Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.182 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1
z dnia 16 kwietnia 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków uznawania kwalifikacji i uprawnień nabytych w lotnictwie państwowym

Na podstawie art. 104 ust. 9 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 959 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 138) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe warunki uznawania kwalifikacji i uprawnień nabytych w lotnictwie państwowym w celu uzyskania:
1) licencji pilota:
a) samolotowego rekreacyjnego,
b) samolotowego turystycznego,
c) samolotowego zawodowego,
d) samolotowego liniowego,
e) samolotowego w załodze wieloosobowej,
f) śmigłowcowego rekreacyjnego,
g) śmigłowcowego turystycznego,
h) śmigłowcowego zawodowego,
i) śmigłowcowego liniowego,
j) szybowcowego rekreacyjnego,
k) szybowcowego,
l) balonowego rekreacyjnego,
m) balonowego,
n) sterowcowego turystycznego,
o) sterowcowego zawodowego,
p) wiatrakowcowego,
q) wiatrakowcowego zawodowego;
2) licencji nawigatora lotniczego;
3) licencji dyspozytora lotniczego;
4) licencji praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego;
5) licencji mechanika pokładowego;
6) licencji na obsługę techniczną statku powietrznego Part-66;
7) licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej statków powietrznych innych niż samoloty i śmigłowce oraz obsługi statków powietrznych wymienionych w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylającego dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (Dz. Urz. UE L 79 z 19.03.2008, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 216/2008";
8) świadectwa kwalifikacji pilota:
a) lotni,
b) paralotni,
c) motolotni,
d) statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg,
e) wiatrakowcowego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 560 kg;
9) świadectwa kwalifikacji skoczka spadochronowego;
10) świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe;
11) świadectwa kwalifikacji informatora służby informacji powietrznej;
12) świadectwa kwalifikacji informatora lotniskowej służby informacji powietrznej;
13) świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statków powietrznych, o których mowa w pkt 8-10.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) biegłości językowej - rozumie się przez to znajomość języka polskiego i angielskiego w odniesieniu do frazeologii lotniczej oraz zrozumiałej komunikacji, w zakresie wskazanym w pkt 1.2.9 Załącznika 1 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212 i 214, z późn. zm.);
2) kandydacie - rozumie się przez to osobę posiadającą kwalifikacje lub uprawnienia nabyte w lotnictwie państwowym, która ubiega się o uznanie tych kwalifikacji lub uprawnień w celu uzyskania licencji albo świadectwa kwalifikacji, o których mowa w § 1;
3) podmiocie szkolącym - rozumie się przez to podmiot szkolący prowadzący szkolenie personelu lotniczego w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji członka personelu lotniczego oraz wpisywanych do niego uprawnień, wpisany do rejestru podmiotów szkolących, o którym mowa w art. 95a ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze.

Rozdział  2

Szczegółowe warunki uznawania kwalifikacji i uprawnień w celu uzyskania licencji pilota, dyspozytora lotniczego, nawigatora lotniczego, mechanika pokładowego albo świadectwa kwalifikacji pilota, skoczka spadochronowego i operatora bezzałogowych statków powietrznych używanych w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe

§  3. 
1.  Uznania kwalifikacji i uprawnień w celu uzyskania:
1) licencji, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-o, dokonuje się z uwzględnieniem przepisów załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 311 z 25.11.2011, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1178/2011",
2) licencji, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. p i q oraz pkt 2, 3 i 5, oraz świadectw kwalifikacji, o których mowa w § 1 pkt 8-10, dokonuje się z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, zwanej dalej "ustawą"
- w oparciu o indywidualną weryfikację wiedzy, umiejętności i praktyki kandydata, nabytych w lotnictwie państwowym.
2.  Weryfikację, o której mowa w ust. 1, przeprowadza certyfikowana organizacja szkoleniowa w zakresie wynikającym z posiadanego certyfikatu, zwana dalej "ośrodkiem szkolenia lotniczego", lub podmiot szkolący w zakresie wynikającym z zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów szkolących, które posiadają zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwanego dalej "Prezesem Urzędu", procedury weryfikacji wiedzy i umiejętności kandydatów ubiegających się o uznanie kwalifikacji i uprawnień.
3.  Uznanie kwalifikacji i uprawnień, o których mowa w ust. 1, następuje po łącznym spełnieniu przez kandydata następujących warunków:
1) przystąpieniu do weryfikacji, o której mowa w ust. 1, i przedstawieniu wydanych przez jednostki organizacyjne lotnictwa państwowego dokumentów:
a) zawierających informacje dotyczące zakresu i przebiegu szkoleń teoretycznych i praktycznych odbytych w lotnictwie państwowym,
b) potwierdzających posiadany nalot na statkach powietrznych lotnictwa państwowego,
c) potwierdzających uprawnienia nadane w lotnictwie państwowym;
2) uzyskaniu z ośrodka szkolenia lotniczego albo podmiotu szkolącego zaświadczenia o spełnieniu odpowiednich wymagań w zakresie dopuszczenia do egzaminu państwowego dla licencji albo świadectwa kwalifikacji, o które ubiega się kandydat;
3) zdaniu egzaminu państwowego w zakresie wymaganym dla uzyskania licencji, świadectwa kwalifikacji lub uprawnień do nich wpisywanych, o które ubiega się kandydat;
4) uzyskaniu potwierdzenia biegłości językowej, jeżeli jest ono wymagane dla licencji albo świadectwa kwalifikacji, o które ubiega się kandydat;
5) złożeniu do Prezesa Urzędu wniosku o wydanie licencji albo świadectwa kwalifikacji, o które ubiega się kandydat.
§  4.  W celu dokonania weryfikacji, o której mowa w § 3 ust. 1, ośrodek szkolenia lotniczego albo podmiot szkolący:
1) dokonuje analizy dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1;
2) porównuje wyniki przeprowadzonej analizy z wymaganiami odpowiednimi dla danej licencji, świadectwa kwalifikacji lub uprawnień do nich wpisywanych, o które ubiega się kandydat;
3) określa, w jakim stopniu kandydat spełnia wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i praktyki, niezbędne do dopuszczenia go do egzaminu państwowego w celu wydania danej licencji, świadectwa kwalifikacji lub uprawień do nich wpisywanych, o które ubiega się kandydat.
§  5. 
1.  W przypadku stwierdzenia na podstawie weryfikacji dokonanej zgodnie z § 3 ust. 1, że posiadane przez kandydata wiedza, umiejętności lub praktyka nabyte w lotnictwie państwowym jedynie częściowo odpowiadają wymaganiom dla danej licencji, świadectwa kwalifikacji lub uprawnień do nich wpisywanych, ośrodek szkolenia lotniczego albo podmiot szkolący określa zakres niezbędnego szkolenia uzupełniającego dotyczący wiedzy, umiejętności lub praktyki i opracowuje indywidualny tok szkolenia dla kandydata.
2.  Indywidualny tok szkolenia jest realizowany po zatwierdzeniu przez kierownika szkolenia ośrodka szkolenia lotniczego albo podmiotu szkolącego.
§  6.  Ośrodek szkolenia lotniczego albo podmiot szkolący wydaje zaświadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 2, kandydatowi, którego wiedza, umiejętności lub praktyka nabyte w lotnictwie państwowym zostały uznane:
1) w całości za odpowiadające wymaganiom dla danej licencji, świadectwa kwalifikacji lub uprawnień do nich wpisywanych albo
2) w części za odpowiadające wymaganiom dla danej licencji, świadectwa kwalifikacji lub uprawnień do nich wpisywanych oraz który odbył szkolenie na podstawie indywidualnego toku szkolenia w zakresie uzupełnienia wiedzy, umiejętności lub praktyki wymaganych dla danej licencji, świadectwa kwalifikacji lub uprawnień do nich wpisywanych.

Rozdział  3

Szczegółowe warunki uznawania kwalifikacji i uprawnień w celu uzyskania licencji na obsługę techniczną statku powietrznego Part-66, licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej lub świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statków powietrznych

§  7. 
1.  Uznania kwalifikacji z zakresu obsługi technicznej statków powietrznych w celu uzyskania lub utrzymania licencji na obsługę techniczną statku powietrznego Part-66 wydawanej zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (Dz. Urz. UE L 362 z 17.12.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1321/2014", dokonuje się na podstawie przepisów załącznika III do rozporządzenia nr 1321/2014, w oparciu o weryfikację wiedzy kandydata przeprowadzoną przez Prezesa Urzędu zgodnie z raportem uznania wiedzy 2  oraz weryfikację praktyki kandydata w zakresie wymaganym dla licencji, o którą ubiega się kandydat.
2.  Uznania kwalifikacji, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na podstawie złożonego do Prezesa Urzędu wniosku o wydanie licencji na obsługę techniczną statku powietrznego Part-66, którego wzór określa dodatek V do załącznika III do rozporządzenia nr 1321/2014.
§  8. 
1.  Uznania z zakresu obsługi technicznej statków powietrznych w celu uzyskania licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej lub świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statków powietrznych dokonuje się w oparciu o przeprowadzoną przez Prezesa Urzędu indywidualną weryfikację wiedzy i praktyki kandydata w zakresie wymaganym dla licencji albo świadectwa kwalifikacji, o które ubiega się kandydat, na podstawie złożonego do Prezesa Urzędu wniosku o wydanie licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej albo świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statków powietrznych.
2.  W celu weryfikacji wiedzy, o której mowa w ust. 1, kandydat przystępuje do części teoretycznej egzaminu państwowego, złożonego przed komisją egzaminacyjną, o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy, w zakresie wymaganym odpowiednio do uzyskania licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej albo świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statków powietrznych, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy.
§  9. 
1.  Weryfikację praktyki, o której mowa w § 7 ust. 1 lub § 8 ust. 1, przeprowadza się przez porównanie rodzaju i zakresu czynności obsługowych wykonywanych przez kandydata w lotnictwie państwowym z zakresem czynności obsługowych określonych w przepisach rozporządzenia nr 1321/2014 lub w przepisach wydanych na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy określonych dla licencji albo świadectwa kwalifikacji, o które ubiega się kandydat.
2.  Porównania rodzaju i zakresu czynności obsługowych dokonuje się na podstawie formularza potwierdzenia praktyki w obsłudze statków powietrznych w lotnictwie państwowym, wypełnionego przez właściwą jednostkę organizacyjną lotnictwa państwowego, który kandydat dołącza do wniosku.
3.  Wzór formularza, o którym mowa w ust. 2, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
4.  Wynik weryfikacji praktyki, o której mowa w § 7 ust. 1 lub § 8 ust. 1, jest pozytywny, jeżeli zakres czynności obsługowych kandydata wykonywanych w lotnictwie państwowym całkowicie pokrywa się z zakresem czynności obsługowych określonych w przepisach:
1) rozporządzenia nr 1321/2014 - w przypadku ubiegania się o licencję na obsługę techniczną statku powietrznego Part-66;
2) wydanych na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy - odpowiednio w przypadku ubiegania się o licencję mechanika lotniczego obsługi technicznej statków powietrznych innych niż samoloty i śmigłowce oraz obsługi statków powietrznych wymienionych w załączniku II do rozporządzenia nr 216/2008 lub ubiegania się o świadectwo kwalifikacji, o którym mowa w § 1 pkt 13.

Rozdział  4 

Szczegółowe warunki uznawania kwalifikacji i uprawnień w celu uzyskania licencji praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego, świadectwa kwalifikacji informatora służby informacji powietrznej i świadectwa kwalifikacji informatora lotniskowej służby informacji powietrznej

§  10. 
1.  Warunkiem ubiegania się o uznanie kwalifikacji i uprawnień w celu uzyskania:
1) licencji praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego,
2) świadectwa kwalifikacji informatora służby informacji powietrznej (FISO - Flight Information Service Officer), zwanego dalej "informatorem FIS",
3) świadectwa kwalifikacji informatora lotniskowej służby informacji powietrznej (AFISO - Aerodrome Flight Information Service Officer), zwanego dalej "informatorem AFIS"

- jest posiadanie przez kandydata przez co najmniej 3 lata uprawnień do zapewniania służb ruchu lotniczego w lotnictwie państwowym wydanych przez właściwe jednostki organizacyjne lotnictwa państwowego.

2.  Uznanie kwalifikacji i uprawnień przeprowadza się na wniosek kandydata.
3.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:
1) ważne orzeczenie, o którym mowa w art. 110 ustawy, odpowiednie do licencji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, albo świadectwa kwalifikacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 albo 3;
2) dokument potwierdzający spełnienie wymogu biegłości językowej, jeżeli kandydat taki posiada.
4.  Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, dołącza się do wniosku, o którym mowa w ust. 2, nie później niż przed wydaniem licencji albo świadectw kwalifikacji, o których mowa w ust. 1.
5.  Wniosek, o którym mowa w ust. 2, kandydat w celu uzyskania:
1) licencji praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego składa bezpośrednio do kierownika organizacji posiadającej certyfikat organizacji szkolącej kontrolerów ruchu lotniczego (ATCO TO - Air Traffic Controller Training Organization),
2) świadectwa kwalifikacji informatora FIS lub świadectwa kwalifikacji informatora AFIS składa bezpośrednio do kierownika organizacji posiadającej certyfikat organizacji szkolącej personel służb informacji powietrznej (FISP TO - Flight Information Service Personnel Training Organization)

- zwanych dalej "organizacją szkoleniową".

§  11.  W celu uznania kwalifikacji i uprawnień kandydat wykazuje się posiadaną wiedzą, umiejętnościami i praktyką przed komisją powołaną przez kierownika organizacji szkoleniowej.
§  12. 
1.  Kandydat w celu uzyskania:
1) licencji praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego wykazuje się wiedzą z przedmiotów wymienionych w dodatkach 2-8 do załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/340 z dnia 20 lutego 2015 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne dotyczące licencji i certyfikatów kontrolerów ruchu lotniczego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008, zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 i uchylającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 805/2011 (Dz. Urz. UE L 63 z 06.03.2015, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 2015/340", w zakresie:
a) minimum programowego do szkolenia podstawowego oraz
b) minimum programowego do szkolenia w zakresie uprawnienia, o którego uznanie ubiega się kandydat;
2) świadectwa kwalifikacji informatora FIS lub świadectwa kwalifikacji informatora AFIS wykazuje się wiedzą w zakresie przedmiotów określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego (Dz. U. poz. 1115).
2.  Kierownik organizacji szkoleniowej, na podstawie przeprowadzonej przez komisję, o której mowa w § 11, weryfikacji wiedzy kandydata, sporządza protokół zawierający imię i nazwisko kandydata, w którym w przypadku:
1) stwierdzenia posiadania przez kandydata wymaganego poziomu wiedzy - dokonuje adnotacji o pozytywnym wyniku weryfikacji i wystawia świadectwo uznania wiedzy uprawniające kandydata do przystąpienia do:
a) oceny umiejętności - w przypadku ubiegania się o licencję praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego,
b) części teoretycznej egzaminu państwowego - w przypadku ubiegania się o świadectwo kwalifikacji informatora FIS lub świadectwo kwalifikacji informatora AFIS;
2) stwierdzenia braków w wiedzy kandydata - określa zakres dodatkowego szkolenia niezbędnego do zapewnienia wymaganego poziomu wiedzy.
3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, kierownik organizacji szkoleniowej opracowuje dla kandydata ubiegającego się o uzyskanie:
1) licencji praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego - indywidualny kurs szkoleniowy uwzględniający możliwość zwiększenia ilości czasu na zagadnienia sprawiające szczególne trudności w ich opanowaniu, przy czym łączny wymiar czasu przewidziany na poszczególne zagadnienia nie może być dłuższy niż wymiar czasu określony w kursie szkolenia podstawowego i kursie szkoleniowym w zakresie uprawnienia prowadzonych zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 2015/340;
2) świadectwa kwalifikacji informatora FIS lub świadectwa kwalifikacji informatora AFIS - indywidualny kurs szkoleniowy uwzględniający możliwość zwiększenia ilości czasu na zagadnienia sprawiające szczególne trudności w ich opanowaniu, przy czym łączny wymiar czasu przewidziany na poszczególne zagadnienia nie może być dłuższy niż wymiar czasu określony w kursie szkolenia podstawowego prowadzonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego.
4.  Po zakończonym szkoleniu prowadzonym zgodnie z indywidualnym kursem szkoleniowym, o którym mowa w ust. 3, komisja, o której mowa w § 11, dokonuje powtórnej weryfikacji wiedzy kandydata.
5.  W przypadku pozytywnego wyniku powtórnej weryfikacji wiedzy kandydata kierownik organizacji szkoleniowej postępuje w sposób zgodny z ust. 2 pkt 1.
6.  Negatywny wynik powtórnej weryfikacji wiedzy kandydata kończy dany proces uznawania kwalifikacji nabytych w lotnictwie państwowym.
§  13. 
1.  Kandydat w celu uzyskania:
1) licencji praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego wykazuje się umiejętnością wykonania czynności określonych w ATCO.D.030 i ATCO.D.040 w załączniku I do rozporządzenia nr 2015/340 w zakresie podstawowym i w zakresie uprawnienia, o którego uznanie ubiega się kandydat;
2) świadectwa kwalifikacji informatora FIS lub świadectwa kwalifikacji informatora AFIS wykazuje się umiejętnościami, o których mowa odpowiednio w § 69 pkt 2 i § 87 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego.
2.  Kierownik organizacji szkoleniowej, na podstawie przeprowadzonej przez komisję, o której mowa w § 11, oceny umiejętności kandydata, sporządza protokół zawierający imię i nazwisko kandydata, w którym w przypadku stwierdzenia:
1) posiadania przez kandydata wymaganego poziomu umiejętności - dokonuje adnotacji o pozytywnym wyniku oceny i wystawia świadectwo uznania umiejętności w zakresie szkolenia podstawowego i w zakresie uprawnienia, o którego uznanie ubiega się kandydat, uprawniające kandydata do:
a) wystąpienia do Prezesa Urzędu z wnioskiem o wydanie licencji praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego - w przypadku ubiegania się o licencję praktykanta-kontrolera ruchu lotniczego,
b) przystąpienia do części praktycznej egzaminu państwowego - w przypadku ubiegania się o świadectwo kwalifikacji informatora FIS lub świadectwo kwalifikacji informatora AFIS;
2) braków w umiejętnościach kandydata - określa zakres dodatkowego szkolenia niezbędnego do zapewnienia wymaganego poziomu umiejętności.
3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, kierownik organizacji szkoleniowej postępuje w sposób zgodny z § 12 ust. 3.
4.  Po zakończonym szkoleniu prowadzonym zgodnie z indywidualnym kursem szkoleniowym, o którym mowa w § 12 ust. 3, komisja, o której mowa w § 11, dokonuje powtórnej oceny umiejętności kandydata.
5.  W przypadku pozytywnego wyniku powtórnej oceny umiejętności kandydata kierownik organizacji szkoleniowej postępuje w sposób zgodny z ust. 2 pkt 1.
6.  Negatywny wynik powtórnej oceny umiejętności kandydata kończy dany proces uznawania kwalifikacji nabytych w lotnictwie państwowym.
§  14. 
1.  Licencje, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1, wydaje się kandydatom, którzy:
1) uzyskali:
a) świadectwo uznania wiedzy, o którym mowa w § 12 ust. 2 pkt 1,
b) świadectwo uznania umiejętności, o którym mowa w § 13 ust. 2 pkt 1;
2) przedłożyli dokumenty, o których mowa w § 10 ust. 3, oraz
3) spełnili wymagania określone w ATCO.B.001 lit. b pkt 1 w załączniku I do rozporządzenia nr 2015/340 do wydania takiego dokumentu.
2.  Świadectwa kwalifikacji, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 i 3, wydaje się kandydatom, którzy:
1) uzyskali:
a) świadectwo uznania wiedzy, o którym mowa w § 12 ust. 2 pkt 1,
b) świadectwo uznania umiejętności, o którym mowa w § 13 ust. 2 pkt 1;
2) przedłożyli dokumenty, o których mowa w § 10 ust. 3;
3) zdali egzamin państwowy oraz
4) spełnili wymagania określone odpowiednio w art. 95 ust. 3 pkt 8 lub 9 ustawy do wydania takiego dokumentu.

Rozdział  5

Przepis końcowy

§  15.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

grafika

1 Obecnie działem administracji rządowej - transport kieruje Minister Infrastruktury i Budownictwa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz.U.2017.2322).
2 Raport uznania wiedzy został ogłoszony w załączniku do decyzji nr 13 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Raportu Uznania Wiedzy (Dz. Urz. ULC poz. 3).