§ 1. - Szczegółowe stawki opłaty produktowej dla grup sprzętu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2230

Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 2016 r.
§  1.
1.
Określa się szczegółowe stawki opłaty produktowej dla poszczególnych grup sprzętu określonych w załączniku nr 6 do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, obowiązujące do dnia 31 grudnia 2017 r.
2.
Szczegółowe stawki opłaty produktowej, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku do rozporządzenia.