Powołanie Zespołu do spraw oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do szkół polskich oraz szkół i zespołów szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, działających w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, realizowanego w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEiN.2022.6

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lutego 2023 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 26 stycznia 2022 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do szkół polskich oraz szkół i zespołów szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, działających w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, realizowanego w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"

Na podstawie § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" (Dz. U. poz. 1675) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Powołuje się Zespół do spraw oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do szkół polskich oraz szkół i zespołów szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), działających w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, zwanych dalej "szkołami w ORPEG", realizowanego w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025", zwany dalej "Zespołem".
2.  2
 W skład Zespołu wchodzą:
1)
Przewodniczący Zespołu - Emilia Różycka;
2)
pozostali członkowie Zespołu:
a)
Agnieszka Koterla,
b)
Beata Pietrzyk,
c)
Bożena Skomorowska - sekretarz Zespołu.
§  2. 
1. 
Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.
2. 
W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu zastępuje go osoba przez niego wskazana spośród pozostałych członków Zespołu.
3. 
Członkowie Zespołu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
4. 
Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Edukacji i Nauki.
§  3. 
1. 
Zespół dokonuje oceny wniosków, o których mowa w § 1 ust. 1, w sposób określony w § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025".
2. 
Z przeprowadzonej oceny wniosków Zespół sporządza protokół, zgodnie z § 10 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, i przedkłada go ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.
3. 
Zespół sporządza dla każdej szkoły w ORPEG wnioskującej o udzielenie wsparcia finansowego ocenę merytoryczną na Karcie Oceny Wniosku, której wzór stanowi załącznik do zarządzenia.
4. 
Protokół oraz Karta Oceny Wniosku są podpisywane przez wszystkich członków Zespołu uczestniczących w ocenie wniosków.
§  4. 
Obsługę organizacyjną prac Zespołu zapewnia komórka organizacyjna Ministerstwa Edukacji i Nauki właściwa w sprawach związanych z realizacją Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa".
§  5. 
Zespół ulega rozwiązaniu po wykonaniu zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, w roku 2025.
§  6. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

KARTA OCENY WNIOSKU

o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do szkoły w ORPEG, realizowanego w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"

Nazwa i adres szkoły w ORPEG wnioskującej o udzielenie wsparcia finansowego:

..................................................................................................................................................

Lp.Kryteria uwzględniane przy oceniePrzyznana liczba punktów
1)Aktualny stan księgozbioru biblioteki szkoły w ORPEG_1)
2)Aktualny stan wyposażenia biblioteki szkoły w ORPEG_2)
3)Zgodność z celami Programu planowanych przez szkołę w ORPEG działań promujących i wspierających rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży_3)
4)Zakres planowanych przez szkołę w ORPEG działań w obszarze współpracy ze środowiskiem lokalnym_4)
Suma punktów_5)

Podpisy:

Przewodniczący Zespołu: ......................................................................................................

Członkowie Zespołu:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

______

1) Maksymalna liczba punktów w tym kryterium - 10.

2) Maksymalna liczba punktów w tym kryterium - 10.

3) Maksymalna liczba punktów w tym kryterium - 20.

4) Maksymalna liczba punktów w tym kryterium - 20.

5) Maksymalna suma punktów - 60.

1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18).
2 § 1 ust. 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 14 lutego 2023 r. (Dz.Urz.MEiN.2023.14) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 lutego 2023 r.