§ 11. - Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1784 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r.
§  11. 
1. 
Płatność ekologiczna jest przyznawana do:
1) 30
 gruntów ornych - w przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1-3, 5, 7-9 i 11 oraz wariantów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 10 lit. b, z tym że w przypadku gruntów ornych, na których jest prowadzona uprawa konopi włóknistych, płatność ekologiczna jest przyznawana, jeżeli do tych gruntów ornych rolnik ubiega się o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w art. 20 pkt 1 ustawy o Planie Strategicznym, za ten sam rok, w odniesieniu do którego rolnik ubiega się o przyznanie płatności ekologicznej, i o ile są spełnione warunki przyznania płatności bezpośrednich do tych gruntów;
2)
trwałych użytków zielonych - w przypadku:
a)
pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 5 i 11, jeżeli w trakcie realizacji tych pakietów grunty orne, na których jest uprawiana mieszanka wieloletnia traw albo mieszanka wieloletnia traw z bobowatymi drobnonasiennymi, stały się trwałymi użytkami zielonymi,
b)
pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 6 i 12;
3)
sadów, w których są uprawiane drzewa lub krzewy z gatunków wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia - w przypadku wariantów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. a i c oraz pkt 10 lit. a i c;
4) 31
 gruntów ornych, trwałych użytków zielonych i sadów, na których jest realizowane zobowiązanie ekologiczne, o którym mowa w § 4 ust. 2 - w przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 13.
2. 
(uchylony).
30 § 11 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U.2023.481) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2023 r.
31 § 11 ust. 1 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 7 lit. b rozporządzenia z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U.2023.481) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2023 r.