finansów o zgodę na dokonanie przeniesienia, o którym mowa w ust. 2;
2)
po uzyskaniu zgody Ministra Finansów na dokonanie przeniesienia, występuje o opinię w tej sprawie do komisji sejmowej właściwej do spraw budżetu.
4.
Po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji sejmowej właściwej do spraw budżetu minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może wydać zgodę na dokonanie przeniesienia, która stanowi podstawę dokonania zmiany planu finansowego Funduszu.
Sprawozdania budżetowe z wykonania rocznego planu finansowego Funduszu sporządza się w terminach i w sposób określony w przepisach dotyczących sprawozdawczości budżetowej.
1.
Fundusz prowadzi ewidencje:
1)
udzielonej pomocy publicznej w podziale na poszczególne jej formy, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy udzielanej na podstawie decyzji wydawanych przez organy określone w art. 49 ustawy;
2)
innej pomocy udzielonej ze środków Funduszu;
3)
należności Funduszu powstałych w związku z udzieleniem przez osoby trzecie poręczeń, gwarancji i innych zabezpieczeń należności z tytułu udzielonych przez Fundusz pożyczek;
4)
dokonanych umorzeń należności Funduszu.
2.
Fundusz podaje do publicznej wiadomości informacje o:
1)
formach udzielanej pomocy i warunkach jej otrzymania w danym roku, w szczególności o pomocy dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, w tym dla prowadzących zakłady pracy chronionej;
2)
kwotach udzielonej pomocy publicznej, w szczególności dla prowadzących zakłady pracy chronionej.
3.
W terminie 14 dni od dnia zajścia okoliczności stanowiących podstawę dokonania wpisu do ewidencji bądź podania informacji do publicznej wiadomości, Fundusz zamieszcza te ewidencje i informacje na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie jego Biura i oddziałów.
1.
Jednostki samorządu terytorialnego, które gospodarują środkami Funduszu określonymi algorytmem, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy, mogą złożyć do Zarządu Funduszu oświadczenie o rezygnacji w całości bądź w części ze środków Funduszu, nie później niż do dnia 31 lipca roku, za który przysługują.
2.
Zarząd Funduszu może przekazać zwrócone środki, o których mowa w ust. 1, innym jednostkom samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem art. 48 ust. 1 ustawy.
Jednostki samorządu terytorialnego podają do publicznej wiadomości informacje o:
1)
formach pomocy udzielanej ze środków Funduszu, terminach składania wniosków oraz warunkach uzyskania tej pomocy,
2)
zadaniach zrealizowanych przez podmioty będące beneficjentami pomocy publicznej w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404) przy wykorzystaniu środków Funduszu

- poprzez ich zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibach tych jednostek i na ich stronach internetowych, a także w inny sposób umożliwiający dostęp do tych informacji osobom niepełnosprawnym i innym zainteresowanym podmiotom.

1.
Umorzeniu mogą podlegać wyłącznie należności z tytułu wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu.
2.
Należności pieniężne powstałe wskutek nierozliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego środków Funduszu określonych w przepisach w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych o zadaniach realizowanych ze środków Funduszu mogą być umorzone w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności, lub gdy postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.
3.
Należności pieniężne powstałe w związku z udzieleniem osobie niepełnosprawnej pomocy finansowej, w tym w formie pożyczki, na podstawie programu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Funduszu umarza się w części lub w całości w przypadkach uzasadnionych ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi, z uwzględnieniem możliwości płatniczych osoby niepełnosprawnej.
4.
Należności pieniężne o charakterze cywilnoprawnym, co do których toczy się postępowanie sądowe lub postępowanie egzekucyjne, mogą być umorzone w całości lub w części, jeżeli w wyniku zakończonego postępowania upadłościowego, likwidacyjnego lub egzekucyjnego nie nastąpiło zaspokojenie zgłoszonej przez Fundusz wierzytelności.
5.
Należności pieniężne mogą być umorzone w całości lub w części także w przypadku, gdy:
1)
dłużnik będący osobą fizyczną zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których wartość jest niższa od należności Funduszu oraz kosztów dochodzenia i egzekucji;
2)
dłużnik będący osobą prawną został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
3)
sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika, jeżeli majątek dłużnika nie wystarczał na zaspokojenie kosztów postępowania, lub umorzył postępowanie, gdy majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską nie wystarczał na zaspokojenie kosztów postępowania, o których mowa w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535, z późn. zm.5)).
6.
Umorzenie należności głównej powoduje umorzenie należności ubocznych w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona należność główna.
7.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach należności uboczne mogą być umarzane niezależnie od wysokości umorzonej należności głównej.
8.
Umorzenia zobowiązań dokonuje Zarząd Funduszu, z tym że w stosunku do należności Funduszu powstałych w wyniku umów zawartych przez jednostki samorządu terytorialnego przy realizacji zadań ustawowych umorzenia dokonuje odpowiednio starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) lub marszałek województwa.
W przypadkach uzasadnionych ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem Funduszu, na wniosek dłużnika, mogą zostać odroczone terminy płatności należności wobec Funduszu lub rozłożona na raty płatność całości lub części tych należności. Przepis § 11 ust. 8 stosuje się odpowiednio.
Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej i gospodarowania środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 138, poz. 1315).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 38, poz. 243).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 44, poz. 422, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 63, poz. 440, Nr 94, poz. 651 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 144.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i 871, Nr 96, poz. 959, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 94, poz. 785, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539 oraz z 2006 r. Nr 47, poz. 347, Nr 133, poz. 935 i Nr 157, poz. 1119.

* Z dniem 30 lipca 2007 r. nin. rozporządzenie traci moc w części wydanej na podstawie art. 47 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.97.123.776), w związku z uchyleniem tego przepisu przez art. 1 pkt 35 lit. c) ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.07.115.791).