§ 7. - Szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata... - Dz.U.2021.1675 - OpenLEX

§ 7. - Szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1675

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 września 2021 r.
§  7. 
1. 
Do dnia 31 października roku poprzedzającego rok udzielenia wsparcia finansowego dyrektor placówki wychowania przedszkolnego, dyrektor szkoły lub dyrektor biblioteki pedagogicznej występuje do organu prowadzącego tę placówkę wychowania przedszkolnego, szkołę lub bibliotekę pedagogiczną z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, który zawiera odpowiednio:
1)
dane dotyczące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogicznej:
a)
nazwę i adres placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogicznej,
b)
numer REGON placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogicznej,
c)
numer placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogicznej w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 584 i 619),
d)
liczbę dzieci w placówce wychowania przedszkolnego ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświa towej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września roku złożenia wniosku - w przypadku gdy wniosek o udzielenie wsparcia finansowego dotyczy placówki wychowania przedszkolnego,
e)
liczbę uczniów w szkole ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września roku złożenia wniosku - w przypadku gdy wniosek o udzielenie wsparcia finansowego dotyczy szkoły,
f)
wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego wraz z informacją, czy w odniesieniu do danej placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogicznej wsparcie finansowe zostało udzielone w poprzednich latach realizacji Programu,
g)
aktualny stan księgozbioru placówki wychowania przedszkolnego oraz określenie potrzeb placówki wychowania przedszkolnego w zakresie zakupu książek oraz realizacji działań promujących czytelnictwo, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1,
h)
aktualny stan księgozbioru i wyposażenia biblioteki szkoły oraz określenie potrzeb szkoły w zakresie zakupu książek i elementów wyposażenia do biblioteki szkolnej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2,
i)
aktualny stan księgozbioru i wyposażenia biblioteki pedagogicznej oraz określenie potrzeb biblioteki pedagogicznej w zakresie zakupu książek i elementów wyposażenia do biblioteki pedagogicznej oraz realizacji działań promujących czytelnictwo, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3;
2)
opis planowanych przez placówkę wychowania przedszkolnego, szkołę lub bibliotekę pedagogiczną działań promujących i wspierających rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
3)
opis planowanych przez placówkę wychowania przedszkolnego, szkołę lub bibliotekę pedagogiczną działań wskazujących na współdziałanie w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną.
2. 
Do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok udzielenia wsparcia finansowego, dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą składa do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wniosek o udzielenie wsparcia finansowego, który zawiera:
1)
wykaz szkół w ORPEG wnioskujących o udzielenie wsparcia finansowego;
2)
liczbę uczniów szkół w ORPEG wnioskujących o udzielenie wsparcia finansowego;
3)
określenie potrzeb szkół w ORPEG wnioskujących o udzielenie wsparcia finansowego w zakresie zakupu książek i elementów wyposażenia do bibliotek oraz realizacji działań promujących czytelnictwo, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2;
4)
opis planowanych przez szkoły w ORPEG działań promujących i wspierających rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
5)
opis planowanych przez szkoły w ORPEG działań wskazujących na współdziałanie w środowisku lokalnym;
6)
wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego, w tym na wysyłkę zakupionych książek i elementów wyposażenia do bibliotek, wraz z informacją, czy w odniesieniu do danej szkoły w ORPEG wsparcie finansowe zostało udzielone w poprzednich latach realizacji Programu.
3. 
Do dnia 20 listopada roku poprzedzającego rok udzielenia wsparcia finansowego organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego, szkołę lub bibliotekę pedagogiczną, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3, występuje do wojewody z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, który zawiera:
1)
nazwę i adres organu prowadzącego placówkę wychowania przedszkolnego, szkołę lub bibliotekę pedagogiczną;
2)
wykaz placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub bibliotek pedagogicznych wnioskujących o udzielenie wsparcia finansowego;
3)
liczbę dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego oraz liczbę uczniów w szkołach ustalone na podstawie danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września roku złożenia wniosku;
4)
numery REGON placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub bibliotek pedagogicznych wnioskujących o udzielenie wsparcia finansowego;
5)
numery placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub bibliotek pedagogicznych w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;
6)
określenie potrzeb placówek wychowania przedszkolnego wnioskujących o udzielenie wsparcia finansowego w zakresie zakupu książek oraz realizacji działań promujących czytelnictwo, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1;
7)
określenie potrzeb szkół wnioskujących o udzielenie wsparcia finansowego w zakresie zakupu książek i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizacji działań promujących czytelnictwo, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2;
8)
określenie potrzeb bibliotek pedagogicznych wnioskujących o udzielenie wsparcia finansowego w zakresie zakupu książek i elementów wyposażenia do bibliotek pedagogicznych oraz realizacji działań promujących czytelnictwo, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3;
9)
opis planowanych przez placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne działań promujących i wspierających rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
10)
opis planowanych przez placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogiczne działań wskazujących na współdziałanie w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną;
11)
wnioskowaną, łączną kwotę wsparcia finansowego wraz z informacją, czy w odniesieniu do danej placówki wychowania przedszkolnego, szkoły lub biblioteki pedagogicznej wsparcie finansowe zostało udzielone w poprzednich latach realizacji Programu;
12)
informację o finansowym wkładzie własnym w odniesieniu do poszczególnych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i bibliotek pedagogicznych wnioskujących o udzielenie wsparcia finansowego.
4. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 3, opatrzony podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym może być złożony za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5. 
Do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok udzielenia wsparcia finansowego wojewoda oraz ministrowie, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. b-k, przekazują ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania zbiorczą informację o wysokości wnioskowanych kwot wsparcia finansowego, o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1 lit. f lub ust. 3 pkt 11, a w przypadku nieuwzględnienia w poprzednich latach realizacji Programu wniosków organów prowadzących w odniesieniu do poszczególnych placówek wychowania przedszkolnego, szkół lub bibliotek pedagogicznych - również ze wskazaniem ponownie wnioskowanych kwot wsparcia finansowego.
6. 
Formularze wniosków, o których mowa w ust. 1-3, są publikowane na stronach internetowych Programu oraz urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.