§ 21. - Szczegółowe obowiązki dotyczące zabezpieczeń materiałów jądrowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.98.982

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 2004 r.
§  21.
Kierownik jednostki, która w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia prowadzi działania badawczo-rozwojowe związane z jądrowym cyklem paliwowym określone w art. 18 lit. a Protokołu dodatkowego, przekazuje Prezesowi Agencji, w terminie do dnia 15 czerwca 2004 r., informację dotyczącą tych działań obejmującą 2003 r.