§ 1. - Szczegółowe zasady działania publicznych bibliotek pedagogicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.369

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 marca 2013 r.
§  1.
1.
Publiczna biblioteka pedagogiczna, zwana dalej "biblioteką", służy w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3-5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanych dalej "placówkami", zakładów kształcenia nauczycieli i placówek doskonalenia nauczycieli.
2.
Do zadań biblioteki należy:
1)
gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych, obejmujących w szczególności:
a)
literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych,
b)
publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,
c)
literaturę piękną, a także teksty kultury, o których mowa w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
d)
piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
e)
podręczniki szkolne oraz przykładowe programy nauczania i programy wychowania przedszkolnego,
f)
materiały informacyjne o kierunkach realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz o wprowadzanych zmianach w systemie oświaty,
g)
materiały, w tym literaturę przedmiotu, stanowiące wsparcie szkół i placówek w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w zakresie określonym w ust. 3 pkt 2-5,
h)
materiały, w tym literaturę przedmiotu, dotyczące problematyki związanej z udzielaniem dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
2)
organizowanie i prowadzenie wspomagania:
a)
szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,
b)
bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną;
3)
prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej;
4)
inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej.
3.
Wspomaganie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jest organizowane i prowadzone z uwzględnieniem:
1)
kierunków polityki oświatowej państwa oraz zmian wprowadzanych w systemie oświaty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. f;
2)
wymagań stawianych szkołom i placówkom, których spełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego;
3)
realizacji podstaw programowych;
4)
wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego;
5)
wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
6)
innych potrzeb wskazanych przez szkoły i placówki.
4.
Wspomaganie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, polega na:
1)
zaplanowaniu i przeprowadzeniu w związku z potrzebami szkoły lub placówki działań, mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki, obejmujących:
a)
pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,
b)
ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,
c)
zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
d)
wspólną ocenę efektów realizacji zaplanowanych form wspomagania i opracowanie wniosków z ich realizacji;
2)
organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności przez wymianę doświadczeń.
5.
Biblioteki mogą ponadto:
1)
prowadzić działalność wydawniczą;
2)
organizować i prowadzić działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie.