§ 8. - Szczegółowe wymagania weterynaryjne dla prowadzenia punktu kopulacyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.156.1638

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 lipca 2004 r.
§  8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)