§ 2. - Szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji państwowym instytucjom kultury przez jednostki samorządu terytorialnego. - Dz.U.2006.202.1490 - OpenLEX

§ 2. - Szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji państwowym instytucjom kultury przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.202.1490

Akt utracił moc
Wersja od: 8 listopada 2006 r.
§  2.
1.
Wnioski po zarejestrowaniu są poddawane procedurze oceny formalnej i rachunkowej, a następnie ocenie merytorycznej przeprowadzanej przez właściwą komórkę organizacyjną urzędu obsługującego organ jednostki samorządu terytorialnego, zwaną dalej "komórką organizacyjną".
2.
W przypadku wniosków zawierających uchybienia formalne komórka organizacyjna wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w wyznaczonym przez nią terminie.
3.
Nieuzupełnienie braków formalnych w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
4.
Komórka organizacyjna rozpatruje wniosek w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia.
5.
Zaakceptowany przez właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego wniosek stanowi podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy.