Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.193

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 lutego 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 14 lutego 2012 r.
w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów oraz w środkach przewozu osób podlegających Ministrowi Obrony Narodowej

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje;
§  1.
1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów oraz w środkach przewozu osób podlegających Ministrowi Obrony Narodowej.
2. Przepisy rozporządzenia stosuje się do terenów oraz znajdujących się na nich budynków i urządzeń, zwanych dalej "obiektami":
1) Ministerstwa Obrony Narodowej;
2) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej;
3) jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
§  2. Dowódcy lub kierownicy obiektów, o których mowa w § 1 ust. 2, umieszczą w widocznych miejscach oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie używania wyrobów tytoniowych w obiektach oraz w środkach przewozu osób.
§  3.
1. Używanie wyrobów tytoniowych w obiektach jest dopuszczalne tylko w miejscach spełniających wymagania określone dla palarni w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, zwanej dalej "ustawą".
2. Miejsca, o których mowa w ust. 1, nie mogą być wyznaczone:
1) w izbach żołnierskich;
2) w pomieszczeniach, w których pełnione są całodobowe służby wewnętrzne lub dyżury bojowe;
3) w salach wykładowych i innych pomieszczeniach szkoleniowych i dydaktycznych;
4) w świetlicach oraz obiektach sportowych;
5) na placach apelowych i placach ćwiczeń;
6) na terenie podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których udzielane są świadczenia zdrowotne;
7) w obiektach o wymuszonej cyrkulacji powietrza, a w szczególności w podziemnych centrach dowodzenia (kierowania), na okrętach podwodnych i w statkach powietrznych;
8) w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.
3. Jeżeli w budynku nie można wyodrębnić palarni, miejsca, w których używanie wyrobów tytoniowych jest dozwolone, mogą być wyznaczone na zewnątrz budynku. Miejsca te ustala się w taki sposób, aby nie narażać osób niepalących na skutki oddziaływania dymu tytoniowego.
§  4.
1. Zarządzający internatem, hotelem albo innym wojskowym obiektem zbiorowego zakwaterowania może wyłączyć spod zakazu określonego w art. 5 ustawy indywidualne pomieszczenia w obiektach służące celom mieszkalnym.
2. Zarządzający wojskowym obiektem gastronomicznym z co najmniej dwoma pomieszczeniami przeznaczonymi do konsumpcji może wyłączyć spod zakazu określonego w art. 5 ustawy zamknięte pomieszczenie konsumpcyjne wyposażone w wentylację zapewniającą nieprzenikanie dymu tytoniowego do innych pomieszczeń.
3. W obiekcie izby zatrzymań dopuszcza się możliwość używania wyrobów tytoniowych przez osoby osadzone oraz obsługę tej izby - w palarni urządzonej na terenie tego obiektu.
4. Jeżeli nie można spełnić warunku określonego w ust. 3, komendant jednostki organizacyjnej, na której terenie znajduje się izba zatrzymań, wyznacza pomieszczenia, w których są osadzeni używający wyrobów tytoniowych, pod warunkiem uniemożliwienia oddziaływania dymu tytoniowego na osoby niepalące.
§  5. W środkach przewozu osób nie dopuszcza się używania wyrobów tytoniowych.
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 96, poz. 1107, z 2003 r. Nr 229, poz. 2274, z 2010 r. Nr 81, poz. 529 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.