§ 4. - Szczegółowe warunki rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu... - Dz.U.2012.208 - OpenLEX

§ 4. - Szczegółowe warunki rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz wysokość oprocentowania rozłożonej na raty należności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.208

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lutego 2012 r.
§  4.
1.
Rozłożona na raty należność z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa podlega oprocentowaniu do dnia jej zapłaty w wysokości stopy dyskontowej stanowiącej stopę bazową ogłaszaną w komunikacie Komisji Europejskiej powiększoną o 1 punkt procentowy.
2.
Należność z tytułu sprzedaży nieruchomości dokonanej na zasadach określonych w art. 42 i 45 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa podlega oprocentowaniu do dnia jej zapłaty w wysokości 1,5% w stosunku rocznym.
3.
Oprocentowanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje się w przypadku dotrzymania przez nabywcę ustalonych w umowie bądź odroczonych terminów płatności należności i oprocentowania.
4.
Od należności, o której mowa w ust. 1 i 2, niezapłaconej w ustalonych w umowie bądź odroczonych terminach płatności za okres opóźnienia pobiera się odsetki ustawowe.