§ 8. - Szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata... - Dz.U.2021.1675 - OpenLEX

§ 8. - Szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1675

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 września 2021 r.
§  8. 
1. 
Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego oceniają zespoły powołane odpowiednio przez wojewodę lub ministra, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok, w którym ma być udzielone wsparcie finansowe.
2. 
W skład zespołu wchodzą co najmniej cztery osoby, z tym że w przypadku zespołu powołanego przez:
1)
wojewodę - co najmniej jeden przedstawiciel kuratora oświaty;
2)
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania - co najmniej jeden przedstawiciel Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą;
3)
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - co najmniej jeden przedstawiciel specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
4)
ministra, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. c-k - co najmniej jeden przedstawiciel komórki organizacyjnej urzędu obsługującego właściwego ministra prowadzącej sprawy z zakresu sprawowanego przez tego ministra nadzoru nad prowadzonymi przez niego szkołami.
3. 
Wojewoda i minister, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, zapewniają warunki pracy powołanych przez siebie zespołów.