Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.125.871

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPORTU1)
z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Na podstawie art. 29 ust. 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zwanego dalej "Funduszem", o którym mowa w art. 47d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1111 i Nr 178, poz. 1479).
§  2.
1. Fundusz stanowi wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu, zwany dalej "dysponentem Funduszu".
2. Obsługę finansowo-księgową Funduszu prowadzi urząd obsługujący dysponenta Funduszu.
3. Obsługa finansowo-księgowa Funduszu w zakresie modernizacji, remontów i dofinansowania inwestycji obiektów sportowych może być powierzona bankowi.
§  3.
1. Podstawą gospodarki finansowej Funduszu jest roczny plan finansowy sporządzany na każdy rok budżetowy.
2. Plan finansowy obejmuje w szczególności:
1) przychody i wydatki;
2) stan środków obrotowych Funduszu na początek i koniec roku budżetowego;
3) należności i zobowiązania.
3. W planie finansowym ujmuje się w szczególności:
1) przychody z wpływów z tytułu dopłat, o których mowa w art. 47d ust. 3 ustawy wymienionej w § 1;
2) wydatki na:
a) modernizację, remonty i inwestycje obiektów sportowych,
b) rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych;
3) wydatki związane z obsługą rachunku bankowego.
§  4.
1. Dysponent Funduszu zapewnia zgodność projektu planu finansowego z projektem ustawy budżetowej.
2. W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej dysponent Funduszu zatwierdza plan finansowy, z uwzględnieniem kwot wynikających z ustawy budżetowej. Do czasu zatwierdzenia przez dysponenta Funduszu planu finansowego podstawą gospodarki finansowej Funduszu jest projekt planu finansowego.
3. Sprawozdania budżetowe z wykonania planu finansowego sporządza się w terminach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§  5. Wydatki Funduszu, wynikające z planu finansowego, dokonywane są w ramach posiadanych środków finansowych, obejmujących bieżące przychody i pozostałości środków z okresów poprzednich.
§  6. Rachunkowość Funduszu prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.2)).
§  7. Rozporządzenie stosuje się do gospodarki finansowej Funduszu począwszy od dnia 1 lipca 2006 r.
§  8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3)
______

1) Minister Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna i sport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu (Dz. U. Nr 220, poz. 1895).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 28, poz. 238), które utraciło moc z dniem 1 lipca 2006 r. na podstawie art. 241 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708).