§ 9. - Szczegółowe obowiązki dotyczące zabezpieczeń materiałów jądrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.98.982

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
§  9.
1.
Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność z materiałami jądrowymi w obiekcie lub lokalizacji poza obiektem dostarcza na żądanie Prezesa Agencji wyjaśnień dotyczących ewidencji materiałów jądrowych w terminie określonym w żądaniu.
2.
Kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, dostarcza Prezesowi Agencji kopie dokumentacji jądrowej przekazywanej do Komisji Europejskiej oraz z niej otrzymywanej w terminie jednego dnia roboczego od ich wysłania lub otrzymania.
3.
Przed przekazaniem do MAEA lub Komisji Europejskiej deklaracji zawierających informacje projektowe istniejących lub planowanych obiektów kierownik jednostki organizacyjnej konsultuje ich treść z Prezesem Agencji.