§ 3. - Szczegółowe wymagania weterynaryjne dla prowadzenia punktu kopulacyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.156.1638

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 lipca 2004 r.
§  3.
1.
Punkt kopulacyjny powinien znajdować się na terenie ogrodzonym i być zabezpieczony przed dostępem zwierząt z zewnątrz.
2.
Przy wjeździe na teren punktu kopulacyjnego oraz przed wejściem do budynku, w którym odbywa się krycie, wykłada się maty dezynfekcyjne.
3.
Do budynku, o którym mowa w ust. 2, nie mogą mieć wstępu osoby postronne oraz zwierzęta, niebiorące udziału w kryciu.
4.
Środki do mycia i dezynfekcji umieszcza się w zamykanym pojemniku albo szafie.
5.
Reproduktora przetrzymuje się w przeznaczonym do tego celu boksie, kojcu albo pomieszczeniu z dostępem do wybiegu.
6.
Miejsce, w którym przetrzymuje się reproduktora, powinno być:
1)
oznakowane;
2)
zabezpieczone przed dostępem innych zwierząt;
3)
dostosowane do gatunku i wielkości reproduktora;
4)
zlokalizowane w sąsiedztwie miejsca do krycia;
5)
łatwe do sprzątania i dezynfekcji, posiadające podłogę o nienasiąkliwej powierzchni i o nachyleniu umożliwiającym odprowadzanie zanieczyszczeń w stanie płynnym;
6)
wybielone, czyste, oświetlane światłem dziennym i sztucznym.