Szczegółowe warunki stosowania paszy konwencjonalnej dla zwierząt roślinożernych w rolnictwie ekologicznym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.171.1063

Akt utracił moc
Wersja od: 23 września 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 12 września 2008 r.
w sprawie szczegółowych warunków stosowania paszy konwencjonalnej dla zwierząt roślinożernych w rolnictwie ekologicznym2)

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 93, poz. 898 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 541 i Nr 147, poz. 1033) zarządza się, co następuje:
1.
Przy produkcji zwierzęcej w rolnictwie ekologicznym do dnia 31 grudnia 2008 r. dopuszczalny udział pasz konwencjonalnych w rozumieniu rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. WE L 198 z 22.07.1991, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 39, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2092/91", w paszy przeznaczonej do żywienia bydła (włącznie z gatunkami Bubalus bubalis i Bison bison), owiec, kóz i koniowatych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 5 %.
2.
Udział pasz konwencjonalnych, o którym mowa w ust. 1, oblicza się jako dzienny udział procentowy suchej masy paszy, o której mowa w części B ppkt 4.8 akapit drugi załącznika I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91.
3.
Producent może stosować dopuszczalny udział pasz konwencjonalnych, o którym mowa w ust. 1, za zgodą upoważnionej jednostki certyfikującej, do której zgłosił zamiar prowadzenia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym.
4.
Upoważniona jednostka certyfikująca wyraża zgodę, o której mowa w ust. 3, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w części B ppkt 4.9 załącznika I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 - jeżeli producent nie ma możliwości pozyskania wystarczającej ilości pasz pochodzenia ekologicznego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Przepisy rozporządzenia wykonują częściowo postanowienia rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991 r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. Urz. WE L 198 z 22.07.1991, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 39, z późn. zm.).