[Należności z tytułu sprzedaży domów, lokali i budynków gospodarczych] - Art. 45. - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi... - Dz.U.2022.514 t.j. - OpenLEX

Art. 45. - [Należności z tytułu sprzedaży domów, lokali i budynków gospodarczych] - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.514 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  45.  [Należności z tytułu sprzedaży domów, lokali i budynków gospodarczych]

Do należności z tytułu sprzedaży mienia, o którym mowa w art. 42, stosuje się art. 31 oraz przepisy wydane na jego podstawie, z tym że:

1)
należność wraz z oprocentowaniem podlega na wniosek nabywcy umorzeniu, jeżeli termin jej płatności przypada w okresie, w którym nabywca ma ustalone przez właściwy organ prawo do świadczeń z pomocy społecznej;
2)
oprocentowanie odroczonej lub rozłożonej na raty należności nie może być niższe w stosunku rocznym niż 1,5%.