Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1986

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 2 października 2019 r.
w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Aromia bungii (Faldermann) 2

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 20 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2019 r. poz. 972) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe sposoby postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Aromia bungii (Faldermann), zwanego dalej "organizmem szkodliwym", w tym:
a) metody zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmu szkodliwego,
b) metody wykrywania i identyfikacji organizmu szkodliwego,
c) sposób wyznaczania stref, w których powinny być stosowane środki w celu zwalczania lub zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmu szkodliwego,
d) warunki prowadzenia produkcji roślin gatunków Prunus spp., z wyjątkiem gatunku Prunus laurocerasus L., przeznaczonych do sadzenia, o średnicy łodygi co najmniej 1 cm mierzonej w najgrubszym miejscu, zwanych dalej "roślinami podatnymi na porażenie",
e) warunki przemieszczania:
roślin podatnych na porażenie,
drewnianego materiału opakowaniowego wykonanego w całości lub w części z roślin podatnych na porażenie, zwanego dalej "drewnianym materiałem opakowaniowym",
drewna innego niż drewniany materiał opakowaniowy, zgodnego z kodem CN wymienionym w załączniku do rozporządzenia, w tym drewna, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, zwanego dalej "drewnem";
2) wymagania specjalne, które powinny spełniać rośliny podatne na porażenie oraz drewno, jeżeli są one wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane przez to terytorium z państw trzecich, wraz ze wskazaniem wymagań, które należy zawrzeć w świadectwie fitosanitarnym;
3) rośliny, produkty roślinne i przedmioty, które zaopatruje się w paszport roślin lub świadectwo fitosanitarne i poddaje się kontroli zdrowotności przed wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczaniem przez to terytorium;
4) zakres, w jakim do organizmu szkodliwego stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin dotyczące organizmów kwarantannowych.
§  2. 
1.  Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, zwany dalej "wojewódzkim inspektorem", przeprowadza coroczne obserwacje i kontrole roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, wykorzystując osiągnięcia nauki i techniki, biologię organizmu szkodliwego oraz inne dostępne źródła wiedzy w celu ustalenia występowania organizmu szkodliwego.
2.  W przypadku stwierdzenia występowania organizmu szkodliwego, wojewódzki inspektor niezwłocznie wyznacza:
1) strefę porażenia obejmującą zasięgiem obszar, na którym stwierdzono występowanie:
a) organizmu szkodliwego,
b) roślin wykazujących objawy porażenia przez organizm szkodliwy,
c) roślin pochodzących z tej samej partii co rośliny, o których mowa w lit. b, lub roślin, które miały kontakt z roślinami, o których mowa w lit. b, lub roślin, które rosną w bezpośrednim sąsiedztwie roślin, o których mowa w lit. b, lub roślin pochodzących z tego samego miejsca produkcji co rośliny, o których mowa w lit. b, lub roślin wyhodowanych z roślin, o których mowa w lit. b, jeżeli istnieje podejrzenie, że zostały one porażone przez organizm szkodliwy;
2) strefę bezpieczeństwa wokół strefy porażenia, której granica przebiega w odległości co najmniej 2 km od granicy strefy porażenia, przy czym ta odległość może być ograniczona nie mniej niż do 1 km od granicy strefy porażenia, jeżeli wojewódzki inspektor, mając na uwadze okoliczności powstania ogniska porażenia, wyniki przeprowadzonych obserwacji i kontroli lub działania zwalczające organizm szkodliwy zastosowane bezpośrednio po stwierdzeniu jego wystąpienia, stwierdzi, że nie występuje ryzyko rozprzestrzeniania się organizmu szkodliwego poza obszar tej strefy.
3.  Wyznaczając strefę porażenia i strefę bezpieczeństwa, wojewódzki inspektor uwzględnia możliwości rozprzestrzeniania się organizmu szkodliwego, biologię organizmu szkodliwego, stopień porażenia roślin żywicielskich organizmu szkodliwego i drewna oraz ich rozmieszczenie na danym obszarze.
§  3. 
1.  Wojewódzki inspektor może odstąpić od wyznaczenia strefy porażenia i strefy bezpieczeństwa, jeżeli:
1) organizm szkodliwy został wprowadzony na dany obszar:
a) z roślinami, drewnianym materiałem opakowaniowym lub drewnem i istnieją dowody, że rośliny, drewniany materiał opakowaniowy lub drewno, na których stwierdzono jego występowanie, zostały porażone przed wprowadzeniem na ten obszar, lub
b) jako odosobniony przypadek, niezależnie od tego, czy jest bezpośrednio związany z rośliną podatną na porażenie, drewnianym materiałem opakowaniowym lub drewnem, oraz nie podejrzewa się, że dojdzie do zadomowienia się organizmu szkodliwego, oraz
2) nie doszło do zadomowienia się organizmu szkodliwego, a biologia organizmu szkodliwego i podjęte działania zwalczające organizm szkodliwy uniemożliwiają jego rozmnażanie i rozprzestrzenianie się na tym obszarze.
2.  W przypadku odstąpienia od wyznaczenia strefy porażenia i strefy bezpieczeństwa wojewódzki inspektor:
1) podejmuje niezwłoczne działania zwalczające organizm szkodliwy i zapobiegające jego rozprzestrzenianiu się, w tym nakazuje zniszczenie porażonych roślin, drewnianego materiału opakowaniowego lub drewna;
2) przeprowadza obserwacje i kontrole występowania organizmu szkodliwego w odległości co najmniej 1 km od miejsca stwierdzenia występowania organizmu szkodliwego przez okres obejmujący pełen cykl życia organizmu szkodliwego i dodatkowo rok, jednak nie mniej niż 5 kolejnych lat od dnia stwierdzenia wystąpienia organizmu szkodliwego;
3) informuje o zagrożeniach związanych z występowaniem organizmu szkodliwego, biologii, szkodliwości oraz metodach zwalczania i ograniczania rozprzestrzeniania się organizmu szkodliwego, w szczególności na stronie internetowej administrowanej przez wojewódzki inspektorat ochrony roślin i nasiennictwa, zwany dalej "wojewódzkim inspektoratem";
4) może podejmować inne niż określone w pkt 1-3 działania niezbędne do zwalczenia i zapobieżenia rozprzestrzenianiu się organizmu szkodliwego, uwzględniając Międzynarodowy Standard w zakresie Środków Fitosanitarnych nr 9 3  i nr 14 4 .
§  4. 
1.  W strefie porażenia i strefie bezpieczeństwa wojewódzki inspektor nakazuje przeprowadzenie działań zwalczających organizm szkodliwy i zapobiegających jego rozprzestrzenianiu się, w szczególności:
1) niezwłoczne zniszczenie porażonych roślin i roślin wykazujących objawy porażenia, wraz z systemem korzeniowym, jeżeli zostały stwierdzone chodniki larwalne poniżej szyjki korzeniowej tych roślin; w przypadku gdy wystąpienie organizmu szkodliwego stwierdzono po zakończeniu okresu lotu organizmu szkodliwego, niszczenie porażonych roślin oraz roślin wykazujących objawy porażenia przeprowadza się przed rozpoczęciem kolejnego okresu lotu organizmu szkodliwego;
2) zniszczenie roślin podatnych na porażenie w promieniu 100 m wokół porażonych roślin, a przed zniszczeniem poddanie ich przez wojewódzkiego inspektora obserwacji i kontroli weryfikującej obecność objawów porażenia przez organizm szkodliwy;
3) zniszczenie drewnianego materiału opakowaniowego oraz drewna, a przed zniszczeniem poddanie ich przez wojewódzkiego inspektora obserwacji i kontroli weryfikującej obecność objawów porażenia przez organizm szkodliwy.
2.  W strefie porażenia i strefie bezpieczeństwa wojewódzki inspektor:
1) zakazuje przemieszczania poza obszar strefy porażenia i strefy bezpieczeństwa roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które w wyniku kontaktu z porażonymi roślinami mogły zostać porażone;
2) zakazuje sadzenia na otwartej przestrzeni roślin podatnych na porażenie w odległości 100 m od porażonych roślin, z wyłączeniem miejsca produkcji spełniającego wymagania, o których mowa w art. 7 ust. 2-5 decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1503 z dnia 8 października 2018 r. ustanawiającej środki zapobiegające wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w Unii organizmu Aromia bungii (Faldermann) (Dz. Urz. UE L 254 z 10.10.2018, str. 9), zwanej dalej "decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1503";
3) przeprowadza coroczne obserwacje i kontrole występowania organizmu szkodliwego, w tym mogące wykorzystywać metody pobierania prób powodujące zniszczenie badanej rośliny, mające na celu ustalenie występowania organizmu szkodliwego;
4) informuje o zagrożeniach związanych z występowaniem organizmu szkodliwego, biologii, szkodliwości oraz metodach zwalczania i ograniczania rozprzestrzeniania się organizmu szkodliwego, w szczególności na stronie internetowej administrowanej przez wojewódzki inspektorat;
5) może podejmować inne niż określone w pkt 1-4 działania niezbędne do zwalczenia i zapobieżenia rozprzestrzenianiu się organizmu szkodliwego, uwzględniając Międzynarodowy Standard w zakresie Środków Fitosanitarnych nr 9 5  i nr 14 6 .
3.  W przypadku wysokiej wartości społecznej, kulturowej lub środowiskowej roślin podatnych na porażenie wojewódzki inspektor może odstąpić od podejmowania działań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, pod warunkiem wprowadzenia innych działań niezbędnych do zwalczenia i zapobieżenia rozprzestrzenieniu się organizmu szkodliwego.
§  5.  Jeżeli w strefie porażenia i strefie bezpieczeństwa w okresie co najmniej 4 kolejnych lat nie zostało stwierdzone występowanie organizmu szkodliwego, obszary objęte tymi strefami wojewódzki inspektor uznaje za wolne od organizmu szkodliwego i zaprzestaje się na nich prowadzenia działań, o których mowa w § 4.
§  6.  Jeżeli w strefie porażenia i strefie bezpieczeństwa w wyniku obserwacji i kontroli, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, w okresie co najmniej 5 kolejnych lat zostanie potwierdzone występowanie organizmu szkodliwego, a wojewódzki inspektor, na podstawie prowadzonych obserwacji i kontroli, stwierdzi, że zwalczenie organizmu szkodliwego nie jest możliwe, zwiększa odległość granicy strefy bezpieczeństwa do co najmniej 4 km od granicy strefy porażenia i na obszarach tych:
1) zaprzestaje się prowadzenia działań, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2;
2) wojewódzki inspektor:
a) nakazuje niezwłoczne zniszczenie porażonych roślin i roślin wykazujących objawy porażenia, wraz z systemem korzeniowym, jeżeli zostały stwierdzone chodniki larwalne poniżej szyjki korzeniowej tych roślin; w przypadku gdy wystąpienie organizmu szkodliwego stwierdzono po zakończeniu okresu lotu organizmu szkodliwego, niszczenie porażonych roślin oraz roślin wykazujących objawy porażenia przeprowadza się przed rozpoczęciem kolejnego okresu lotu organizmu szkodliwego,
b) zakazuje przemieszczania poza obszar strefy porażenia i strefy bezpieczeństwa roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które w wyniku kontaktu z porażonymi roślinami mogły zostać porażone,
c) cofa zakaz, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2,
d) zakazuje sadzenia na otwartej przestrzeni roślin podatnych na porażenie, z wyłączeniem miejsca produkcji spełniającego wymagania, o których mowa w art. 7 ust. 2-5 decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1503.
§  7.  Rośliny podatne na porażenie uprawiane na obszarach objętych strefą porażenia lub strefą bezpieczeństwa mogą być przemieszczane przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku roślin podatnych na porażenie uprawianych na obszarach innych państw członkowskich Unii Europejskiej objętych strefą odpowiadającą strefie porażenia lub strefie bezpieczeństwa mogą być wprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane przez to terytorium, jeżeli spełniają wymagania określone w art. 7 ust. 1-5 decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1503.
§  8.  Rośliny podatne na porażenie uprawiane na obszarach nieobjętych strefą porażenia lub strefą bezpieczeństwa, które zostały wprowadzone na obszar tej strefy, mogą być przemieszczane przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku roślin podatnych na porażenie uprawianych na obszarach innych państw członkowskich Unii Europejskiej nieobjętych strefą odpowiadającą strefie porażenia lub strefie bezpieczeństwa, które zostały wprowadzone na obszar tej strefy, mogą być wprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane przez to terytorium, jeżeli spełniają wymagania określone w art. 7 ust. 2-4 i 6 decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1503.
§  9.  Drewno pochodzące z obszarów objętych strefą porażenia lub strefą bezpieczeństwa może być przemieszczane przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku drewna pochodzącego z obszarów innych państw członkowskich Unii Europejskiej objętych strefą odpowiadającą strefie porażenia lub strefie bezpieczeństwa:
1) może być wprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane przez to terytorium, jeżeli spełnia wymagania określone w art. 8 ust. 2 i 3 decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1503;
2) jest poddawane zabiegom, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 3 decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1503, na obszarze objętym strefą porażenia lub strefą bezpieczeństwa lub, jeżeli poddanie drewna tym zabiegom na obszarze tej strefy nie jest możliwe, poza obszarem tej strefy, pod warunkiem że:
a) jest transportowane do miejsca, w którym zostanie poddane tym zabiegom:
pod nadzorem wojewódzkiego inspektora,
w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenienie się organizmu szkodliwego,
b) resztki powstające w wyniku tych zabiegów są unieszkodliwiane w sposób zapewniający zniszczenie organizmu szkodliwego,
c) wojewódzki inspektor przeprowadza obserwacje i kontrole występowania organizmu szkodliwego na roślinach gatunków Prunus spp. w odległości co najmniej 1 km od miejsca przeprowadzania tych zabiegów.
§  10.  Drewniany materiał opakowaniowy pochodzący z obszarów objętych strefą porażenia lub strefą bezpieczeństwa może być przemieszczany przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku drewnianego materiału opakowaniowego pochodzącego z obszarów innych państw członkowskich Unii Europejskiej objętych strefą odpowiadającą strefie porażenia lub strefie bezpieczeństwa:
1) może być wprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczany przez to terytorium, jeżeli został opatrzony znakiem potwierdzającym, że został poddany jednemu z zabiegów wymienionych w Międzynarodowym Standardzie w zakresie Środków Fitosanitarnych nr 15 7 ;
2) jest poddawany zabiegom, o których mowa w pkt 1, na obszarze objętym strefą porażenia lub strefą bezpieczeństwa lub, jeżeli poddanie drewnianego materiału opakowaniowego zabiegom, o których mowa w pkt 1, na obszarze tej strefy nie jest możliwe, poza obszarem tej strefy, pod warunkiem że:
a) jest transportowany do miejsca, w którym zostanie poddany tym zabiegom:
pod nadzorem wojewódzkiego inspektora,
w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenienie się organizmu szkodliwego,
b) resztki powstające w wyniku tych zabiegów są unieszkodliwiane w sposób zapewniający zniszczenie organizmu szkodliwego,
c) wojewódzki inspektor przeprowadza obserwacje i kontrole występowania organizmu szkodliwego na roślinach gatunków Prunus spp. w odległości co najmniej 1 km od miejsca przeprowadzania tych zabiegów.
§  11.  Rośliny podatne na porażenie wprowadza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego, w którym stwierdzono występowanie organizmu szkodliwego, lub przemieszcza przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tego państwa wyłącznie w przypadku, gdy rośliny podatne na porażenie zaopatrzono w świadectwo fitosanitarne potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 11 decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1503 albo w paszport roślin.
§  12.  Drewno wprowadza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego, w którym stwierdzono występowanie organizmu szkodliwego, lub przemieszcza przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tego państwa wyłącznie w przypadku, gdy drewno zaopatrzono w świadectwo fitosanitarne potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 12 decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1503 albo w paszport roślin.
§  13.  Do organizmu szkodliwego przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin dotyczące organizmów kwarantannowych stosuje się w zakresie określonym w art. 6-8a, art. 33 i art. 34 tej ustawy.
§  14.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

KODY CN DREWNA INNEGO NIŻ DREWNIANY MATERIAŁ OPAKOWANIOWY

Kod CNOpis
4401 12 00Drewno opałowe z drzew innych niż iglaste w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach
4401 22 00Drewno drzew innych niż iglaste w postaci wiórków lub kawałków
4401 40Trociny oraz drewno opadowe i ścinki drewniane nieaglomerowane
4403 12 00Drewno drzew innych niż iglaste - surowe, malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, nawet pozbawione kory lub bieli lub zgrubnie obrobione
ex 4404 20 00Z drzew innych niż iglaste: obręcze drewniane; żerdzie rozszczepione; pale, paliki i kołki z drewna, zaostrzone, ale nie przetarte wzdłużnie; tyczki drewniane, zgrubnie przycięte, ale nie toczone, nie wygięte lub w inny sposób obrobione, nadające się do produkcji lasek, parasoli, rękojeści do narzędzi lub tym podobnych; wióry i tym podobne
4406Podkłady kolejowe lub tramwajowe z drewna
4407 94Drewno z wiśni (Prunus spp.) przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm
4416 00 00Beczki, baryłki, kadzie, cebry i pozostałe wyroby bednarskie oraz ich części, z drewna, włącznie z klepkami
9406 10 00Budynki prefabrykowane z drewna
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).
2 Niniejsze rozporządzenie wykonuje decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2018/1503 z dnia 8 października 2018 r. ustanawiającą środki zapobiegające wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w Unii organizmu Aromia bungii (Faldermann) (Dz. Urz. UE L 254 z 10.10.2018, str. 9).
3 Międzynarodowy Standard w zakresie Środków Fitosanitarnych, Część 9 - Wytyczne do ustanawiania programów zwalczania agrofaga roślin (International Standards for Phytosanitary Measures, Part 9 - Guidelines for pest eradication programmes, Publication No 9, FAO, Rome) wydany na podstawie art. X Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, sporządzonej w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r. (Dz. U. z 2001 r. poz. 151 oraz z 2007 r. poz. 485).
4 Międzynarodowy Standard w zakresie Środków Fitosanitarnych, Część 14 - Integrowane metody zarządzania ryzykiem związanym z występowaniem agrofagów roślin w działaniach systemowych (International Standards for Phytosanitary Measures, Part 14 - The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management, Publication No 14, FAO, Rome) wydany na podstawie art. X Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, sporządzonej w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r. (Dz. U. z 2001 r. poz. 151 oraz z 2007 r. poz. 485).
5 Międzynarodowy Standard w zakresie Środków Fitosanitarnych, Część 9 - Wytyczne do ustanawiania programów zwalczania agrofaga roślin (International Standards for Phytosanitary Measures, Part 9 - Guidelines for pest eradication programmes, Publication No 9, FAO, Rome) wydany na podstawie art. X Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, sporządzonej w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r. (Dz. U. z 2001 r. poz. 151 oraz z 2007 r. poz. 485).
6 Międzynarodowy Standard w zakresie Środków Fitosanitarnych, Część 14 - Integrowane metody zarządzania ryzykiem związanym z występowaniem agrofagów roślin w działaniach systemowych (International Standards for Phytosanitary Measures, Part 14 - The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management, Publication No 14, FAO, Rome) wydany na podstawie art. X Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, sporządzonej w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r. (Dz. U. z 2001 r. poz. 151 oraz z 2007 r. poz. 485).
7 Międzynarodowy Standard w zakresie Środków Fitosanitarnych, Część 15 - Integrowane metody zarządzania ryzykiem związanym z występowaniem agrofagów roślin w działaniach systemowych (International Standards for Phytosanitary Measures, Part 15 - Guidelines for regulating wood packaging material in international trade, Publication No 15, FAO, Rome) wydany na podstawie art. X Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, sporządzonej w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r. (Dz. U. z 2001 r. poz. 151 oraz z 2007 r. poz. 485).