§ 4. - Szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata... - Dz.U.2021.1675 - OpenLEX

§ 4. - Szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1675

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 września 2021 r.
§  4. 
1. 
Wsparcia finansowego udziela się organom prowadzącym placówki wychowania przedszkolnego, szkoły, szkoły w ORPEG lub biblioteki pedagogiczne:
1)
jednostkom samorządu terytorialnego;
2)
osobom prawnym innym niż jednostki samorządu terytorialnego;
3)
osobom fizycznym;
4)
ministrom:
a)
ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
b)
ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
c)
ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa,
d)
ministrowi właściwemu do spraw środowiska,
e)
ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej,
f)
ministrowi właściwemu do spraw żeglugi śródlądowej,
g)
ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa,
h)
ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,
i)
Ministrowi Sprawiedliwości,
j)
Ministrowi Obrony Narodowej,
k)
innym niż wymienieni w lit. a-j ministrom właściwym do spraw zawodów określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, o których mowa w art. 8 ust. 14a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
2. 
Wsparcia finansowego udziela się w formie dotacji dla organów prowadzących, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, oraz w formie dofinansowania dla ministrów, o których mowa w ust. 1 pkt 4.
3. 
Wsparcia finansowego udziela się organowi prowadzącemu placówkę wychowania przedszkolnego, szkołę lub bibliotekę pedagogiczną, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, pod warunkiem zapewnienia przez ten organ prowadzący finansowego wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym.
4. 
Do wkładu własnego, o którym mowa w ust. 3, zalicza się koszty poniesione od dnia zawarcia umowy, o której mowa w § 13 ust. 1, do dnia 31 grudnia roku, w którym udzielono wsparcia finansowego.