Szczegółowe wymagania weterynaryjne dla prowadzenia punktu kopulacyjnego. - Dz.U.2004.156.1638 - OpenLEX

Szczegółowe wymagania weterynaryjne dla prowadzenia punktu kopulacyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.156.1638

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 lipca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 22 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia punktu kopulacyjnego

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) zarządza się, co następuje:
1.
Wykorzystywane w punkcie kopulacyjnym reproduktory bydła, świń, owiec, kóz i koni, zwane dalej "reproduktorami" albo stosownie do gatunku "buhajami", "knurami", "trykami", "kozłami" albo "ogierami", powinny:
1)
pochodzić ze stad lub gospodarstw spełniających wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
w okresie 30 dni przed wstawieniem do punktu kopulacyjnego zostać przebadane przez lekarza weterynarii i zaopatrzone w orzeczenie lekarsko-weterynaryjne stwierdzające, że zwierzęta są zdrowe i przydatne do rozrodu;
3)
w dniu krycia nie wykazywać klinicznych objawów chorób zakaźnych zwierząt.
2.
Wzory orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dla buhaja, knura, tryka, kozła i ogiera są określone w załącznikach nr 2-5 do rozporządzenia.
1.
Reproduktory powinny raz w roku być poddawane badaniom określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
2.
Jeżeli wynik któregoś z badań, o których mowa w ust. 1, będzie dodatni, reproduktor nie może być używany do rozrodu.
1.
Punkt kopulacyjny powinien znajdować się na terenie ogrodzonym i być zabezpieczony przed dostępem zwierząt z zewnątrz.
2.
Przy wjeździe na teren punktu kopulacyjnego oraz przed wejściem do budynku, w którym odbywa się krycie, wykłada się maty dezynfekcyjne.
3.
Do budynku, o którym mowa w ust. 2, nie mogą mieć wstępu osoby postronne oraz zwierzęta, niebiorące udziału w kryciu.
4.
Środki do mycia i dezynfekcji umieszcza się w zamykanym pojemniku albo szafie.
5.
Reproduktora przetrzymuje się w przeznaczonym do tego celu boksie, kojcu albo pomieszczeniu z dostępem do wybiegu.
6.
Miejsce, w którym przetrzymuje się reproduktora, powinno być:
1)
oznakowane;
2)
zabezpieczone przed dostępem innych zwierząt;
3)
dostosowane do gatunku i wielkości reproduktora;
4)
zlokalizowane w sąsiedztwie miejsca do krycia;
5)
łatwe do sprzątania i dezynfekcji, posiadające podłogę o nienasiąkliwej powierzchni i o nachyleniu umożliwiającym odprowadzanie zanieczyszczeń w stanie płynnym;
6)
wybielone, czyste, oświetlane światłem dziennym i sztucznym.
Punkt kopulacyjny wyposaża się w urządzenia lub sprzęt do poskramiania zwierząt oraz w urządzenia dla samców ułatwiające krycie samic.
Podmiot prowadzący punkt kopulacyjny powinien:
1)
nie dopuścić do krycia samic wykazujących nieprawidłowe wycieki z dróg rodnych, ze zmianami na błonie śluzowej lub skórze sromu, wychudzonych;
2)
prowadzić rejestr dotyczący krycia, w którym odnotowuje się:
a)
datę krycia,
b)
numer identyfikacyjny zwierzęcia - w przypadku samicy,
c)
firmę lub nazwę posiadacza zwierzęcia, na rzecz którego została wykonana usługa, jego siedzibę i adres oraz oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności, a w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres;
3)
wydać właścicielowi samicy świadectwo pokrycia buhajem, knurem, trykiem, kozłem albo ogierem, którego wzór został określony w przepisach dotyczących organizacji, hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich.
Powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzję, o której mowa w:
1)
art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, zwanej dalej "ustawą" - w przypadku niespełnienia wymagań określonych w § 3 oraz w § 5 pkt 1 i 2;
2)
art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy - w przypadku niespełnienia wymagań określonych w § 1 ust. 1 i w § 2.
Do ponownego stwierdzenia spełniania wymagań weterynaryjnych, w przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, jest niezbędne spełnianie wymagań określonych w § 1-5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu punktów kopulacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 121), które na podstawie art. 93 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYMAGANIA WETERYNARYJNE DLA STAD LUB GOSPODARSTW

1. Buhaje wykorzystywane w punkcie kopulacyjnym powinny pochodzić ze stad:

1) których nie dotyczą nakazy i zakazy wydane na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

2) urzędowo wolnych od gruźlicy i enzootycznej białaczki bydła;

3) wolnych od brucelozy lub stad, w których nie występowały kliniczne objawy brucelozy, a aktualne badania dały wynik ujemny, z zastrzeżeniem, że w przypadku zwierząt pochodzących z takich stad, materiał od nich powinien być poddany próbie wiązania dopełniacza (OWD) przy mianie niższym niż 20 jednostek EWG na mililitr (20 jednostek ICFT).

2. Knury wykorzystywane w punkcie kopulacyjnym powinny pochodzić ze stad lub gospodarstw:

1) których nie dotyczą nakazy i zakazy wydane na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt dotyczących: afrykańskiego i klasycznego pomoru świń, choroby pęcherzykowej świń, enterowirusowego zapalenia mózgu i rdzenia u świń (dawniej choroby cieszyńskiej i talfańskiej) oraz pryszczycy;

2) wolnych od klasycznego pomoru świń, brucelozy i pryszczycy;

3) w których żadne zwierzę nie było szczepione przeciwko pryszczycy;

4) w których nie stwierdzono w okresie 12 miesięcy przed wstawieniem zwierząt do punktu kopulacyjnego żadnych klinicznych, wirusologicznych lub serologicznych dowodów występowania choroby Aujeszkyego.

3. Tryki i kozły wykorzystywane w punkcie kopulacyjnym powinny pochodzić ze stad lub gospodarstw:

1) których nie dotyczą nakazy i zakazy wydane na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w związku ze stwierdzeniem jednej z następujących chorób i zakazy te nie obowiązywały, licząc od dnia uboju ostatniego zwierzęcia podejrzanego i dezynfekcji obiektów gospodarczych:

a) w przypadku brucelozy - przez ostatnie 42 dni,

b) w przypadku wścieklizny - przez ostatnie 30 dni,

c) w przypadku wąglika - przez ostatnie 15 dni;

2) które nie miały kontaktu ze zwierzętami pochodzącymi z gospodarstw znajdujących się w strefie nakazów lub zakazów wydanych na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w związku z wystąpieniem chorób zakaźnych zwierząt;

3) w których w okresie 6 miesięcy poprzedzających wstawienie zwierząt do punktu kopulacyjnego nie stwierdzono klinicznych przypadków brucelozy kóz i owiec (B. melitensis);

4) w których w okresie 3 lat poprzedzających wstawienie zwierząt do punktu kopulacyjnego nie stwierdzono klinicznych przypadków gruczolakowatości płuc u owiec, choroby maedi-visna lub wirusowego zapalenia stawów i mózgu kóz;

5) w których w okresie 12 miesięcy poprzedzających wstawienie zwierząt do punktu kopulacyjnego nie stwierdzono klinicznych przypadków paratuberkulozy lub zapalenia gruczołów chłonnych, zakaźnego zapalenia najądrzy na tle brucelozy owiec (B. ovis);

6) w których w okresie 6 miesięcy poprzedzających wstawienie zwierząt do punktu kopulacyjnego nie stwierdzono klinicznych przypadków zakaźnej bezmleczności owiec (M. agalactiae) lub zakaźnej bezmleczności kóz (M. agalactiae, M. capricolum, M. mycoides z grupy dużej kolonii), enzootycznego ronienia owiec (Chlamydia psittaci);

7) w których w okresie 2 lat poprzedzających wstawienie zwierząt do punktu kopulacyjnego nie stwierdzono klinicznych przypadków trzęsawki owiec (skrapie);

8) w których w okresie 30 dni poprzedzających wstawienie zwierząt do punktu kopulacyjnego nie stwierdzono przypadków wścieklizny;

9) w których w okresie 15 dni poprzedzających wstawienie zwierząt do punktu kopulacyjnego nie stwierdzono przypadków wąglika.

4. Ogiery wykorzystywane w punkcie kopulacyjnym powinny pochodzić ze stad lub gospodarstw:

1) których nie dotyczą nakazy i zakazy wydane na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

2) w których nie stwierdzono:

a) w okresie 6 miesięcy przed wstawieniem zwierząt do punktu kopulacyjnego przypadków:

- zarazy stadniczej,

- nosacizny,

- niedokrwistości zakaźnej koni,

- wirusowego zapalenia tętnic koni,

- pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej,

- wirusowego zapalenia mózgu i rdzenia koni,

b) w okresie 2 miesięcy przed wstawieniem do punktu kopulacyjnego przypadków zakaźnego zapalenia macicy u klaczy,

c) w okresie 2 lat przed wstawieniem zwierząt do punktu kopulacyjnego przypadków afrykańskiego pomoru koni.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

ORZECZENIE LEKARSKO-WETERYNARYJNE DLA BUHAJA

Nr .............. ....................

(miejscowość, data)

I. Opis zwierzęcia

Nazwa buhaja ...... Nr identyfikacyjny zwierzęcia .....

Rasa .............. Data urodzenia zwierzęcia .........

Firma lub nazwa właściciela, jego siedziba i adres oraz

oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności, a w

przypadku osoby fizycznej - jej imię i nazwisko oraz miejsce

zamieszkania i adres ..........................................

...............................................................

II. Badanie ogólne

1. Stan zdrowia na podstawie ogólnego badania klinicznego

........................................................

2. Stan narządu ruchu ....................................

3. Wyniki badania na obecność chorób zakaźnych:

- gruźlica (tuberkulinizacja tuberkuliną b/pt.) .......

- bruceloza (serologicznie krew) .......

- białaczka (serologicznie krew) .......

- otręt (IBR/IPV) (klinicznie narząd rozrodczy) .......

(serologicznie krew) .......

- chlamydioza (klinicznie narząd rozrodczy) .......

- choroba rzęsistkowa (wypłuczyny z napletka) .......

- choroba mętwikowa (wypłuczyny z napletka) .......

III. Badania szczegółowe

1. Stan narządów rozrodczych (badanie zewnętrzne i

wewnętrzne):

- worek mosznowy .......

- jądra i najądrza .......

- powrózek nasienny i nasieniowody .......

- jama napletkowa .......

- dodatkowe gruczoły płciowe i bańki

nasieniowodów .......

2. Zachowanie (odruchy płciowe) .......

3. Popęd płciowy (libido) .......

4. Badanie nasienia .......

IV. Ocena1)

1. Na podstawie wyników badań stwierdza się, że ww. buhaja

można używać jako reproduktora do krycia naturalnego.

2. U ww. buhaja stwierdzono1) ............................,

1) co powoduje czasową nieprzydatność do krycia

naturalnego;

2) co wyklucza jego przydatność jako rozpłodnika.

........................................

(podpis i pieczęć lekarza weterynarii)

______

1) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

ORZECZENIE LEKARSKO-WETERYNARYJNE DLA KNURA

Nr .......... .....................

(miejscowość, data)

I. Opis zwierzęcia

Nazwa knura ...... Nr identyfikacyjny zwierzęcia .....

Rasa .............. Data urodzenia zwierzęcia .........

Firma lub nazwa właściciela, jego siedziba i adres oraz

oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności, a w

przypadku osoby fizycznej - jej imię i nazwisko oraz miejsce

zamieszkania i adres ..........................................

...............................................................

II. Badanie ogólne

1. Stan zdrowia na podstawie ogólnego badania klinicznego

........................................................

2. Stan narządu ruchu .....................................

3. Wyniki badania na obecność chorób zakaźnych:

- bruceloza (serologicznie krew - OKAP) .......

- choroba Aujeszkyego u świń

(serologicznie krew) .......

III. Badania szczegółowe

1. Stan narządów rozrodczych (badanie zewnętrzne):

- jądra i najądrza .......

- jama napletkowa prącia .......

2. Zachowanie (odruchy płciowe) ........

3. Popęd płciowy (libido) ........

IV. Ocena1)

1. Na podstawie wyników badań stwierdza się, że ww. knura

można używać jako reproduktora do krycia naturalnego.

2. U ww. knura stwierdzono1) .............................,

1) co powoduje czasową nieprzydatność do krycia

naturalnego;

2) co wyklucza jego przydatność jako rozpłodnika.

.......................................

(podpis i pieczęć lekarza weterynarii)

______

1) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

ORZECZENIE LEKARSKO-WETERYNARYJNE DLA TRYKA/KOZŁA1)

Nr ........... .....................

(miejscowość, data)

I. Opis zwierzęcia

Nazwa tryka/kozła1)..... Nr identyfikacyjny zwierzęcia .....

Rasa ................... Data urodzenia zwierzęcia .........

Firma lub nazwa właściciela, jego siedziba i adres oraz

oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności, a w

przypadku osoby fizycznej - jej imię i nazwisko oraz miejsce

zamieszkania i adres ..........................................

...............................................................

II. Badanie ogólne

1. Stan zdrowia na podstawie ogólnego badania klinicznego

........................................................

2. Stan narządu ruchu .....................................

3. Wyniki badania w kierunku chorób zakaźnych:

- kozioł - gruźlica (tuberkulinizacja

tuberkuliną b/pt.), bruceloza owiec i kóz

(serologicznie krew) (B. melitensis) .......

- tryk - bruceloza owiec (serologicznie krew)

(B. ovis) .......

III. Badania szczegółowe

1. Stan narządów rozrodczych (badanie zewnętrzne):

- worek mosznowy .......

- jądra i najądrza .......

- jama napletkowa prącia .......

- powrózek nasienny i nasieniowody .......

2. Zachowanie (odruchy płciowe) .......

3. Popęd płciowy (libido) .......

IV. Ocena1)

1. Na podstawie wyników badań stwierdza się, że ww.

tryka/kozła1) można używać jako reproduktora do krycia

naturalnego.

2. U ww. tryka/kozła1) stwierdzono1) .....................,

1) co powoduje czasową nieprzydatność do krycia

naturalnego;

2) co wyklucza jego przydatność jako rozpłodnika.

........................................

(podpis i pieczęć lekarza weterynarii)

______

1) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

ORZECZENIE LEKARSKO-WETERYNARYJNE DLA OGIERA

Nr ......... ......................

(miejscowość, data)

I. Opis zwierzęcia

Nazwa ogiera ...... Nr identyfikacyjny zwierzęcia .....

Rasa .............. Data urodzenia zwierzęcia .........

Firma lub nazwa właściciela, jego siedziba i adres oraz

oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności, a w

przypadku osoby fizycznej - jej imię i nazwisko oraz miejsce

zamieszkania i adres ..........................................

...............................................................

II. Badanie ogólne

1. Stan zdrowia na podstawie ogólnego badania klinicznego

........................................................

2. Wyniki badania na obecność chorób zakaźnych:

- nosacizna (serologicznie krew) .......

- niedokrwistość zakaźna koni

(serologicznie krew) .......

- zaraza stadnicza (serologicznie krew) .......

III. Badania szczegółowe

1. Stan narządów rozrodczych (badanie zewnętrzne):

- moszna .......

- jądra i najądrza .......

- jama napletkowa prącia .......

2. Zachowanie (odruchy płciowe) .......

3. Popęd płciowy (libido) .......

IV. Ocena1)

1. Na podstawie wyników badań stwierdza się, że ww. ogiera

można używać jako reproduktora do krycia naturalnego.

2. U ww. ogiera stwierdzono1) ............................,

1) co powoduje czasową nieprzydatność do krycia

naturalnego;

2) co wyklucza jego przydatność jako rozpłodnika.

........................................

(podpis i pieczęć lekarza weterynarii)

______

1) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

OKRESOWE BADANIA REPRODUKTORÓW

1. Buhaje przebywające w punkcie kopulacyjnym powinny raz w roku zostać poddane badaniom i testom diagnostycznym na:

1) zarazę rzęsistkową (Trichomonas foetus) - badaniem mikroskopowym i testem hodowli na próbce materiału z napletka;

2) chorobę mętwikową (Campylobacter foetus ssp. Venerealis) - badaniem bakteriologicznym wypłuczyn napletka;

3) zakaźne zapalenie nosa i tchawicy/otręt bydła (IBR/IPV) - testem seroneutralizacji lub testem ELISA.

2. Knury przebywające w punkcie kopulacyjnym powinny raz w roku zostać poddane badaniom i testom diagnostycznym na:

1) brucelozę - odczynem kwaśnej aglutynacji płytowej (OKAP);

2) chorobę Aujeszkyego:

a) w przypadku świń nieszczepionych - testem seroneutralizacji lub testem ELISA,

b) na obecność przeciwciał dla glikoproteiny GI wirusa Aujeszkyego, w przypadku świń szczepionych szczepionką delecyjną GI - testem ELISA dla antygenów GI choroby Aujeszkyego.

3. Tryki i kozły przebywające w punkcie kopulacyjnym powinny raz w roku zostać poddane badaniom i testom diagnostycznym na:

1) brucelozę kóz i owiec (B. melitensis) - testem serologicznym - w przypadku kozłów;

2) brucelozę owiec - testem serologicznym (B. ovis) - w przypadku tryków.

4. Ogiery przebywające w punkcie kopulacyjnym powinny raz w roku zostać poddane badaniom i testom diagnostycznym na:

1) nosaciznę - testem serologicznym;

2) zarazę stadniczą - testem serologicznym;

3) niedokrwistość zakaźną koni - testem serologicznym.