Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.143.1398

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 listopada 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1   2
z dnia 29 lipca 2003 r.
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych

Na podstawie art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Określa się szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej:
1) dżemu;
2) dżemu ekstra;
3) konfitury;
4) konfitury ekstra;
5) galaretki;
6) galaretki ekstra;
7) marmolady;
8) marmolady galaretkowej;
9) marmolady twardej lub miękkiej z owoców innych niż cytrusowe;
10) powideł śliwkowych;
11) słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych.
2.  Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do wyrobów, o których mowa w ust. 1, przeznaczonych do wytwarzania:
1) wyrobów piekarniczych;
2) pieczywa cukierniczego;
3) herbatników.
§  2. 
1.  3  Dżem, dżem ekstra, konfitury, konfitury ekstra, galaretka, galaretka ekstra, marmolada, marmolada galaretkowa, marmolada twarda z owoców innych niż cytrusowe oraz słodzony przecier z kasztanów jadalnych zawierają nie mniej niż 60% ekstraktu ogólnego, oznaczonego refraktometrycznie.
2.  Zawartość ekstraktu ogólnego, oznaczonego refraktometrycznie w:
1) 4  (uchylony);
2) marmoladzie miękkiej z owoców innych niż cytrusowe - wynosi nie mniej niż 57%;
3) powidłach śliwkowych - wynosi nie mniej niż 54%.
3.  Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą wyrobów, w których cukry zostały całkowicie lub częściowo zastąpione substancjami słodzącymi.
§  3. 
1.  Do wyrobów, o których mowa w § 1 ust. 1, można dodać:
1) miód, w celu całkowitego albo częściowego zastąpienia cukrów;
2) spożywcze oleje i tłuszcze jako środki przeciwpieniące;
3) pektynę;
4) napój spirytusowy;
5) wyrób winiarski;
6) likier winny;
7) orzechy;
8) aromatyczne zioła;
9) przyprawy;
10) wanilię;
11) ekstrakty waniliowe;
12) wanilinę;
13) syrop skrobiowy;
14) 5  dodatki do żywności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 16, z późn. zm.).
2.  Niezależnie od składników, o których mowa w ust. 1, do:
1) dżemu, dżemu ekstra, galaretki i galaretki ekstra można dodać:
a) skórkę z owoców cytrusowych,
b) liście z Pelargonium odoratissimum, jeżeli wyroby te są wytwarzane z owoców pigwy,
c) sok z owoców cytrusowych, jeżeli wyroby te są wytwarzane z owoców innych niż owoce cytrusowe;
2) dżemu można dodać sok owocowy;
3) dżemu i dżemu ekstra wytwarzanych z owoców dzikiej róży, truskawek, malin, agrestu, czerwonych porzeczek, śliwek i rabarbaru można dodać soki z czerwonych owoców;
4) dżemu i galaretki wytwarzanych z truskawek, malin, agrestu, czerwonych porzeczek i śliwek można dodać sok z buraków ćwikłowych;
5) marmolady, marmolady galaretkowej lub marmolady z owoców innych niż cytrusowe można dodać olejki eteryczne z owoców cytrusowych;
6) 6  marmolady twardej lub miękkiej z owoców innych niż cytrusowe oraz marmolady twardej lub miękkiej z owoców innych niż cytrusowe, których nazwie towarzyszy oświadczenie żywieniowe "o obniżonej zawartości cukrów" lub inne oświadczenie żywieniowe o takim samym znaczeniu dla konsumenta w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz. Urz. UE L 404 z 30.12.2006, str. 9, z późn. zm.), można dodać substancje aromatyczne, naturalne substancje aromatyczne i preparaty aromatyczne w rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. b-d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 34, z późn. zm.).
§  4. 
1.  Szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej wyrobów, o których mowa w § 1 ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2.  Szczegółowe wymagania w zakresie jakości handlowej surowców przeznaczonych do produkcji wyrobów, o których mowa w § 1 ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  5.  Wyroby, o których mowa w § 1 ust. 1, oraz surowce przeznaczone do ich produkcji mogą, do dnia 31 grudnia 2003 r., nie spełniać wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w rozporządzeniu, o ile spełniają dotychczasowe wymagania w zakresie jakości.
§  6.  7
1.  Przepisów § 1 ust. 1 pkt 9 i 10 oraz załącznika nr 1 do rozporządzenia w zakresie wymagań dotyczących jakości handlowej wyrobów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 9 i 10, nie stosuje się do wyrobów tego typu:
1) wyprodukowanych zgodnie z prawem lub dopuszczonych do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej;
2) wyprodukowanych zgodnie z prawem w państwie członkowskim Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
2.  Przepis § 3 ust. 1 pkt 13 traci moc z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  8  

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE JAKOŚCI HANDLOWEJ DŻEMÓW, KONFITUR, GALARETEK, MARMOLAD, POWIDEŁ ŚLIWKOWYCH I SŁODZONEGO PRZECIERU Z KASZTANÓW JADALNYCH

Dżem

1. Dżem jest mieszaniną o odpowiednio zżelowanej konsystencji:

1) cukrów;

2) wody;

3) pulpy lub przecieru otrzymanych z jednego lub więcej gatunków owoców.

2. Dżem wytworzony z owoców cytrusowych może być sporządzany z całych owoców, pokrojonych w paski lub plastry.

3. Ilość pulpy lub przecieru wymagana do wytworzenia 1.000 g wyrobu gotowego wynosi nie mniej niż 350 g, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Ilość pulpy lub przecieru wymagana do wytworzenia 1.000 g wyrobu gotowego wynosi nie mniej niż:

1) 250 g - w przypadku pulpy lub przecieru z czerwonych porzeczek, czarnych porzeczek, owoców jarzębiny, owoców rokitnika, owoców dzikiej róży i owoców pigwy;

2) 150 g - w przypadku pulpy lub przecieru z imbiru;

3) 160 g - w przypadku pulpy lub przecieru z owoców nerkowca;

4) 60 g - w przypadku pulpy lub przecieru z owoców passiflory (męczennicy).

Dżem ekstra

1. Dżem ekstra jest mieszaniną o odpowiednio zżelowanej konsystencji:

1) cukrów;

2) wody;

3) niezagęszczonej pulpy otrzymanej z jednego lub więcej gatunków owoców, z zastrzeżeniem ust. 2-4.

2. Dżem ekstra z owoców dzikiej róży, z pozbawionych pestek malin, jeżyn, czarnych porzeczek, czerwonych porzeczek i czarnych jagód może być wytworzony całkowicie lub częściowo z niezagęszczonego przecieru, uzyskanego z tych owoców.

3. Dżem ekstra z owoców cytrusowych może być wytworzony z całych owoców, pokrojonych w paski lub plastry.

4. Dżem ekstra z jabłek, gruszek, śliwek o nieodstających pestkach, melonów, arbuzów, winogron, dyń, ogórków i pomidorów może być wytworzony tylko z tych owoców, bez możliwości ich mieszania z innymi owocami.

5. Ilość pulpy wymagana do wytworzenia 1.000 g wyrobu gotowego wynosi nie mniej niż 450 g, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Ilość pulpy wymagana do wytworzenia 1.000 g wyrobu gotowego wynosi nie mniej niż:

1) 350 g - w przypadku pulpy z czerwonych porzeczek, czarnych porzeczek, owoców jarzębiny, owoców rokitnika, owoców dzikiej róży i owoców pigwy;

2) 250 g - w przypadku pulpy z imbiru;

3) 230 g - w przypadku pulpy z owoców nerkowca;

4) 80 g - w przypadku pulpy z owoców passiflory (męczennicy).

Konfitura

1. Konfitura jest mieszaniną o odpowiednio gęstej, lecz niezżelowanej konsystencji:

1) pulpy z jednego lub więcej gatunków owoców;

2) cukrów;

3) wody.

2. Ilość pulpy wymagana do wytworzenia 1.000 g wyrobu gotowego wynosi nie mniej niż 500 g.

Konfitura ekstra

1. Konfitura ekstra jest mieszaniną o odpowiednio gęstej, lecz niezżelowanej konsystencji:

1) pulpy z jednego lub więcej gatunków owoców;

2) cukrów;

3) wody.

2. Ilość pulpy wymagana do wytworzenia 1.000 g wyrobu gotowego wynosi nie mniej niż 600 g.

Galaretka

1. Galaretka jest mieszaniną o odpowiednio zżelowanej konsystencji:

1) cukrów;

2) soku lub ekstraktu wodnego, otrzymanego z jednego lub więcej gatunków owoców.

2. Ilość soku lub ekstraktu wodnego wymagana do wytworzenia 1.000 g wyrobu gotowego nie może być mniejsza niż ustalona ilość pulpy lub przecieru dla dżemu i jest obliczana po odliczeniu masy wody użytej do sporządzenia ekstraktu wodnego.

Galaretka ekstra

1. Galaretka ekstra jest mieszaniną o odpowiednio zżelowanej konsystencji:

1) cukrów;

2) soku lub ekstraktu wodnego, otrzymanego z jednego lub więcej gatunków owoców.

2. Galaretka ekstra z jabłek, gruszek, śliwek o nieodstających pestkach, melonów, arbuzów, winogron, dyń, ogórków i pomidorów może być wytworzona tylko z tych owoców, bez możliwości ich mieszania z innymi owocami.

3. Ilość soku lub ekstraktu wodnego wymagana do wytworzenia 1.000 g wyrobu gotowego nie może być mniejsza niż ustalona ilość pulpy do wytworzenia dżemu ekstra i obliczana po odjęciu masy wody, użytej do sporządzenia ekstraktu wodnego.

Marmolada

1. Marmolada jest mieszaniną o odpowiednio zżelowanej konsystencji:

1) cukrów;

2) wody;

3) jednego lub więcej następujących produktów otrzymanych z owoców cytrusowych: pulpy, przecieru, soku, ekstraktu wodnego lub skórki.

2. Ilość owoców cytrusowych wymagana do wytworzenia 1.000 g wyrobu gotowego nie powinna być mniejsza niż 200 g, z czego nie mniej niż 75 g powinno być uzyskane z owocni wewnętrznej (endokarpu).

Marmolada galaretkowa

Marmolada galaretkowa jest marmoladą niezawierającą składników nierozpuszczalnych, z wyjątkiem niewielkiej ilości drobno pokrojonej skórki.

Marmolada twarda lub miękka z owoców innych niż cytrusowe

1. Marmolada twarda lub miękka z owoców innych niż cytrusowe jest mieszaniną o odpowiednio zżelowanej konsystencji:

1) cukrów;

2) pulpy, przecieru świeżego lub konserwowanego, soku lub ekstraktu wodnego, otrzymanych z jednego lub więcej gatunków owoców, z ewentualnym dodatkiem kwasów spożywczych lub syropu skrobiowego.

2. Ilość pulpy, przecieru świeżego lub konserwowanego, soku lub ekstraktu wodnego wymagana do otrzymania 1.000 g wyrobu gotowego nie może być mniejsza niż:

1) 1.100 g - w przypadku marmolady twardej;

2) 800 g - w przypadku marmolady miękkiej.

Powidła śliwkowe

1. Powidła śliwkowe są mieszaniną o znacznym stopniu zagęszczenia otrzymaną przez gotowanie, o konsystencji odpowiednio miękkiej, dającej się rozsmarować:

1) pulpy lub przecieru ze śliwek;

2) cukrów.

2. Ilość pulpy lub przecieru ze śliwek wymagana do wytworzenia 1.000 g wyrobu gotowego nie może być mniejsza niż 1.600 g.

Słodzony przecier z kasztanów jadalnych

1. Słodzony przecier z kasztanów jadalnych jest mieszaniną o odpowiedniej konsystencji:

1) cukrów;

2) wody;

3) przecieru z kasztanów jadalnych (Castanea sativa).

2. Ilość przecieru z kasztanów jadalnych wymagana do otrzymania 1.000 g wyrobu gotowego nie może być mniejsza niż 380 g.

ZAŁĄCZNIK Nr  2  9  

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DLA SUROWCÓW PRZEZNACZONYCH DO PRODUKCJI DŻEMÓW, KONFITUR, GALARETEK, MARMOLAD, POWIDEŁ ŚLIWKOWYCH I SŁODZONEGO PRZECIERU Z KASZTANÓW JADALNYCH

1. Owoce: świeże, zdrowe, bez objawów zepsucia, zawierające wszystkie naturalnie występujące składniki, o stanie dojrzałości odpowiednim do przetwórstwa, po uprzednim oczyszczeniu, usunięciu skaz, okwiatów i szypułek. Do owoców zaliczają się również pomidory, jadalne części łodyg rabarbaru, marchew, słodkie ziemniaki, ogórki, dynie, melony oraz arbuzy.

2. Imbir: w postaci jadalnego korzenia imbiru, świeżego, w stanie surowym, zakonserwowanym, lub zakonserwowanym w syropie, a także suszony.

3. Pulpa owocowa: część jadalna całego owocu, jeśli to niezbędne, pozbawiona skórki, nasion, ziarenek itp., ewentualnie pokrojona w plastry lub kawałki, lecz nie w postaci przecieru.

4. Przecier owocowy część jadalna całego owocu, jeśli to konieczne, pozbawiona skórki, nasion, ziarenek itp., przetarta przez sito lub rozdrobniona w inny sposób.

5. Ekstrakty wodne (owocowe ekstrakty wodne) - zawierające wszystkie rozpuszczalne w wodzie składniki użytych owoców.

6. Cukier: w postaci cukru przemysłowego, cukru białego, cukru rafinowanego, roztworu cukru, roztworu cukru inwertowanego, syropu cukru inwertowanego, syropu glukozowego, syropu glukozowego w proszku, dekstrozy, monohydratu dekstrozy, dekstrozy bezwodnej, fruktozy, syropu fruktozowego, cukrów otrzymanych z owoców lub cukru brązowego.

Owoce, pulpa owocowa, przecier owocowy i ekstrakty wodne mogą być poddawane:

1) ogrzewaniu, chłodzeniu lub zamrażaniu;

2) liofilizacji, z tym że w przypadku moreli lub śliwek użytych do wytwarzania dżemów oprócz liofilizacji można zastosować również obróbkę za pomocą innych procesów suszenia;

3) zagęszczaniu do stopnia możliwości technicznych;

4) konserwowaniu dwutlenkiem siarki (E 220) lub jego solami (E 221, E 222, E 223, E 224, E 226 i E 227), w ilości określonej w przepisach w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych, substancji pomagających w przetwarzaniu i warunków ich stosowania, z wyjątkiem surowców użytych do wytwarzania dżemu ekstra, konfitury ekstra i galaretki ekstra;

5) konserwowaniu w solance - w przypadku skórek owoców cytrusowych.

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).
2 Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają dyrektywę Rady 2001/113/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącą się do dżemów owocowych, galaretek i marmolady oraz słodzonego przecieru z kasztanów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 10 z 12.01.2002, str. 67, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 27, str. 190).

_____

Odnośnik dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 2 października 2017 r. (Dz.U.2017.1944) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 2017 r.

3 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 2 października 2017 r. (Dz.U.2017.1944) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 2017 r.
4 § 2 ust. 2 pkt 1 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 2 października 2017 r. (Dz.U.2017.1944) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 2017 r.
5 § 3 ust. 1 pkt 14 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia z dnia 2 października 2017 r. (Dz.U.2017.1944) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 2017 r.
6 § 3 ust. 2 pkt 6 dodany przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 2 października 2017 r. (Dz.U.2017.1944) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 2017 r.
7 § 6 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.73.662) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 kwietnia 2004 r.
8 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 2 października 2017 r. (Dz.U.2017.1944) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 2017 r.
9 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 2 października 2017 r. (Dz.U.2017.1944) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 listopada 2017 r.