Szczegółowe stawki opłaty produktowej dla grup sprzętu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2230

Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu

Na podstawie art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688) zarządza się, co następuje:
1.
Określa się szczegółowe stawki opłaty produktowej dla poszczególnych grup sprzętu określonych w załączniku nr 6 do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, obowiązujące do dnia 31 grudnia 2017 r.
2.
Szczegółowe stawki opłaty produktowej, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 2

ZAŁĄCZNIK

SZCZEGÓŁOWE STAWKI OPŁATY PRODUKTOWEJ DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP SPRZĘTU

Numer i nazwa grupy sprzętu*Szczegółowa stawka w zł za 1 kg wprowadzonego sprzętu
1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego1,80
2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego1,80
3. Sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny1,80
4. Sprzęt konsumencki i panele fotowoltaiczne1,80
5.

Sprzęt oświetleniowy

proste lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne, wysokowydajne lampy wyładowcze, w tym ciśnieniowe lampy sodowe oraz lampy metalohalogenkowe, lampy sodowe niskoprężne, diody elektroluminescencyjne (LED)7,50
oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych oraz pozostały sprzęt oświetleniowy do celów rozprowadzania lub regulacji światła1,80
6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych stacjonarnych narzędzi przemysłowych1,80
7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy1,80
8. Wyroby medyczne, z wyjątkiem wszelkich wyrobów wszczepionych i zainfekowanych1,80
9. Przyrządy do monitorowania i kontroli1,80
10. Automaty wydające1,80
Objaśnienie:

* Grupy sprzętu wskazane zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688).

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla sprzętu (Dz. U. poz. 152), które na podstawie art. 140 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688) utraci moc z dniem 31 grudnia 2016 r.