§ 5. - Szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji państwowym instytucjom kultury przez jednostki samorządu terytorialnego. - Dz.U.2006.202.1490 - OpenLEX

§ 5. - Szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji państwowym instytucjom kultury przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.202.1490

Akt utracił moc
Wersja od: 8 listopada 2006 r.
§  5.
1.
Przekazywanie dotacji odbywa się:
1)
w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji zadania lub jako refundacja poniesionych wydatków;
2)
na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy.
2.
Dla środków z dotacji wnioskodawca prowadzi odrębną ewidencję.