§ 6. - Szczegółowe obowiązki dotyczące zabezpieczeń materiałów jądrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.98.982

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
§  6.
1.
Sprawozdania o bilansie materiałów jądrowych obejmują:
1)
wyciąg ze spisu inwentarza materiałów jądrowych;
2)
w przypadku obiektu - projekt raportu dla MAEA o bilansie materiałów jądrowych dla danego rejonu bilansu materiałowego.
2.
Wyciąg ze spisu inwentarza materiałów jądrowych zawiera:
1)
nazwę i kod rejonu bilansu materiałowego;
2)
datę przeprowadzenia i sporządzenia spisu inwentarza materiałów jądrowych;
3)
nazwę i kod kluczowego punktu pomiarowego;
4)
nazwę lub numer partii materiału jądrowego;
5)
liczbę sztuk materiału jądrowego w danej partii;
6)
opis materiału jądrowego;
7)
rodzaj materiału jądrowego, stosując oznaczenia literowe określone w § 5 ust. 1 pkt 8;
8)
masę materiału jądrowego - dla uranu wzbogaconego i plutonu - w gramach, dla pozostałych materiałów - w kilogramach;
9)
masę izotopu rozszczepialnego w gramach - tylko w odniesieniu do uranu wzbogaconego;
10)
jednostkę miary masy;
11)
metodę pomiaru ilości materiału jądrowego.
3.
W projekcie raportu o bilansie materiałów jądrowych, stosując oznaczenia literowe i jednostki miary masy, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 8-11, umieszcza się:
1)
początkowy stan inwentarza materiałów jądrowych według jego spisu;
2)
zmiany w stanie inwentarza materiałów jądrowych;
3)
obliczony końcowy stan inwentarza materiałów jądrowych;
4)
różnice między danymi dostawcy i odbiorcy;
5)
uzupełniony końcowy stan inwentarza materiałów jądrowych;
6)
końcowy stan inwentarza materiałów jądrowych według jego spisu;
7)
dane o materiale nierozliczonym.
4.
Sprawozdanie o bilansie materiałów jądrowych kierownik jednostki organizacyjnej dostarcza Prezesowi Agencji w dniu zakończenia sporządzania spisu inwentarza materiałów jądrowych.