Szczegółowe zasady gospodarki finansowej i gospodarowania środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.138.1315

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 2 lipca 2003 r.
w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej i gospodarowania środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych *

Na podstawie art. 47 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.2)) i art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 i Nr 96, poz. 874) zarządza się, co następuje:
Przepisy rozporządzenia regulują szczegółowe zasady gospodarki finansowej i gospodarowania środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej "Funduszem", działającego na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej "ustawą", w tym sposób umarzania zobowiązań, do których nie mają zastosowania przepisy odrębne.
1.
Fundusz prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego sporządzonego na dany rok budżetowy w trybie przewidzianym dla opracowywania projektu ustawy budżetowej, z uwzględnieniem przepisów ustawy.
2.
Roczny plan finansowy, o którym mowa w ust. 1, ustala ustawa budżetowa.
3.
Wniosek Zarządu Funduszu o dokonanie zmian w rocznym planie finansowym, zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Funduszu, jest sporządzany na podstawie wniosków jednostek organizacyjnych Funduszu oraz jednostek samorządu terytorialnego i może dotyczyć:
1)
przeniesień pomiędzy pozycjami wydatków;
2)
zwiększenia wydatków do wysokości różnicy pomiędzy planowanymi na dany rok a osiągniętymi przychodami;
3)
zwiększenia wydatków do wysokości różnicy pomiędzy faktycznym i planowanym na początek roku stanem aktywów trwałych i aktywów obrotowych;
4)
stanu Funduszu planowanego na początek i koniec roku, w przypadku dodatniej różnicy pomiędzy faktycznym i planowanym stanem Funduszu na początek roku objętego planem.
4.
Zarząd Funduszu przedkłada ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego wniosek, o którym mowa w ust. 3, wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian.
1.
Projekt rocznego planu finansowego Funduszu opracowuje Zarząd Funduszu, na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych i zgodnie z założeniami dotyczącymi realizacji zadań wynikających z ustawy, ustalonymi przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, o których mowa w art. 34 ust. 6 pkt 3 ustawy.
2.
Projekt rocznego planu finansowego Funduszu obejmuje:
1)
przychody i wydatki;
2)
stan Funduszu na początek i koniec roku.
3.
W projekcie planu finansowego ujmuje się:
1)
przychody według źródeł ich pochodzenia;
2)
wydatki na zadania realizowane przez Fundusz i jednostki samorządu terytorialnego;
3)
wydatki na zadania, o których mowa w art. 47 ust. 1 i 2 ustawy;
4)
koszty obsługi zadań realizowanych przez samorządy terytorialne;
5)
koszty bieżące Biura Funduszu i oddziałów Funduszu;
6)
koszty finansowe i operacyjne;
7)
wydatki inwestycyjne własne.
4.
Do projektu rocznego planu finansowego Funduszu dołącza się uzasadnienie zawierające omówienie poszczególnych pozycji planu dotyczących przychodów, wydatków i kosztów oraz stanów Funduszu na początek i koniec roku objętego planem.
5.
Projekt rocznego planu finansowego Funduszu podlega uzgodnieniom w trybie określonym w przepisach o finansach publicznych i o zasadach wspierania rozwoju regionalnego oraz zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Funduszu.
1.
Rachunek bieżący Funduszu prowadzi Narodowy Bank Polski, w ramach obsługi bankowej budżetu państwa.
2.
Obsługa bankowa rachunku, o którym mowa w ust. 1, jest prowadzona na podstawie umowy rachunku bankowego.
Wydatki Funduszu są dokonywane zgodnie z rocznym planem finansowym, w ramach posiadanych środków pieniężnych obejmujących bieżące wpływy i pozostałości środków Funduszu z okresów poprzednich.
1.
Umarzania zobowiązań wobec Funduszu, do których nie stosuje się przepisów odrębnych, dokonuje się w następujący sposób:
1)
należności pieniężne powstałe wskutek nierozliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego środków Funduszu określonych w przepisach w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych o zadaniach realizowanych ze środków Funduszu mogą być umorzone w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności, lub gdy postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
2)
należności pieniężne powstałe w związku z udzieleniem osobie niepełnosprawnej pomocy finansowej, w tym w formie pożyczki, na podstawie programu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Funduszu umarza się w części lub w całości w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, z uwzględnieniem możliwości płatniczych osób niepełnosprawnych;
3)
należności pieniężne powstałe w związku z udzieleniem zakładowi pracy chronionej pożyczki mogą być umorzone, jeżeli pożyczka została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i spłacona w wysokości co najmniej 50 %, a od wypłaty pożyczki upłynęły co najmniej 2 lata, z tym że kwota umorzenia nie może przekroczyć 50 % udzielonej pożyczki;
4)
należności pieniężne o charakterze cywilnoprawnym, co do których toczy się postępowanie sądowe lub postępowanie egzekucyjne, mogą być umorzone w całości lub w części, jeżeli:
a)
decyzją Zarządu Funduszu zostanie określona wysokość spłaty, po której zrealizowaniu nastąpi umorzenie pozostałej części należności,
b)
w wyniku zakończonego postępowania upadłościowego, likwidacyjnego lub egzekucyjnego nie nastąpiło zaspokojenie zgłoszonej przez Fundusz wierzytelności;
5)
należności pieniężne, o których mowa w pkt 1 i 2 oraz w pkt 4, a także inne należności pieniężne niewymienione a przysługujące Funduszowi, mogą być umorzone w całości lub w części w przypadku, gdy:
a)
dłużnik będący osobą fizyczną zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których wartość jest niższa od należności Funduszu oraz kosztów dochodzenia i egzekucji,
b)
dłużnik będący osobą prawną został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
c)
sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika, jeżeli majątek dłużnika oczywiście nie wystarczał nawet na zaspokojenie kosztów postępowania, lub umorzył postępowanie, gdy okazało się, że majątek pozostały po wyłączeniu z niego przedmiotów majątkowych dłużnika obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania, o których mowa w prawie upadłościowym.
2.
Umorzenie należności pieniężnych powoduje umorzenie należności ubocznych w części dotyczącej umorzonej należności głównej, częściowe umorzenie należności głównej powoduje proporcjonalne umorzenie należności ubocznych.
3.
Należności uboczne mogą być umarzane bez względu na wysokość umorzonej należności głównej.
4.
Umorzenia zobowiązań dokonuje Zarząd Funduszu, z tym że w stosunku do należności Funduszu powstałych w wyniku umów zawartych przez jednostki samorządu terytorialnego przy realizacji zadań ustawowych umorzenia dokonuje odpowiednio starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) lub marszałek województwa.
1.
Fundusz prowadzi ewidencje:
1)
należności Funduszu powstałych w związku z udzieleniem przez osoby trzecie poręczeń, gwarancji i innych zabezpieczeń należności z tytułu udzielonych przez Fundusz pożyczek;
2)
decyzji dotyczących wpłat na Fundusz, wydawanych przez organy określone w art. 49 ustawy;
3)
pomocy udzielonej przedsiębiorcom w ramach pomocy publicznej niewymienionej w pkt 1 i 2.
2.
Fundusz podaje do publicznej wiadomości:
1)
informacje o planowanych na dany rok środkach dla zakładów pracy chronionej, przeznaczonych na:
a)
dofinansowanie w wysokości do 50 % oprocentowania zaciągniętych kredytów bankowych, pod warunkiem wykorzystania tych kredytów na cele związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,
b)
refundację zwiększonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, epilepsję, lub niewidomych;
2)
wykaz zakładów pracy chronionej, które otrzymały dofinansowanie lub refundację, o których mowa w pkt 1, oraz wysokość pomocy udzielonej poszczególnym zakładom w danym roku;
3)
informacje o pomocy udzielonej przedsiębiorcom, o której mowa w ust. 1 pkt 3.
3.
Informacje, wykazy i ewidencje, o których mowa w ust. 1 i 2, zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Biura Funduszu oraz w jego oddziałach, a także na stronach internetowych Funduszu.
1.
Jednostki samorządu terytorialnego gospodarują środkami Funduszu określonymi algorytmem, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy, i mogą w szczególności:
1)
dokonywać wydatków:
a)
w roku, na który środki Funduszu zostały przekazane,
b)
zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców,
c)
w sposób celowy i oszczędny;
2)
złożyć do Zarządu Funduszu oświadczenie o rezygnacji w całości bądź w części ze środków Funduszu, nie później niż do dnia 31 lipca danego roku.
2.
Zarząd Funduszu może przekazać środki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, innym jednostkom samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem art. 48 ust. 1 ustawy.
Jednostki samorządu terytorialnego podają do publicznej wiadomości informacje o:
1)
możliwości składania wniosków o uzyskanie pomocy ze środków Funduszu;
2)
zadaniach zrealizowanych przez poszczególne podmioty przy wykorzystaniu środków Funduszu

- poprzez ich zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibach tych jednostek, a także w inny sposób umożliwiający dostęp do tych informacji osobom niepełnosprawnym i innym zainteresowanym podmiotom, a w szczególności poprzez zamieszczenie na stronach internetowych tych jednostek.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79 i Nr 90, poz. 844.

* Z dniem 1 stycznia 2005 r. nin. rozporządzenie traci moc w części wydanej na podstawie art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.03.15.148), w związku ze zmianą tego przepisu przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.04.273.2703).