Szczegółowe obowiązki dotyczące zabezpieczeń materiałów jądrowych. - Dz.U.2004.98.982 - OpenLEX

Szczegółowe obowiązki dotyczące zabezpieczeń materiałów jądrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.98.982

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 kwietnia 2004 r.
w sprawie szczegółowych obowiązków dotyczących zabezpieczeń materiałów jądrowych

Na podstawie art. 42 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowe obowiązki podmiotów, jakie wynikają z wymagań dotyczących zabezpieczeń materiałów jądrowych, w tym obowiązki:
1)
kierowników jednostek prowadzących działalność na terenach obiektów;
2)
użytkowników gruntów i zabudowań w miejscach poza terenami obiektów;
3)
przewoźników materiałów jądrowych i pośredników zajmujących się obrotem materiałami jądrowymi;
4)
kierowników składowisk odpadów promieniotwórczych;
5)
kierowników jednostek podejmujących lub prowadzących działalność badawczo-rozwojową związaną z jądrowym cyklem paliwowym, w dziedzinie technologii jądrowych;
6)
kierowników jednostek prowadzących działalność w zakresie wytwarzania lub wykorzystania urządzeń, części urządzeń i materiałów związanych z technologiami jądrowymi;
7)
kierowników jednostek wykorzystujących materiały jądrowe do celów niejądrowych.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
deklaracja dla terenu obiektu - ogólny opis każdego budynku dla terenu obiektu, łącznie z opisem jego wykorzystania i zawartości wraz z mapą terenu obiektu, które Rzeczpospolita Polska jest zobowiązana dostarczyć Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) zgodnie z art. 2 lit. a pkt (iii) Protokołu dodatkowego, o którym mowa w art. 40 pkt 7 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe;
2)
dokumentacja rachunkowości materiałowej - dokumentację określoną w art. 56 Porozumienia, o którym mowa w art. 40 pkt 6 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe;
3)
dokumentacja ruchowa - dokumentację określoną w art. 58 Porozumienia;
4)
lokalizacja poza obiektem - miejsce nienależące do obiektu, w którym są wytwarzane, przetwarzane, stosowane lub przechowywane materiały wyjściowe lub specjalne materiały rozszczepialne w łącznej ilości nieprzekraczającej jednego kilograma efektywnego;
5)
materiały wyjściowe - materiały należące do materiałów jądrowych, zdefiniowane w art. 197 ust. 3 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, zwanego dalej "Traktatem Euratom";
6)
informacje projektowe - dokumenty przygotowywane dla każdego obiektu zawierające dane o obiekcie wymienione w art. 43 Porozumienia zgodnie z wymaganiami dla obiektu danego typu, zawartymi w przepisach Unii Europejskiej dotyczących zabezpieczeń materiałów jądrowych;
7)
specjalne materiały rozszczepialne - materiały należące do materiałów jądrowych zdefiniowane w art. 197 ust. 1 Traktatu Euratom;
8)
środki techniczne zabezpieczeń - aparaty kontrolne i pomiarowe, przyrządy wykrywające promieniowanie, urządzenia obserwacji optycznej, urządzenia sygnalizujące stan lub sposób działania obiektu, środki zamykające, w tym różnego rodzaju plomby zabezpieczające, oraz urządzenia służące do przekazywania informacji na odległość, w tym także poza granice państwa; środki techniczne instaluje się w celu uzyskania informacji o ilości i jakości materiałów jądrowych podlegających zabezpieczeniom oraz w celu zapewnienia ciągłości informacji o tych materiałach.
1.
W oparciu o wewnątrzzakładową ewidencję materiałów jądrowych, kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność z materiałami jądrowymi w obiekcie lub lokalizacji poza obiektem sporządza sprawozdania dotyczące materiałów wyjściowych oraz specjalnych materiałów rozszczepialnych podlegających ewidencji i przekazuje je Prezesowi Państwowej Agencji Atomistyki, zwanemu dalej "Prezesem Agencji".
2.
Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, obejmują sprawozdania rachunkowości materiałowej oraz sprawozdania specjalne.
Sprawozdania rachunkowości materiałowej obejmują:
1)
sprawozdania o zmianach w stanie inwentarza materiałów jądrowych;
2)
sprawozdania o bilansie materiałów jądrowych.
1.
W sprawozdaniach o zmianach w stanie inwentarza materiałów jądrowych podaje się w szczególności:
1)
datę zmiany w stanie inwentarza materiałów jądrowych;
2)
rejon bilansu materiałowego wysyłający materiał i rejon bilansu materiałowego otrzymujący materiał lub nazwę odbiorcy;
3)
typ zmiany;
4)
nazwę lub numer partii materiału jądrowego;
5)
nazwę i kod kluczowego punktu pomiarowego;
6)
liczbę sztuk materiału jądrowego w partii;
7)
opis materiału jądrowego;
8)
rodzaj materiału jądrowego - uran naturalny, uran zubożony, uran wzbogacony w izotop 235 lub 233, tor lub pluton, stosując następujące oznaczenia literowe: uran naturalny - N, uran zubożony - D, uran wzbogacony - E, tor - T, pluton - P;
9)
masę materiału jądrowego (dla uranu wzbogaconego i plutonu - w gramach, dla pozostałych materiałów - w kilogramach);
10)
masę izotopu rozszczepialnego w gramach (tylko w przypadku uranu wzbogaconego);
11)
jednostkę miary masy;
12)
metodę kontroli przesyłki (pomiary i ważenie).
2.
Do sprawozdań, o których mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
wyjaśnienie zmian w stanie inwentarza materiałów jądrowych na podstawie danych eksploatacyjnych zawartych w dokumentacji ruchowej;
2)
opis realizowanego programu eksploatacyjnego; w przypadku materiałów jądrowych otrzymywanych - planowany sposób ich wykorzystania, a w przypadku materiałów przekazanych - deklarowany przez odbiorcę tych materiałów sposób ich wykorzystania;
3)
inne wyjaśnienia w zależności od potrzeby.
3.
Sprawozdania o zmianach w stanie inwentarza materiałów jądrowych kierownik jednostki organizacyjnej dostarcza Prezesowi Agencji nie później niż w ciągu 5 dni od dnia wystąpienia lub stwierdzenia zmiany.
1.
Sprawozdania o bilansie materiałów jądrowych obejmują:
1)
wyciąg ze spisu inwentarza materiałów jądrowych;
2)
w przypadku obiektu - projekt raportu dla MAEA o bilansie materiałów jądrowych dla danego rejonu bilansu materiałowego.
2.
Wyciąg ze spisu inwentarza materiałów jądrowych zawiera:
1)
nazwę i kod rejonu bilansu materiałowego;
2)
datę przeprowadzenia i sporządzenia spisu inwentarza materiałów jądrowych;
3)
nazwę i kod kluczowego punktu pomiarowego;
4)
nazwę lub numer partii materiału jądrowego;
5)
liczbę sztuk materiału jądrowego w danej partii;
6)
opis materiału jądrowego;
7)
rodzaj materiału jądrowego, stosując oznaczenia literowe określone w § 5 ust. 1 pkt 8;
8)
masę materiału jądrowego - dla uranu wzbogaconego i plutonu - w gramach, dla pozostałych materiałów - w kilogramach;
9)
masę izotopu rozszczepialnego w gramach - tylko w odniesieniu do uranu wzbogaconego;
10)
jednostkę miary masy;
11)
metodę pomiaru ilości materiału jądrowego.
3.
W projekcie raportu o bilansie materiałów jądrowych, stosując oznaczenia literowe i jednostki miary masy, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 8-11, umieszcza się:
1)
początkowy stan inwentarza materiałów jądrowych według jego spisu;
2)
zmiany w stanie inwentarza materiałów jądrowych;
3)
obliczony końcowy stan inwentarza materiałów jądrowych;
4)
różnice między danymi dostawcy i odbiorcy;
5)
uzupełniony końcowy stan inwentarza materiałów jądrowych;
6)
końcowy stan inwentarza materiałów jądrowych według jego spisu;
7)
dane o materiale nierozliczonym.
4.
Sprawozdanie o bilansie materiałów jądrowych kierownik jednostki organizacyjnej dostarcza Prezesowi Agencji w dniu zakończenia sporządzania spisu inwentarza materiałów jądrowych.
1.
Sprawozdanie specjalne kierownik jednostki organizacyjnej sporządza i dostarcza Prezesowi Agencji niezwłocznie, gdy stwierdzono:
1)
utratę materiału jądrowego wskutek jakiegokolwiek nadzwyczajnego zdarzenia lub okoliczności albo gdy nastąpiło jego niedozwolone użycie lub przemieszczenie; w sprawozdaniu dotyczącym każdego z tych zdarzeń określa się ilość i rodzaj utraconego albo przemieszczonego w niedozwolony sposób materiału jądrowego oraz rejon bilansu materiałowego, w którym materiał był zewidencjonowany;
2)
naruszenie integralności struktur fizycznych i plomb chroniących przed nieupoważnionym dostępem do materiałów, wzorców, próbek i sprzętu zamkniętych za pomocą tych środków przez inspektorów.
2.
Do sprawozdania specjalnego dołącza się opis czynności podjętych w celu odpowiednio: odzyskania materiału jądrowego, wyjaśnienia przyczyn i okoliczności jego utraty albo przemieszczenia lub wyjaśnienia przyczyn i okoliczności zdarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność z materiałami jądrowymi w obiekcie lub lokalizacji poza obiektem jest obowiązany, na żądanie Prezesa Agencji, do uzupełnienia lub dostarczenia wyjaśnienia do wskazanego przez Prezesa Agencji sprawozdania w zakresie i terminie określonym w żądaniu.
1.
Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność z materiałami jądrowymi w obiekcie lub lokalizacji poza obiektem dostarcza na żądanie Prezesa Agencji wyjaśnień dotyczących ewidencji materiałów jądrowych w terminie określonym w żądaniu.
2.
Kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 1, dostarcza Prezesowi Agencji kopie dokumentacji jądrowej przekazywanej do Komisji Europejskiej oraz z niej otrzymywanej w terminie jednego dnia roboczego od ich wysłania lub otrzymania.
3.
Przed przekazaniem do MAEA lub Komisji Europejskiej deklaracji zawierających informacje projektowe istniejących lub planowanych obiektów kierownik jednostki organizacyjnej konsultuje ich treść z Prezesem Agencji.
Do obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność z materiałami jądrowymi na terenie obiektu należy ponadto:
1)
prowadzenie wewnątrzzakładowej kontroli zapewniającej zgodność ewidencji materiałów jądrowych ze stanem faktycznym;
2)
w przypadku gdy jednostka organizacyjna obejmująca co najmniej jeden rejon bilansu materiałowego - wyznaczenie pracownika bezpośrednio odpowiedzialnego za funkcjonowanie ewidencji i wewnątrzzakładowej kontroli materiałów jądrowych, posiadającego uprawnienia nadane przez Prezesa Agencji;
3)
zapewnienie pracownikowi, o którym mowa w pkt 2, niezbędnego szkolenia w celu podnoszenia jego kwalifikacji w zakresie prowadzenia wewnątrzzakładowej ewidencji i kontroli materiałów jądrowych;
4)
zapewnienie warunków do instalowania środków technicznych zabezpieczeń;
5)
zapewnienie warunków do sprawnego przeprowadzania kontroli, a w szczególności niezwłocznego dostępu do wskazanej przez inspektorów dokumentacji rachunkowości materiałowej i dokumentacji ruchowej, materiałów jądrowych, urządzeń oraz pomieszczeń na terenie obiektu, jak również do zainstalowanych środków technicznych zabezpieczeń;
6)
zachowanie w stanie nienaruszonym integralności struktur fizycznych i plomb chroniących przed nieupoważnionym dostępem do materiałów, wzorców, próbek i sprzętu zamkniętych za pomocą tych środków oraz zainstalowanych lub zdeponowanych środków technicznych zabezpieczeń;
7)
organizacja wysyłki próbek pobranych dla lub przez inspektorów oraz odbioru lub wysyłki materiałów i sprzętu służących do celów kontroli wykonywanej przez inspektorów;
8)
zapoznanie inspektorów z zasadami ochrony przed promieniowaniem na terenie obiektu, wyposażenie ich w niezbędne środki ochrony oraz prowadzenie kontroli dawek promieniowania otrzymywanych przez inspektorów w trakcie wykonywanych czynności inspekcyjnych.
Wewnątrzzakładowa kontrola, o której mowa w § 10 pkt 1, polega na:
1)
okresowym ustalaniu ilości materiałów wyjściowych i specjalnych materiałów rozszczepialnych przez dokonanie dla każdego z rejonów bilansu materiałowego spisu inwentarza tych materiałów, nie rzadziej niż raz do roku w terminie uzgodnionym z Prezesem Agencji;
2)
badaniu danych rachunkowości materiałowej w celu określenia przyczyn i wielkości pomyłek, w tym przypadkowych strat materiału objętego ewidencją oraz wielkości przyjmowanych za ilość niemierzalną dla każdego rodzaju materiału jądrowego;
3)
podejmowaniu działań prowadzących do ograniczenia ilości materiału nierozliczonego do praktycznie osiągalnego minimum;
4)
badaniu obliczonych ilości materiału nierozliczonego z punktu widzenia ich statystycznego znaczenia, z uwzględnieniem granic błędu pomiarowego;
5)
wykonywaniu pomiarów lub określaniu w inny wiarygodny sposób zmian w ilości i składzie izotopowym materiałów jądrowych;
6)
weryfikowaniu informacji o zmianach w ilości materiałów podlegających ewidencji spowodowanych ich transportem;
7)
badaniu przyczyn różnic danych o materiałach podlegających ewidencji w przypadku wystąpienia takich różnic między wysyłającym a odbiorcą;
8)
sprawdzaniu co najmniej raz na rok, czy informacje projektowe obiektu nie uległy zmianie.
1.
Zgodnie z postanowieniami Protokołu dodatkowego kierownik jednostki organizacyjnej działającej na terenie obiektu:
1)
przygotowuje i aktualizuje deklarację dla terenu obiektu;
2)
umożliwia inspektorom dozoru jądrowego, inspektorom Euratomu oraz inspektorom MAEA dostęp do wskazanych przez nich zabudowań, pomieszczeń i urządzeń jednostki, w których nie znajdują się materiały wyjściowe lub specjalne materiały rozszczepialne, w terminie dwóch godzin od chwili przedstawienia przez inspektora MAEA pisemnego polecenia przeprowadzenia kontroli.
2.
W przypadku gdy na terenie obiektu działa więcej niż jedna jednostka organizacyjna, zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wypełnia kierownik jednostki organizacyjnej wskazanej przez Prezesa Agencji, w oparciu o dane przekazane mu przez kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych działających na terenie obiektu.
3.
Kierownik jednostki organizacyjnej, o którym mowa w ust. 2, przekazuje kierownikom innych jednostek organizacyjnych działających na terenie obiektu informację o przedstawieniu przez inspektora MAEA pisemnego polecenia przeprowadzenia kontroli.
1.
W przypadku przywozu materiałów jądrowych spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo przyjęcia ich od innej jednostki organizacyjnej działającej w kraju, odpowiedzialność za ich ewidencję spoczywa od momentu formalnego ich przyjęcia na kierowniku jednostki organizacyjnej dokonującej przywozu albo przyjęcia tych materiałów.
2.
W przypadku wywozu materiałów jądrowych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo przekazania ich innej jednostce organizacyjnej działającej na terenie kraju odpowiedzialność za ich ewidencję spoczywa do momentu formalnego ich przyjęcia przez inną jednostkę na kierowniku jednostki organizacyjnej dokonującej wywozu albo przekazania materiałów jądrowych.
1.
Użytkownik gruntów lub zabudowań znajdujących się poza terenem obiektu, w których na podstawie Protokołu dodatkowego ma być przeprowadzona kontrola, zapewnia dostęp do nich inspektorom dozoru jądrowego oraz inspektorom MAEA, w terminie 16 godzin od otrzymania od Prezesa Agencji lub osoby przez niego upoważnionej telefonicznego, telefaksowego lub elektronicznego zawiadomienia o decyzji przeprowadzenia kontroli.
2.
Użytkownik, o którym mowa w ust. 1, umożliwia dostęp do nich również inspektorom Euratomu towarzyszącym inspektorom dozoru jądrowego i inspektorom MAEA przeprowadzającym kontrolę, jeżeli wymaganie takie jest zawarte w decyzji przeprowadzenia kontroli.
3.
Użytkownik, o którym mowa w ust. 1, umożliwia inspektorom dozoru jądrowego oraz inspektorom MAEA pobieranie próbek ze środowiska w celu dokonania analizy śladowej.
Przewoźnicy materiałów jądrowych oraz pośrednicy w obrotach materiałami jądrowymi udostępniają inspektorom dozoru jądrowego, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem, dokumenty dotyczące przewozu tych materiałów lub obrotu nimi.
Kierownik składowiska odpadów promieniotwórczych zajmujący się postępowaniem z odpadami promieniotwórczymi zawierającymi specjalne materiały rozszczepialne, wobec których MAEA wydała decyzję o zakończeniu ewidencji:
1)
prowadzi dokumentację tych odpadów promieniotwórczych, zawierającą informacje o ilości zawartego w nich plutonu - 239, uranu - 233, uranu wzbogaconego w 20 % i więcej w izotopy uranu - 233 lub uranu - 235, ich koncentracji, postaci fizycznej, sposobie unieszkodliwienia oraz dacie przyjęcia do składowiska i miejscu składowania;
2)
umożliwia inspektorom dozoru jądrowego, inspektorom Euratomu oraz inspektorom MAEA dostęp do zabudowań, pomieszczeń i urządzeń składowiska, wskazuje im miejsca składowania odpadów, o których mowa w pkt 1, zapewnia wgląd do dokumentacji tych odpadów, w terminie 16 godzin od otrzymania od Prezesa Agencji lub osoby przez niego upoważnionej telefonicznego, telefaksowego lub elektronicznego zawiadomienia o decyzji przeprowadzenia kontroli;
3)
informuje Prezesa Agencji o planowanym przemieszczeniu poza teren składowiska lub o planowanym przerobie odpadów promieniotwórczych zawierających materiały jądrowe wymienione w pkt 1, w terminie co najmniej 180 dni przed rozpoczęciem przemieszczania lub przerobu;
4)
informuje Prezesa Agencji, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, o dokonanych w poprzednim roku kalendarzowym zmianach w lokalizacji odpadów promieniotwórczych zawierających materiały jądrowe wymienione w pkt 1.
1.
Kierownik jednostki, która zamierza podjąć działania badawczo-rozwojowe związane z jądrowym cyklem paliwowym określone w art. 18 lit. a Protokołu dodatkowego, przekazuje Prezesowi Agencji, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia tych działań, informację obejmującą:
1)
przedmiot i cel działań;
2)
datę planowanego rozpoczęcia działań;
3)
nazwę i adres jednostki prowadzącej działania;
4)
miejsce prowadzenia działań;
5)
etapy realizacji i planowany termin zakończenia działań;
6)
nazwę i adres jednostki zamawiającej działania;
7)
nazwę i adres jednostki finansującej prowadzenie działań;
8)
przewidywany sposób prowadzenia działań.
2.
Kierownik jednostki, która prowadzi działania badawczo-rozwojowe związane z jądrowym cyklem paliwowym określone w art. 18 lit. a Protokołu dodatkowego, przekazuje Prezesowi Agencji, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, informację dotyczącą tych działań obejmującą rok kalendarzowy poprzedzający przekazanie, z zastrzeżeniem § 21.
3.
Informacja, o której mowa w ust. 2, obejmuje:
1)
przedmiot i cel działań;
2)
datę rozpoczęcia działań;
3)
nazwę i adres jednostki prowadzącej działania;
4)
miejsce prowadzenia działań;
5)
etapy realizacji i termin albo planowany termin zakończenia działań;
6)
nazwę i adres jednostki zamawiającej działania;
7)
nazwę i adres jednostki finansującej prowadzenie działań;
8)
sposób prowadzenia działań.
4.
Kierownicy jednostek, o których mowa w ust. 1 i 2, umożliwiają inspektorom dozoru jądrowego, inspektorom Euratomu oraz inspektorom MAEA dokonanie kontroli prowadzonej działalności, w terminie 16 godzin od otrzymania od Prezesa Agencji lub osoby przez niego upoważnionej, telefonicznego, telefaksowego lub elektronicznego zawiadomienia o decyzji przeprowadzenia przez inspektorów kontroli, a także udzielają im niezbędnych wyjaśnień zgodnie z wymaganiami Protokołu dodatkowego.
1.
Kierownik jednostki prowadzącej działalność wymienioną w aneksie I do Protokołu dodatkowego informuje Prezesa Agencji, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, o skali tej działalności wykonywanej w poprzednim roku kalendarzowym, podając:
1)
rodzaj wytworzonych lub skompletowanych urządzeń lub wyprodukowanych części urządzeń i materiałów w poprzedzającym roku kalendarzowym oraz ich ilość;
2)
informację o dokonanym w poprzedzającym roku kalendarzowym wywozie urządzeń lub materiałów, o których mowa w pkt 1, do innego miejsca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub poza to terytorium, z podaniem nazwy i siedziby ich odbiorcy oraz daty wywozu.
2.
Kierownik jednostki, o której mowa w ust. 1, umożliwia inspektorom dozoru jądrowego i inspektorom MAEA, w ciągu 16 godzin od otrzymania od Prezesa Agencji lub osoby przez niego upoważnionej, telefonicznego, telefaksowego lub elektronicznego zawiadomienia o decyzji przeprowadzenia przez inspektorów kontroli, dostęp do budynków, w których urządzenia lub materiały wymienione w aneksie I do Protokołu dodatkowego są wytwarzane lub przechowywane, oraz udziela niezbędnych wyjaśnień dotyczących rodzaju i celu działalności jednostki, a także przeznaczenia wytwarzanych materiałów i urządzeń.
1.
Kierownik jednostki dokonującej przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wywozu z tego terytorium urządzeń, części urządzeń lub materiałów wymienionych w aneksie II do Protokołu dodatkowego informuje Prezesa Agencji w terminie 30 dni od zakończenia każdego kwartału, w którym miał miejsce taki przywóz lub wywóz, o:
1)
ich rodzaju, sposobie identyfikacji oraz ilości;
2)
nazwie i adresie odbiorcy, dacie odpowiednio przywozu lub wywozu oraz deklarowanym przez odbiorcę przeznaczeniu tych urządzeń, części urządzeń lub materiałów.
2.
Kierownik jednostki, o której mowa w ust. 1, umożliwia inspektorom dozoru jądrowego i inspektorom MAEA, w ciągu 16 godzin od otrzymania od Prezesa Agencji lub osoby przez niego upoważnionej, telefonicznego, telefaksowego lub elektronicznego zawiadomienia o decyzji przeprowadzenia przez inspektorów kontroli, dostęp do przywiezionych lub przygotowanych do wywozu urządzeń, części urządzeń lub materiałów wymienionych w aneksie II do Protokołu dodatkowego, oraz udziela niezbędnych wyjaśnień dotyczących ich przeznaczenia i działalności jednostki.
Kierownik jednostki wykorzystującej materiały jądrowe do celów niejądrowych:
1)
prowadzi dokumentację tych materiałów zawierającą informacje o ilości posiadanych materiałów jądrowych, ich pochodzeniu, dacie otrzymania, oraz ilości materiałów jądrowych zużytych do produkcji wyrobów z podaniem daty ich zużycia;
2)
umożliwia inspektorom dozoru jądrowego, inspektorom Euratomu oraz inspektorom MAEA dostęp do materiałów jądrowych i wgląd do dokumentacji, o której mowa w pkt 1, w terminie 16 godzin od otrzymania od Prezesa Agencji lub osoby przez niego upoważnionej, telefonicznego, telefaksowego lub elektronicznego zawiadomienia o decyzji przeprowadzenia przez inspektorów kontroli, a także udziela im niezbędnych wyjaśnień zgodnie z wymaganiami Protokołu dodatkowego.
Kierownik jednostki, która w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia prowadzi działania badawczo-rozwojowe związane z jądrowym cyklem paliwowym określone w art. 18 lit. a Protokołu dodatkowego, przekazuje Prezesowi Agencji, w terminie do dnia 15 czerwca 2004 r., informację dotyczącą tych działań obejmującą 2003 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.2)

_________

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 70, poz. 632 i Nr 96, poz. 959.

2) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie materiałów jądrowych podlegających ewidencji (Dz. U. Nr 87, poz. 955), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o opłacie skarbowej.