§ 1. - Szczegółowe wymagania weterynaryjne dla prowadzenia punktu kopulacyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.156.1638

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 lipca 2004 r.
§  1.
1.
Wykorzystywane w punkcie kopulacyjnym reproduktory bydła, świń, owiec, kóz i koni, zwane dalej "reproduktorami" albo stosownie do gatunku "buhajami", "knurami", "trykami", "kozłami" albo "ogierami", powinny:
1)
pochodzić ze stad lub gospodarstw spełniających wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
w okresie 30 dni przed wstawieniem do punktu kopulacyjnego zostać przebadane przez lekarza weterynarii i zaopatrzone w orzeczenie lekarsko-weterynaryjne stwierdzające, że zwierzęta są zdrowe i przydatne do rozrodu;
3)
w dniu krycia nie wykazywać klinicznych objawów chorób zakaźnych zwierząt.
2.
Wzory orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dla buhaja, knura, tryka, kozła i ogiera są określone w załącznikach nr 2-5 do rozporządzenia.